دکتر رئوف مصطفی زاده

دکتر رئوف مصطفی زاده دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

دکتر رئوف مصطفی زاده

Dr. Raoof Mostafazadeh

دانشیار گروه منابع طبیعی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تغییرات مکانی شدت دوره های خشکسالی هواشناسی در مقیاس های زمانی متفاوت در استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
2 - تحلیل تغییرات شاخص های هیدرولوژیک جریان تحت تاثیر احداث سد در رودخانه های زرینه رود و ساروق چای (استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 18
3 آنالیز حساسیت مولفه های هیدروگراف جریان به تغییر در پارامترهای روش زمان – مساحت کلارک در آبخیز محمدآباد استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 1
4 اثر احداث سد بر تغییرات شاخص‌های جریان سیلاب و کم‌آبی در جنوب دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 9، شماره: 24
5 اثر اعمال اقدامات مدیریت اراضی بر فرسایش خاک و تولید رسوب در حوزه آبخیز گلازچای اشنویه، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) نشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی دوره: 2، شماره: 3
6 اثرات تغییر اقلیم بر رواناب با مدل هیدرولوژیکی IHACRES در برخی از حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 2
7 ارتباط تغییر ضریب رواناب سطحی با تغییر کاربری/پوشش اراضی حوضه سامیان استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 14، شماره: 51
8 ارتباط شاخص های پوشش گیاهی و ژئومورفیک با مقادیر فرسایش و رسوب در حوضه آبریز کوزه توپراقی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 32
9 ارتباط و تاثیر متغیرهای اقلیمی بر وقوع تصادفات جاده ای (مطالعه موردی: محور برزند جاده گرمی-اردبیل) (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 4
10 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 73
11 ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر مقادیر رسوب معلق در تعدادی از حوزه‌های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
12 ارزیابی اثرات هیدرولوژیک طرح آبخیزداری جعفرآباد استان گلستان با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 2، شماره: 2
13 ارزیابی پایداری منابع آب سطحی در حوزه‌های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 4
14 ارزیابی تغییرات پوشش/کاربری اراضی با پردازش شیءگرای تصاویر ماهواره ای (۲۰۱۵-۱۹۸۵) در حوزه آبخیز روضه چای ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 22، شماره: 66
15 ارزیابی تغییرات پیوستگی و الگوی کاربری اراضی با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز زولاچای، سلماس (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 34
16 ارزیابی تغییرات زمانی و مکانی شاخص های تغییرپذیری دبی جریان رودخانه در برخی از حوضه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 17
17 ارزیابی تغییرات مکانی و زمانی بارش با استفاده از شاخص های تغییرپذیری بارش در ایستگاه های باران سنجی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 1
18 ارزیابی توان و انطباق توسعه کاربری سکونتگاه روستایی مدل سیستمی با کاربری موجود در آبخیز زیارت گرگان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 13، شماره: 2
19 ارزیابی خطر و خسارت ناشی از پدیده ی روانگرایی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 2، شماره: 2
20 ارزیابی سناریوهای بهینه تغییر کاربری اراضی و تاثیر آن بر واکنش هیدرولوژیک جریان در حوضه آبریز اهل ایمان (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 27
21 ارزیابی کارایی ابزار Arc-CN Runoff در برآورد میزان رواناب و مقایسه ی تغییرات آن در سال های ۱۳۷۵ و ۱۳۹۰ در آبخیز هراز استان مازندران (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 16
22 ارزیابی کارایی مدل بارش-رواناب GR4J در شبیه‌سازی دبی روزانه جریان در حوزه آبخیز نیرچای اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 3
23 ارزیابی کارایی و واسنجی مدل BILAN در برآورد رواناب ماهانه جریان در تعدادی از رودخانه های دارای آمار استان اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 0
24 ارزیابی ناهمگونی فضایی شاخص آشفتگی هیدرورسوب شناسی در زیرحوضه های سامیان (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 31
25 ارزیابی و اولویت بندی زیرحوزه های آبخیز قطورچای بر اساس درجه سلامت آبخیز(مطالعه موردی: قطورچای، خوی، آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
26 ارزیابی و مقایسه پیوستگی سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه‌تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 8، شماره: 4
27 اولویت بندی زیرحوزه های آبخیز کوزه توپراقی بر اساس فرسایش خاک و تولید رسوب با استفاده از پسیاک اصلاح شده (MPSIAC) در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 13، شماره: 49
28 اولویت بندی زیرحوزه های بحرانی از لحاظ فرسایش و رسوب با استفاده از مدل پاسخ فرسایش حوزه (WERM) و آنالیز مورفومتری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز روضه چای، استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 16
29 Determining Strategies for Improving Environmental Resilience in Gharehshiran Watershed in Ardabil using SOAR Analysis Technique (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 2
30 برآورد تغییرات زمانی و مکانی شاخص های سیل و جریان کمینه مستخرج از منحنی تداوم جریان (FDC) در رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 10، شماره: 1
31 برآورد کمبود جریان ماهانه در دوره های خشکسالی هیدرولوژیک در حوضه گرگانرود (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 18
32 برآورد منحنی های فروکش اصلی (MRC) جریان رودخانه ای در ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
33 بررسی اثر ا حداث سد بوکان بر شاخص های هیدرولوژیک رودخانه زرینه رود بر اساس منحنی تداوم جریان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 29، شماره: 4
34 بررسی تاثیر تغییرات کاربری اراضی در یک دوره بیست سال بر میزان فرسایش و رسوب حوضه رضی چای (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 12، شماره: 45
35 بررسی عوامل موثر بر تغییرات سطح آب زیرزمینی و افت آبخوان در دشت اردبیل (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 28
36 پاسخ دبی جریان به تغییرات بارندگی با استفاده از شاخص الاستیسیته اقلیمی در برخی از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 21
37 پاسخ رسوب نمود و حلقه های سنجه رسوب به نوع و توزیع مکانی کاربری اراضی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 7، شماره: 1
38 پویایی فرسایش خاک طی رگبار تحت تاثیر اصلاح کاربری اراضی در زیرآبخیزهای اولویت دار حوزه آبخیز گلازچای، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 26
39 پهنه بندی پتانسیل خطر وقوع سیلاب حوضه آبخیز قطورچای با روش های تصمیم گیری چندمعیاره ANP و WLC (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
40 پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تئوری بیزین (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 62
41 پیش بینی تاثیر تغییرات کاربری اراضی بر جریان ماهانه با استفاده از مدل هیدرولوژیکی و داده های سنجش از دور در حوضه ی آبریز کوزه تپراقی اردبیل (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 24
42 تاثیر سازندهای مختلف زمین شناسی حوضه ی آبریز قره شیران اردبیل بر تولید رواناب و رسوب با استفاده از شبیه ساز باران (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 22
43 تاثیر سناریوهای مختلف مدیریت کاربری اراضی بر میزان فرسایش خاک با استفاده از مدل USLE و GIS در آبخیز سد یامچی اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 2
44 تتغییر مولفه های جریان زیست محیطی تحت تاثیر سد سبلان در رودخانه قره سو استان اردبیل (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
45 تحلیل ارتباط بین تغییرات مکانی و زمانی کاربری اراضی و سنجه های سیمای سرزمین در حوزه آبخیز کوزه تپراقی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 12، شماره: 45
46 تحلیل ارتباط بین سنجه های سیمای سرزمین و فرسایش خاک حوزه آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 4
47 تحلیل الگو و شرایط وقوع بارش های منجر به سیل در سال های 1383 تا 1393 در شهرستان گرمی، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 15
48 تحلیل الگوی توالی دبی جریان ماهانه با استفاده از روش آنالیز توانی در تعدادی از ایستگاه های هیدرومتری استان مازندران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 5
49 تحلیل تغییرات کاربری اراضی حوزه آبخیز بالانج چای با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 54
50 تحلیل خشکسالی هواشناسی در استان کردستان با استفاده از مدل نمودار سه متغیره (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 5، شماره: 17
51 تحلیل خطر زمین لغزش در استان گلستان با استفاده از تئوری دمپستر-شیفر (Dempster-Shafer) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 3
52 تحلیل رسوب‎نمود و حلقه های سنجه رسوب رگبار در حوزه آبخیز گلاز اشنویه، آذربایجان غربی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
53 تحلیل زمانی و مکانی تغییرات بارش ماهانه در استان گلستان به کمک بعد فرکتالی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 1
54 تحلیل شاخص تمرکز آبدهی رودخانه (WYCI) و تغییرات مکانی آن با سامانه اطلاعات جغرافیایی در استان اردبیل‎‎ (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 4
55 تحلیل شاخص های کمبود آب و شبکه حکمرانی آب در برنامه پنج ساله ششم توسعه ایران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 2
56 تحلیل شدت و تداوم دوره های خشک و مرطوب بر اساس شاخص های مبتنی بر بارش و تبخیر- تعرق (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 8، شماره: 15
57 تحلیل لکه های داغ سنجه های سیمای سرزمین و شاخص رواناب سیمای سرزمین در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 1
58 تحلیل نقاط تغییر در سری زمانی دبی برخی ایستگاه های هیدرومتری استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 5
59 تحلیل و مقایسه شاخص های SPI و SPEI در ارزیابی خشک سالی هواشناسی با استفاده از نرم افزار R (بررسی موردی: استان کردستان) (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 42، شماره: 3
60 تخمین دبی روزانه با استفاده از مدل IHACRES در برخی از حوزه های آبخیز استان گلستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 4، شماره: 7
61 تعیین ارتباط و تغییرات مکانی مقادیر دبی و رسوب معلق در حوضه های استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 61
62 تعیین الگوی پیچان رودی رودخانه قره سو با استفاده از شاخص های ضریب خمیدگی و زاویه مرکزی (محدوده روستای انزاب تا پل سامیان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 61
63 تعیین الگوی وقوع دوره های کم آبی و پرآبی جریان با استفاده از روش تحلیل توانی در تعدادی از رودخانه های استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 9، شماره: 3
64 تعیین ایستگاه ها و پارامترهای مهم فیزیکوشیمیایی سنجش کیفیت آب سطحی حوضه گرگانرود با روش های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 1
65 تعیین پارامترهای بهینه ورودی و پاسخ مدل هیدرولوژیکی نش به دامنه تغییر مقادیر ورودی در آبخیز کوهستانی جعفرآباد (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 49، شماره: 3
66 تعیین تغییرات رژیم های خشک و مرطوب بارش ماهانه با استفاده از شاخص انگوت در استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 23، شماره: 69
67 تعیین توزیع فصلی وقوع بارش ماهانه در برخی از ایستگاه های باران سنجی استان اردبیل با استفاده از روش آمار دورانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 26
68 تعیین حجم آب قابل برداشت ماهانه از رودخانه زهره به منظور تامین آب شرب شهرستان هندیجان (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 3
69 تعیین رژیم های خشک و مرطوب بارش ماهانه با استفاده از شاخص بارش انگوت در ایستگاه اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 7
70 تعیین رویکرد ذی نفعان دولتی و محلی در تصمیم گیری مشارکتی برای اقدامات آبخیزداری حوضه انارچای مشگین شهر (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 12، شماره: 24
71 تعیین سهم مشارکت مولفه های هیدروگراف در جریان رودخانه ای برخی از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 8، شماره: 2
72 تعیین شماره منحنی از رویدادهای بارش و رواناب و تغییرات آن با مولفه های بارش در یک حوضه آبخیز جنگلی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 4
73 تعیین فصلی بودن بارندگی ماهیانه با استفاده از روش Markham در ایستگاههای باران سنجی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 10، شماره: 1
74 تعیین مناطق بحرانی وقوع زمین لغزش با استفاده از شاخص Getis-Ord در محیط GIS، مطالعه موردی: حوضه آبریز قرناوه، استان گلستان (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 36
75 تعیین نسبت نیمرخ اجتماعی در فرآیند تصمیم گیری مدیریت پایدار منابع آب و خاک در حوضه امام کندی ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 12، شماره: 4
76 تعیین نقشه حساسیت به سیل با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی در حوزه آبخیز خیاوچای، اردبیل (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 14، شماره: 27
77 تعیین ویژگی های خشکسالی هیدرولوژیک بر اساس منحنی های بزرگی-مدت-فرآوانی و آستانه های مختلف جریان رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 13، شماره: 1
78 تغییر پاسخ هیدروگراف واحد آبخیز در اثر احداث سازه های کوتاه تاخیری (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 9، شماره: 2
79 تغییر شاخص‌های هیدرولوژیک جریان رودخانه بالخلوچای ناشی از تأثیر ترکیبی تغییر مولفه‌های اقلیمی و احداث سد یامچی اردبیل با استفاده از رویکرد دامنه تغییرپذیری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 4
80 تغییر مولفه های هیدروگراف سیلاب در اثر تغییرات بلندمدت کاربری اراضی در حوضه آبخیز ننه کران اردبیل (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 4
81 تغییرات الگوی توزیع اشکال زیستی گیاهان در امتداد گرادیان ارتفاعی مراتع مغان - سبلان استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 10، شماره: 37
82 تغییرات زمانی رواناب و رسوب جریان رودخانه های کوهستانی سبلان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 26
83 تغییرات زمانی سنجه های سیمای سرزمین پوشش گیاهی جوامع حاشیه رودخانه قره سو استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 72
84 تغییرات زمانی و مکانی شاخص جریان پایه در رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 43، شماره: 3
85 تغییرات زمانی و مکانی شدت تمرکز دبی و رسوب ماهانه در تعدادی از ایستگاه‌های هیدرومتری استان آذربایجان‌ غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 3
86 تغییرات کاربری/پوشش اراضی حوضه سامیان و ارتباط آن با کیفیت منابع آب سطحی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 9، شماره: 3
87 تغییرات کمی و مقایسه آماری شاخصهای هیدرولوژیک جریان رودخانهای بعد از احداث سد یامچی اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 6، شماره: 2
88 تغییرات ماهانه شدت و تمرکز رواناب سطحی در رودخانه های حوضه ی گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 13
89 تغییرات مکانی خشکسالی هیدرولوژیک جریان در مقیاس های مختلف زمانی در رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 33
90 تغییرات مکانی رواناب، رسوب و آستانه شروع رواناب در حوزه آبخیز قره شیران اردبیل (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 44، شماره: 3
91 تغییرات مکانی سنجه های سیمای سرزمین در پوشش گیاهی جوامع حاشیه متاثر از نوع کاربری اراضی در رودخانه قره سو استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
92 تغییرات مکانی و زمانی الگوی وقوع بارش با استفاده از شاخص های PCI و SI در استان گلستان (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 7، شماره: 4
93 تغییرات مکانی-زمانی اختلال پوشش گیاهی طبیعی در حوضه اهل ایمان، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 11، شماره: 2
94 تلفیق شاخص های زمینی و پوشش گیاهی برای برآورد و شناسایی خطر فرسایش خاک در حوضه آبخیز عموقین اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحلیل فضایی مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
95 توزیع ماهانه و فصلی وقوع سیلاب با دوره های بازگشت مختلف در ایستگاه های آب سنجی استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 12، شماره: 47
96 روند تغییرات ضریب سیلابی در ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 9، شماره: 17
97 شاخص ها و مولفه های ارزیابی نوسانات و تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 12، شماره: 1
98 شبیه سازی و تعیین مولفه های رواناب در بالادست سد قشلاق با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 9، شماره: 4
99 طبقه بندی و تحلیل ژئومورفولوژیکی بخشی از رودخانه حمزه خانلو با استفاده از مدل رزگن (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 25
100 غربال گری حوزه های آبخیز استان اردبیل بر اساس آسیب پذیری سیل (دریافت مقاله) مجله علمی سامانه های سطوح آبگیر باران دوره: 10، شماره: 2
101 کاربرد شاخص هرست در تعیین حافظه طولانی مدت سری های زمانی بارش و دبی ایستگاه های منتخب استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 11، شماره: 2
102 گزارش فنی: محدودیت توسعه کاربری سکونتگاهی ناشی از سیلاب و ضریب رواناب در چارچوب آمایش سرزمین، مطالعه موردی: حوزه آبخیز زیارت گرگان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 8، شماره: 2
103 مدل سازی پارامترهای تولید و پوشش تاجی به منظور معرفی موثرترین عامل محیطی در مراتع نیمه استپی باغرو، استان اردبیل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 3
104 مدل سازی جریان و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه ها در هیدروگراف سیل در حوزه آبخیز عموقین، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 18
105 مدل سازی میزان رسوبات معلق در حوزه های آبخیز استان اردبیل با استفاده از تحلیل مولفه های اصلی و رگرسیون چندگانه (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 2
106 مدل سازی و تعیین عوامل تاثیرگذار در انتشار گونه Festuca ovina با استفاده از روش آنتروپی حداکثر در مراتع نیمه شمالی استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 27، شماره: 3
107 معرفی شاخص آسیب پذیری سیل (FVI) به عنوان ابزاری در مدیریت بحران سیل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران دوره: 11، شماره: 2
108 مفهوم، کاربست و رویکردهای ارزیابی تاب آوری هیدرولوژیک آبخیز (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 8، شماره: 4
109 مقایسه آسیب پذیری زیرحوضه های آبخیز سامیان بر اساس تغییرات مولفه های اقلیمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 2
110 مقایسه تغییرات پاسخ هیدرولوژیکی آبخیز‌های استان اردبیل با استفاده از چندضلعی‌های بارش-رواناب (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 11، شماره: 2
111 مقایسه روش های FAO، USDA و FRWMO در تهیه نقشه قابلیت اراضی حوزه آبخیز گلازچای اشنویه (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 9، شماره: 4
112 مقایسه روش های بهینه سازی پارامترهای مدل SIMHYD برای شبیه سازی دبی روزانه جریان در حوزه آبریز کوزه تپراقی اردبیل (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 10، شماره: 34
113 مقایسه روش های تبدیل بارش موثر به رواناب سطحی در شبیه سازی هیدروگراف سیل حوضه ننه کران، استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 32
114 مقایسه روش های ترسیمی و فیلتر های عددی برگشتی در تفکیک جریان پایه در تعدادی از رودخانه های استان اردبیل (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
115 مقایسه ساختار اراضی مرتعی و میزان تخریب پیوستگی سیمای سرزمین در زیرحوزه‌های آبخیز ایریل، استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 7، شماره: 1
116 مقایسه عملکرد روش های جبری و زمین آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجن (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 20
117 مقایسهی دو روش تعیین مناطق مستعد خطر زمینلغزش در آبخیز زیارت استان گلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 5، شماره: 1
118 واکنش خشکسالی هیدرولوژیک در جریان تنظیمی رودخانه تحت تاثیر احداث سد در استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله فیزیک زمین و فضا دوره: 45، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده پژوهی و راهبردهای دستیابی به یک آینده پایدار در مطالعات آبخیزداری و محیط زیست (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
2 اثر شماره منحنی روی هیدروگراف سیلاب در یک حوضه عکس العمل سریع ( مطالعه موردی: حوضه خیاوچای اردبیل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
3 ارزیابی آسیب پذیری منابع آب سطحی در استان اردبیل با استفاده از شاخص فالکن مارک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
4 ارزیابی اثرات هیدرولوژیک طرح آبخیزداری جعفرآباد استان گلستان با استفاده از مدل HEC-HMS (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
5 ارزیابی تغییرات زمانی-مکانی سیل خیزی در آبخیزهای استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
6 ارزیابی تغییرات شاخص های حدی بارندگی در ایستگاه باران سنجی نمین (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
7 ارزیابی توابع توزیع احتمالاتی و تحلیل فراوانی حداکثر بارش روزانه در برخی ایستگاه های هواشناسی اردبیل (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
8 ارزیابی خدمت اکوسیستمی نگهداشت آب در حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
9 ارزیابی ردپای آب آبی، سبز و خاکستری گندم در حوزه آبخیز خیاوچای، استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
10 ارزیابی روشهای برآورد آبدهی جریان و عوامل مؤثر بر آن در حوضه آبریز گرگانرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
11 ارزیابی روشهای جداسازی جریان پایه از هیدروگراف جریان روزانه (مطالعه موردی تعدای از ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
12 ارزیابی ساختار اکوسیستم با استفاده از سنجه های سیمای سرزمین در آبخیز جنگلی ایریل استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صیانت و حفاظت از جنگلهای ارسباران
13 ارزیابی سلامت حوضه آبخیز از نظر کیفیت آب شرب براساس دیاگرام شولر مطالعه موردی قطور چای، خوی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
14 ارزیابی کارایی روشهای MLC و ANN در تهیه نقشه کاربری اراضی حوزه آبخیز عموقین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
15 ارزیابی کارایی مدل SIMHYD در برآورد دبی جریان در حوزه آبخیز اتشگاه (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
16 ارزیابی مولفه های موثر بر سطوح چهارگانه مشارکت مردمی در طرحهای آبخیزداری در حوزه آبخیز قره شیران اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
17 استفاده از تكنیك تحلیل مؤلفه های اصلی برای تعیین عوامل مؤثر بر میزان رسوب زایی (مطالعه موردی: حوضه های آبخیز استان اردبیل) (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی جغرافیا و محیط زیست
18 امکان تفکیک سهم کاربری های مختلف اراضی در تولید رسوب معلق با استفاده از ویژگی های ژئوشیمیایی رسوب (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
19 اولویت بندی زیرحوزه های آبخیز عموقین بر اساس هدررفت خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سبز پسماند
20 اولویت بندی زیرحوضه های سامیان بر اساس شاخص تاب آوری چندعملکردی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر
21 برآورد شاخص PI برای گروه های مختلف شاغل در تعدادی از روستاهای دامنه شرقی سبلان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
22 بررسی الگوی تغییرات مکانی مقادیر دبی و رسوب معلق در حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
23 بررسی روند تغییرات دبی و رسوب با استفاده از آزمون من-کندال در حوضه نیر، استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
24 بهره گیری روش استحصال آب باران از پشت بام ساختمان مسکونی در آرین شهر (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
25 پهنه بندی خطر روانگرایی با مدل SWM و ابزار سامانه های اطلاعات جغرافیایی در شهرهای واقع در دشتهای جنوبی گرگانرود استان گلستان (دریافت مقاله) همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
26 پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIG (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 پهنه بندی خطر وقوع سیلاب در حوضه آبخیز صوفی چای با مدل ANP و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28 پیش بینی اثرات اقتصادی و اجتماعی اجرای سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی (مطالعه موردی آبخیز رامیان - استان گلستان) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
29 پیش بینی اثرات سناریوهای مدیریت بیولوژیک روی ویژگی های سیل و فرسایش آبی در آبخیز رودخانه رامیان - استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
30 پیشبینی تغییرات اقلیم با استفاده از مدل ریزمقیاس گردانی LARS-WG در حوزه آبخیز سامیان استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
31 تاثیر پارامترهای اقلیمی و الگوی کشت روی تبخیر تعرق و هیدرومدول آبیاری در دشت اراک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
32 تاثیر پارامترهای اقلیمی و الگوی کشت روی تبخیر تعرق و هیدرومدول آبیاری در دشت ساوه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
33 تاثیر سناریو تبدیل کاربری مرتع به کشاورزی بر تولید رواناب حوزه آبخیز ایمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
34 تجزیه و تحلیل فرسایش خاک با استفاده از مدل SEIM در زیرحوزه های آبخیز ایریل، اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
35 تجزیه و تحلیل منطقه ای سیلاب در حوزه آبخیز بیله درق استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
36 تحلیل آسیب پذیری اقلیمی بر اساس تغییرپذیری فصل های خشک و مرطوب در زیرحوزه های آبخیز سامیان، استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
37 تحلیل احتمالاتی دبی های سیلابی رودخانه خیاوچای ( ایستگاه پل سلطان) (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
38 تحلیل تغییرات الگوی مکانی طبقات کاربری اراضی حوزه آبخیز زولاچای براساس سنجه های سیمای سرزمین (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
39 تحلیل تغییرات شاخص های حدی اقلیمی نمایه ساده شدت روزانه و تعداد روزهای با بارش سنگین در ایستگاه باران سنجی آستانه اشرفیه، گیلان (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
40 تحلیل حساسیت اکولوژیکی حوزه آبخیز کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک با محوریت آب،انسان،طبیعت
41 تحلیل خصوصیات خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از تئوری ران در ایستگاه پل بهراملو استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
42 تحلیل روند تغییرات دبی حداکثر سیلاب در ایستگاه های هیدرومتری استان اردبیل (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
43 تحلیل مکانی داده های لرزه ای ثبت شده در محدوده استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
44 تحلیل مکانی شاخص خطر سیل (FHI) در حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر
45 تحلیل منحنی فروکش جریان روزانه در رودخانه خیاوچای مشگین شهر (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
46 تحلیل همبستگی خدمت تنظیم سیل و پیوستگی اکولوژیک آبخیز خیاوچای (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر
47 تصمیمگیری چند معیاره در مدیریت یکپارچه آبخیز ( مطالعه موردی : آبخیز رامیان - استان گلستان ) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز
48 تعیین مولفه های مهم مشارکت بهره برداران در فعالیتهای حفاظت آب و خاک در برخی روستاهای دامنه سبلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
49 تعیین مولفههای هیدروگراف در زیرحوزههای آبخیز آغلاغان- چای اردبیل با هیدروگراف واحد مصنوعیاشنایدر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
50 تعیین و مقایسه مقادیر شاخص امنیت بوم شناختی سیمای سرزمین در زیرحوزه های آبخیز بیله درق، اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
51 تعیین همبستگی مکانی دبی جریان رودخانه های استان اردبیل با استفاده از شاخص موران (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
52 تغییرات فصلی جریان پایه چند ایستگاه منتخب در استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
53 تغییرات فصلیبودن مقادیر رسوب ماهانه جریان با استفاده از روش Markham در استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
54 تغییرات مقادیر شاخص جریان پایه رودخانه در چهار ایستگاه هیدرومتری متوالی واقع بر رودخانه قره سو در استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
55 تغییرات مکانی بارش ماهانه در استان اردبیل با استفاده از روش ( Correlation Decay Distance (CDD (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
56 تغییرات مکانی شاخص حساسیت سیل (FSI) در حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
57 تغییرات مکانی و زمانی شاخص استاندارد شده بارش در حوزه آبخیز سامیان، استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
58 تغییرپذیری مکانی شاخص میزان معرف بودن بوم سازگان در حوزه آبخیز کوزه تپراقی، اردبیل (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
59 تغییرپذیری مکانی و زمانی پوشش گیاهی در حوزه آبخیز اهل ایمان، استان اردبیل (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
60 توسعه شاخص تاب آوری مبتنی بر بارش برای ایستگاه کوزه تپراقی، استان اردبیل (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
61 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز عموقین) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
62 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست 8 (مطالعه موردی: حوضه آبخیز کوزه توپراقی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
63 تهیه و ارزیابی نقشه فرسایش خاک حوزهی آبخیز روضه چای ارومیه با استفاده از GIS و مدل RUSLE (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
64 خوشه بندی حوضه های استان اردبیل بر اساس شاخص های منحنی تداوم جریان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
65 داده کاوی مکانی فرسایش و تولید رسوب در کاربریهای مختلف حوزه آبخیز خیاوچای، استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین
66 رابطه آستانه شروع رواناب با خصوصیات سطحی خاک و پوشش گیاهی در حوزه آبخیز قره شیران اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
67 راهبردهای دستیابی به پایداری محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب
68 روند تغییرات آبدهی جریان در بخشی از رودخانه سیمینه رود بوکان و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
69 شبیه سازی آب نمود سیل با استفاده از مدل زمان مساحت در حوزه آبخیز عموقین استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
70 شبیه سازی اثر نوع پوشش گیاهی بر پاسخ هیدرولوژیکی در مقیاس کرت صحرایی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
71 شبیهسازی هیدروگراف جریان با استفاده از مدل مخزن خطی نش در حوزه آبخیز عموقین استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
72 شبیهسازی هیدروگراف رواناب مستقیم آبخیز آغلاغان چای اردبیل با روش کلارک در مدل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
73 شناسایی و پهنه بندی شاخص های آشفتگی بوم شناختی در آبخیز سامیان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
74 کاربرد شاخص فقر آب در اولویت بندی آبخیزها در استان اردبیل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
75 کاربرد منحنی تجمعی در تعیین شدت نفوذ در حوزه آبخیز جعفرآباد استان گلستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
76 کاربست دوره های خشکسالی هواشناسی با استفاده از نمایه های مبتنی بر بارش در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
77 محاسبه شاخص Flashiness در تولید رواناب ماهانه در برخی از حوزه های آبخیز استان اردبیل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
78 مدل سازی تغییرات دما و بارش ناشی از تغییر اقلیم در حوزه آبخیز نیرچای اردبیل (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
79 مدل سازی جریان ورودی به مخزن سد یامچی اردبیل تحت سناریوهای تغییر اقلیم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
80 مدلسازی رگرسیونی متریک های کاربری اراضی و تولید رواناب در حوزه های آبخیز غرب گیلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
81 مدلسازی فرسایش خاک در حوزه آبخیز سد یامچی اردبیل با استفاده از مدل RUSLE و GIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
82 معرفی مدل بیلان در شبیه سازی دبی جریان ماهانه ایستگاه های بدون آمار (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
83 مقایسه سازندهای زمین شناسی از نظر برخی خصوصیات پوشش گیاهی در حوزه آبخیز قره شیران اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
84 مقایسه شاخص تمرکز بارش سالانه در ایستگاه های باران سنجی استان گلستان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
85 مقایسه کارایی الگوریتم شبکه عصبی مصنوعی و حداکثر احتمال در تهیه نقشه پوشش اراضی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
86 مقایسه مدل های AHP و ANP در پهنه بندی خطر سیل خیزی در حوضه آبخیز صوفی چای با استفاده از GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
87 مقایسه مدل های AHP و ANP در پهنه بندی خطر سیل خیزی در حوضه آبخیزصوفی چای با استفاده از GIS (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
88 مقایسه معیارهای هیدرولوژیک تغییرات جریان در ایستگاه کوزه تپراقی اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
89 مقایسه واکنش هیدرولوژیک حوزههای آبخیز استان اردبیل با برآورد زمان تمرکز رواناب سطحی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
90 نقش مفهوم تغییر در محیط زیست پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانشگاه آرمانی در گام دوم انقلاب