محمدتقی گیلک حکیم آبادی

 محمدتقی گیلک حکیم آبادی دانشیار اقتصاد بازرگانی دانشگاه مازندران

محمدتقی گیلک حکیم آبادی

Mohammad Taghi Gilak Hakim Abadi

دانشیار اقتصاد بازرگانی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Analysis of Circulation of Decentralized Digital Money in Quantum Electrodynamics Space: the Econphysics Approach (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 11، شماره: 1
2 آزمون تقارن تاثیر سیاست پولی بر عملکرد بانک های تجاری در منطقه منا (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 6، شماره: 5
3 اثر ضریب هوشی بر توسعه ی مالی کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اقتصاد، مدیریت مالی و حسابداری دوره: 3، شماره: 1
4 اثر فساد مالی بر تخصیص استعدادهای اقتصاد ایران: رویکرد سری زمانی ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 3، شماره: 1
5 اثر فساد مالی بر رشد اقتصاد ایران: رویکرد تخصیص استعدادها (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 16، شماره: 32
6 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر فقر با مدل تابلویی: مطالعه موردی کشورهای منتخب با درآمد متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 1، شماره: 3
7 بررسی اثرات مالیات سبز بر میزان انتشارآلاینده ها و شاخص توسعه انسانی در ایران: الگوی معادلات همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 4
8 بررسی رابطه پویا بین ادوار مالی با ادوار تجاری و شکاف تورم در ایران: کاربردی از تبدیل موجک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 9، شماره: 33
9 بررسی کارایی بانکهای تجاری درایران ؛مطالعه موردی بانک صادرات مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 3، شماره: 5
10 بررسی و آزمون اثر نابرابری بر فقر در کشورهای منتخب با نگاهی به آموزه های اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 10، شماره: 19
11 تاثیر بی ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 6، شماره: 1
12 تاثیر نوسانات حق الضرب بر روی بخش زیرزمینی اقتصاد ایران: رهیافت DSGE (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 4، شماره: 1
13 تحلیل توهم مالی و سیاست بودجه ای در منتخبی از کشورهای درحال توسعه با روش داده های تابلویی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 1
14 تحلیل عوامل موثر برکسری بودجه در منتخبی از کشورهای در حال توسعه با تاکید بر نقش توهم مالی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کاربردی دوره: 9، شماره: 28
15 دین و رفتار اجتماعی: بررسی اثر دینداری بر رفتار مشارکت از طریق یک مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 11، شماره: 22
16 دینداری و رفتار اقتصادی؛ روش شناسی اقتصاد آزمایشگاهی برای مطالعه انسان اقتصادی اسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 7، شماره: 14
17 سنجش اثر تعامل سیاست پولی و مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی؛ رهیافت TVP-VAR (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
18 علل، آثار و روند فساد مالی اقتصاد ایران: رویکرد آثار عدیده - علل عدیده (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 4، شماره: 2
19 عوامل موثر بر ریسک اعتباری مشتریان بانک های تجاری (مطالعه موردی: بانک تجارت شهر نکا – استان مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 22، شماره: 10
20 فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 8، شماره: 22
21 مقایسه ای از آسیب پذیری اقتصادی ایران با سایر کشورهای با درآمد متوسط منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 17، شماره: 66
22 مقایسه تاثیر ادغام مالی بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه منتخب: شواهد تجربی از روش گشتاورهای تعمیم یافته (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 4، شماره: 1
23 نقش اعتبارات خرد طرح های اشتغال زایی بنیاد برکت در رفاه اجتماعی روستاییان استان یزد با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 10، شماره: 2
24 نقش مالیات ها بر تثبیت چرخه های تجاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 57، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار تغییر سهم کشورهای صنعتی در تجارت خارجی ایرانبر رشد اقتصادی کشور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
2 اثر پرداخت های انتقالی دولت بر فقر در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش تدبیر مدیریت،حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار
3 اثر ساختار مالیاتی بر فساد در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
4 تأثیر ساختار وام دهی بر ریسک درماندگی بانک ها در ایران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
5 تحلیل اقتصادی رفتار مصرفکنندگان اقلام عمده غذایی در مناطق شهری استانهای ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
6 کار شایسته از دیدگاه اسلام (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد،حقوق و علوم انسانی