حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

 حبیب الله سمیع زاده لاهیجی دانشیار، دانشگاه گیلان

حبیب الله سمیع زاده لاهیجی

Habibollah Sami Zadeh Lahiji

دانشیار، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی فعالیت آنزیم گایکول پراکسیداز در ژنوتیپ های کلزا در شرایط تنش و بدون تنش اسمزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 1
2 ارزیابی فعالیت آنزیم گایکول پراکسیداز در ژنوتیپ های کلزا در شرایط تنش و بدون تنش اسمزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 2
3 بررسی تنوع ژنتیکی چهار رقم زیتون از طریق نشانگرهای ریخت شناختی (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 2
4 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف توتون گرمخانه ای بااستفاده ازنشانگرISSRو رتروترانسپوزون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
5 بررسی روابط بین صفات ریخت شناختی میوه و کیفیت آن در رگه های گوجه فرنگی از طریق ضریب های همبستگی و تجزیه علیت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 2
6 تجزیه و تحلیل چندمتغیره برای صفات مرفولوژیک، عملکرد دانه و اجزای آن درارقام بومی و اصلاح شده برنج (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 2
7 تظاهر برخی ژنهای دخیل در تحمل سرما در برنج Oryza sativa L با استفاده از روشRT-PCR (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 44، شماره: 2
8 گروه بندی ژنوتیپ های کلزا در تیمارهای مختلف تنش خشکی در مرحله جوانه زنی بر اساس تجزیه های آماری چند متغیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 2
9 گروه بندی لاین های برنج (Oryza sativa L.) با استفاده از روش های آماری چند متغیره در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر مصرف پاراکوات قبل از برداشت بر کاهش رطوبت، عملکرد و کیفیت دانه کلزا (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
2 اثر مصرف مواد خشکاننده قبل از برداشت بر کاهش رطوبت دانه و عملکرد کلزای پاییزه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 اثرگوگردوروی برخصوصیات عملکردی بادام زمینی درمنطقه گیلان (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های کلزا ( Brassica napus L. ) با استفاده از نشانگرهای مولکولی مقاوم به سرما (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
5 ارزیابی هتروزیس برخی صفات گیاهچه ای برنج درخزارنه و همبستگی آنها با صفات گیاه بالغ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 ISSR بررسی تنوع ژنتیکی واریتههای توتون با استفاده از نشانگر (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
7 بررسی اثرات تنش خشکی بر مولفه های جوانه زنی بذور لوبیا به منظور گزینش ژنوتیپ های متحمل و حساس (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
8 بررسی اثرات تنش خشکی ناشی از پلی اتیلن گلیکول بر مولفه های جوانه زنی بذور برنج به منظور گزینش ژنوتیپ های متحمل و حساس (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 بررسی بیان ژن OsLti6a القا شونده با سرما در برنج با استفاده از روش Differential Display (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 بررسی تظاهر دو ژن دخیل در تنش سرما در دو ژنوتیپ برنج با استفاده از روش تظاهر افتراقی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 بررسی تظاهر ژن OsTTP1 در برنج طی تنش سرمایی با استفاده از روش RT-PCR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 بررسی تنوع ژنتیکی انواع مختلف توتون( Nicotiana tabacum L.) با استفاده از نشانگرهای مولکولی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
13 تجزیه بیان عامل رونویسی مرتبط با تنش سرما در دو ژنوتیپ متحمل و حساس برنج (Oryza Sativa L)با استفاده از روش Real time PCR (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
14 تجزیه دی آلل صفات مرتبط با عملکرد لوبیا به روش گریفینگ (دریافت مقاله) دهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری