دکتر شمس السادات زاهدی

دکتر شمس السادات زاهدی استاد دانشگده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر شمس السادات زاهدی

Dr. Shamsossadat Zahedi

استاد دانشگده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Framework for ICT-Oriented Sustainable Development through Mapping from ICT Concerns onto Sustainability Indicators (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 4
2 ابزارهای الگوسازی در ایجاد و گسترش نظام های اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 3، شماره: 12
3 ارائه مدل حکمرانی هوشمند با تمرکز بر توسعه و آموزش منابع انسانی در بخش دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و چشم انداز آموزش دوره: 5، شماره: 1
4 ارزیابی کیفیت وب سایت ها ابزارها و معیارها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 2، شماره: 4
5 الگوی اثرگذاری طرح جویشگر بومی بر توسعه پایدار براساس شاخص های پایداری (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 13، شماره: 52
6 الگوی قابلیت های راهبردی مدیران میانی دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 1، شماره: 1
7 الگوی مدیریت سبز برای سازمان های دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 68
8 الگوی مفهومی هماهنگی راهبردی بین تصمیم گیری اخلاقی و منابع انسانی با عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 8، شماره: 1
9 ایجاد و گسترش نظام های اطلاعاتی مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 3، شماره: 11
10 باز آفرینی دولت در عصر اطلاعات (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 6
11 بررسی تاثیر روابط استخدامی بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 1، شماره: 2
12 بررسی تطبیقی سبک های مذاکره در جهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 21
13 بررسی تطبیقی سبکهای رهبری (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 13، شماره: 3
14 بررسی تفاوت قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 9، شماره: 1
15 بررسی رابطه بین فرهنگ منابع انسانی در سطح ملی و سازمانی با مدیریت دانش (موردمطالعه: موسسه مطالعات بین المللی انرژی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 6، شماره: 22
16 بررسی عوامل موثر بر کاهش فساد اداری (مطالعه موردی در شهرداری تهران) (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 7، شماره: 20
17 بررسی نقشی معنویت در کارایی بانکداری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 15، شماره: 58
18 بهبود عملکرد سازمان از طریق هماهنگی استراتژیک بین استراتژی های منابع انسانی، تصمیم گیری اخلاقی و فرهنگ سازمانی: پژوهشی در سازمان های تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 10، شماره: 25
19 پارادایم جدید: از مدیریت توسعه تا مدیریت توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 27
20 تاثیر حاکمیت نهادی بر پایداری زیست‌محیطی انرژی از راه پایداری اقتصادی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 32، شماره: 2
21 تاثیر عوامل زمینه ای تغییر بر تعهد به تغییر در فرایندخصوصی سازی در سازما نها (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 17، شماره: 34
22 تبیین الگوی بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 8، شماره: 1
23 تحلیل جامعه شناختی روابط بینابینی ویژگی های نسل چهارم منابع انسانی درمحیط کار (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 11
24 تحلیل رابطه توانمندسازی روانشناختی و تعهد سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 6، شماره: 24
25 تحلیل روابط علی عوامل موثر بر توسعه اکوتوریسم با رویکرد دیماتل فازی، پژوهش موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 13، شماره: 27
26 تحلیل عوامل موثر در برنامه ریزی راهبردی گردشگری میراثی(مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 12، شماره: 1
27 تحلیلی بر تبعات توسعه ی صنعت جهانگردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 20
28 تحلیلی برانواع جهانگردی و ارتباط آنها با یکدیگر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 1، شماره: 1
29 تحلیلی سیستمی از حوادث ناشی از کار در معادن و صنایع معدن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 9، شماره: 35
30 تحلیلی سیستمی از مدیریت حج در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 8، شماره: 31
31 تعیین جایزه کیفیت تدبیری موثر در جهت ارتقاء بهره وری (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 9، شماره: 1
32 تکنولوژی و سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 1
33 تنگناها و راهکارهای کلان توسعه تکنولوژی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 3
34 توسعه پایدار و اصل آهنین منافع شخصی (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 11، شماره: 3
35 چارچوبی نظام مند برای تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر اعتماد سیاسی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 19، شماره: 68
36 حسابداری زیست محیطی، پیش نیاز توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 17، شماره: 1
37 رابطه سرمایه های اجتماعی شرکت و حمایت اجتماعی بر کارآفرینی کارکنان زن (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 8، شماره: 29
38 رابطه سیبرنتیک و مدیریت دانش در سازمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 18، شماره: 63
39 شناسایی و ارزیابی موانع توسعه گردشگری سلامت در استان یزد (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 6
40 شناسایی و اولویت بندی شاخص های ارزیابی توانمندی فناورانه در صنعت هتلداری مطالعه موردی: هتل های زنجیره ای پارسیان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 16، شماره: 53
41 شناسایی و رتبه بندی عوامل استرس زای منابع انسانی در محیط های صنعتی با فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی فازی( مطالعه موردی: مجتمع گاز پارس جنوبی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 4، شماره: 15
42 طراحی الگوی اندازه گیری سرمایه فکری در سازمان های فرهنگی دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 1، شماره: 3
