کامبیز بادیه

 کامبیز بادیه دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

کامبیز بادیه

Kambiz Badie

دانشیار، مرکز تحقیقات مخابرات ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.