آقای دکتر علیرضا سفیدچیان

دکتر علیرضا سفیدچیان

آقای دکتر علیرضا سفیدچیان

Dr. Alireza Sefidchian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علیرضا سفیدچیان در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه اسلام و سلامت