43 طراحی الگوی توانمندسازی کارکنان در شرف بازنشستگی (مورد مطالعه : صنعت برق ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 3، شماره: 3
44 طراحی مدل فرایند برنامه‌‌ریزی توسعه در صنعت نفت با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 33، شماره: 3
45 طراحی مدل مفهومی مدیریت عملکرد سازمانی برای سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 7، شماره: 1
46 عوامل سازمانی موثر بر قابلیت استخدام کارکنان در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 4
47 فراتحلیل راهی به سوی شناسایی ارزشیابی ترکیب و تلخیص پژوهش های گذشته (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 47
48 فراتحلیلی بر شناسایی موانع ارتقاء زنان به سطوح مدیریت در سازمانهای دولتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی دوره: 12، شماره: 42
49 کلیدی برای برنامه ریزی به طور عام و سیستم های اطلاعاتی به طور خاص (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 17
50 گذار از نظام ناشایستگی به سوی شایسته سالاری پژوهشی چند مقطعی در مورد وضعیت شغلی زنان دانشگاهی در ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 6، شماره: 11
51 گرایش ساختاری در طراحی سیستم های اطلاعاتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 15
52 گردشگری وتوسعه پایدار: ضرورت جاری سازی حفاظت محیطی درسیاست های توسعه گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 4، شماره: 12
53 مبانی و چالش های نظری بکارگیری الگوهای مدیریت گرا در دانشگاه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 14، شماره: 56
54 مدل مدیریت کیفیت فراگیر برای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 5، شماره: 19
55 مدیریت توسعه کشاورزی پایدار (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 50
56 مدیریت دولتی در سطح کلان (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 4، شماره: 1
57 مدیریت ریسک سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 4، شماره: 13
58 مدیریت ریسک شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 7، شماره: 25
59 مسئله پایداری در کشاورزی ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 6، شماره: 2
60 مستندسازی فرایندهای مدیریت مشتریان: با توجه به عملکرد کسب و کارهای کوچک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 1
61 مسیولیت دولت ها در قبال زنان (ده سال پس از کنفرانس پکن) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 12، شماره: 45
62 مقایسه ی تاثیر دو سبک رهبری تحول گرا و تسهیم شده بر روی خلاقیت تیمی با نقش میانجی اشتراک گذاری دانش (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 10، شماره: 2
63 نظام روابط کار در عرصه ی بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 6، شماره: 23
64 نقش رهبری تحول گرا بر عملکرد تجاری: مطالعه ای در شرگت گاز استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 5، شماره: 13
65 نقش زنان در توسعه علم مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 1، شماره: 2
66 نقش عوامل راهبردی محیطی در تبیین اعتماد سیاسی (با تاکید بر عامل میانجی اعتماد عمومی به سازمان های دولتی) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه مدلی برای سنجش اثربخشی و کارایی سیستم مدیریت کیفیت سازمانی در اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان کرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
2 ارزیابی سبک رهبری تحول آفرین بر نگرش و انگیزش کارکنان بانک صادرات شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
3 بررسی اثر سبک رهبری تعاملی بر انگیزش کارکنان شعب بانک صادرات شهر کرمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
4 بررسی تاثیر مسیولیت های اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی در کارخانجات صنعتی منطقه ویژه اقتصادی سیرجان ( مطالعه موردی: شرکت روغن نباتی فریکو) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
5 بررسی وضعیت انگیزه خدمت عمومی مورد مطالعه بندر شهید رجایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد در قرن 21
6 بررسی وضعیت توانمندسازی روانشناختی در دستگاه های اجرایی شهرستان سیرجان (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
7 بررسی وضعیت عملکرد شغلی در دستگاه های اجرایی شهرستان سیرجان (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
8 بررسی وضعیت کیفیت زندگی کاری کارکنان در دستگاه های اجرایی شهرستان سیرجان (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
9 تاثیر بکارگیری الگوهای مدیریت گرا بر پاسخگویی به ضرورت های محیطی دانشگاه های دولتی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
10 تحلیلی سیستمی از حوادث از کار درمعادن و صنایع معدنی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
11 رهبری و کارآفرینی: اشتراکات و تمایزات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی
12 شناسایی عوامل موثر بر ظهور جنبه های تاریک سازمان ها با استفاده از روش فراترکیب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
13 کارآفرینی زنان، چهارچوب مفهومی و راهنمای عملی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کار آفرینی، خلاقیت و سازمان های آینده
14 مدل مفهومی اثرگذاری طرح جویشگر بومی بر توسعه پایدار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
15 مدیریت دانش زیست محیطی: یک توانمندساز توسعه بلندمدت گردشگری (دریافت مقاله) کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
16 مسیولیت اجتماعی سازمان ها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
17 نقد و بررسی قانون هدفمند کردن یارانه ها دراجرا :بیان مشکلات وارائه پیشنهاد مطالعه موردی : شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت و علوم کشاورزی
18 نقد و بررسی قانون هدفمند کردن یارانه ها دراجرا :بیان مشکلات وارائه پیشنهاد مطالعه موردی : شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
19 نگرشی کلی به کارآفرینی سازمانی و ویژگی های آن (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و پنجمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز