سید محمدرضا احتشامی

 سید محمدرضا احتشامی استادیار، دانشگاه گیلان

سید محمدرضا احتشامی

Seyed Mohamadreza Ehteshami

استادیار، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تلفیق تیمار زیستی بذر و کود شیمیایی بر عملکرد و جذب عناصر غذایی شلغم علوفه ای (Brassica rapa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 1، شماره: 1
2 اثرتلقیح بذر با ازتوباکتر و آزوسپریلیوم و کاربرد لجن فاضلاب شهری بر ویژگی های کمی و کیفی کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 4، شماره: 4
3 ارزیابی توان دگرآسیبی علف هرز خردل وحشی بر مولفه های جوانه زنی چهار رقم گندم با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی (GC- MS) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 1، شماره: 2
4 استفاده از ورمی کمپوست در تولید خاک پوششی برای پرورش قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 4
5 بررسی اثر پوشش دارکردن بذر با عناصر ریزمغذی بر برخی شاخص های جوانه زنی و بنیه بذر گل همیشه بهار (Calendula officinalis) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی مقاومت به جوانه زنی بذر قبل از برداشت در ارقام برنج Oryza sativa L. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 3
7 بررسی همزیستی میکوریزائی و باکتری های محرک رشد بر ویژگی های کمی و کیفی آلوئه ورا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 2، شماره: 2
8 تاثیر پوشش دار کردن بذر با باکتری های محرک رشد و عناصر ریزمغذی بر شاخص های جوانه زنی ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 2
9 تاثیر تلقیح بذر با ریزجانداران محرک رشد و ورمی کمپوست بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم رقم پگاه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 4
10 تاثیر تلقیح پیاز با چهار گونه قارچ میکوریزا بر عملکرد کمی و کیفی دو گونه سوسن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 1، شماره: 2
11 مطالعه اثر مدیریت تلفیقی کود فسفره بر خصوصیات رشدی و عملکرد علوفه دو رقم جو (فصیح و بهمن) (Hordeum vulgare L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
12 مطالعه میزان انتقال مجدد ماده خشک و فتوسنتز جاری در اندازه های متفاوت بذر چهار رقم گندم (Triticum aestivum L.) در اقلیم رشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 1
13 مقاله مروری: تولید بذر در کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 1
14 واکنش عملکرد دانه و سایر ویژگی های زراعی دو رقم برنج (Oryza sativa L.) بومی هاشمی و پرمحصول سپیدرود به مقدار نیتروژن کودی در رشت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر باکتری های محرک رشد بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
2 اثر باکتریهای جنس سودوموناس بر ویژگی های جوانه زنی و رشد گیاهچه دو رقم گیاه داروئی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
3 اثر باکتریهای سودوموناس بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف ذرت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 اثر باکتریهای محرک رشد بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه برنج (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
5 اثر پرایمینگ بذر (هیدروپرایمینگ) بر مؤلفه های جوانه زنی و رشد گیاهچه های ذرت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر استقرار گیاهچه، کمیت و کیفیت تولید بذر گوار Cyamopsis tetragonoloba L در استان گیلان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
7 اثر دما و پتانسیل آب (خشکی) بر جوانه زنی بذر گیاه دارویی سیاه دانه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
8 اثر عصاره اندام های رویشی برخی از علف های هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه سوروف (Echinochloa crus-galli) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
9 اثر کاربرد توام کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات رشدی لوبیا ( Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
10 اثر محلولپاشی و خاکپاشی عناصر آهن و روی بر پروتئین، روغن دانه و عملکرد دو رقم سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
11 بررسی اثر باکتری ازتوباکتر بر جوانه زنی و رشد گیاهچه کلزا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
12 بررسی اثرات تنش شوری روی جوانه زنی و رشد گیاهچه های برنج (Oryza sativa L) و علف هرز سوروف (Echinochloa cruss-galli) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
13 بررسی تاثیر مدت زمان پرایمینگ با عناصر کم مصرف بر خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه جو (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
14 تاثیر جیبرلین و سیتوکینین در میزان تحمل به شوری در مرحله جوانه زنی ارقام ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 تاثیر کاربرد تلفیقی کودهای زیستی، دامی و شیمیایی بر کارایی مصرف نیتروژن و عملکرد ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
16 تاثیر همزیستی قارچ آربوسکولار میکوریزا بر غلظت فسفر، کلسیم و منیزیم برگ چهار گونه چمن سردسیری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 تأثیر آهن و روی بر غلظت این عناصر در دانه و عملکرد دو رقم سویا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
18 تأثیر ریزجانداران حل کننده فسفات بر خواص کمی و کیفی دو رقم جو تحت شرایط کمبود فسفر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم