هادی جهرمی

 هادی جهرمی دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس

هادی جهرمی

Hadi Jahromi

دانشجوی دکتری مسائل ایران دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.