فرزین روحوند

 فرزین روحوند دانشیار، گروه ویروس شناسی، موسسه پاستور ایران

فرزین روحوند

Farzin Roohvand

دانشیار، گروه ویروس شناسی، موسسه پاستور ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 طراحی و تولید واکسن DNA پلی توپ حاوی ژن HBsAg برای ایجاد ایمنی محافظ علیه ویروس هپاتیت سی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 13، شماره: 3
2 مدلسازی ایمونوانفورماتیکی،ساخت پلاسمیدهای حامل اپی توپ های CTL ویروس هپاتیت Cو بررسی اولیه ایمنی زایی آنها (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا اینترفرون آلفا بیان ژنهای مرجع متداول را در رد ه های سلولی کبدی تحت تأثیر قرار می دهد؟ (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
2 Construction and expression of streptokinase chimeric molecules with specific activity and enhanced fibrinolytic activity (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
3 بهینه سازی و مقایس هی روش های شیمیایی انتقال ژن با الکتروپوراسیون در رده های سلولی یوکاریوتی Vero و Huh-7 (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 تهیه و ارزیابی آنتی بادی منوکلونال بر علیه فرم Native آنتی ژن Core ویروس هپاتیت C (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
5 شناسایی، جداسازی و بیان ژن استرپتوکیناز جدا شده ازسویه بالینی استرپتوکوک گروه و مقایسه آن با C سویه تجاری (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 طراحی آنالوگ سیستئینی اریتروپوئتین نوترکیب انسانی به منظور پگیلاسیون اختصاصی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
7 کلونینگ و بیان ژنLmSTI1 انگل لیشمانیا ماژور درE.coli (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
8 کلونینگ و بیان فیوژنHBsAgو پلی توپHCVدر تنباکو توسط وکتور ویروسیPVX (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 کلونینگ، بیان و تخلیص قطعات نوترکیب پروتئین Core+1 ویروس HCV با هدف تعیین ویژگیهای آنها (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
10 مطالعه مقایسه ای برای تشخیص و ژنوتایپینگ آدنوویروسها با سه روش مولکولی بر روی ژنهای Hexon، VA-RNA و Fiber. (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
11 ویروس هپاتیت F تولید و تعیین ویژگی های ایمونولوژیکی پروتئین c (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
12 همسانه سازی (کلونینگ)، تخلیص و مطالعه برخی خصوصیات ایمونوپاتولوژیک بخش هیدروفیلیک (122-2) آنتی ژن Core ویروس هپاتیت C به دنبال ابراز آن در سیستم پروموتر araBAD در E.coli (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران