دکتر عبدالکریم چهرگانی راد

دکتر عبدالکریم چهرگانی راد استاد، آزمایشگاه زبست شناسی سلول گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده  علوم، دانشگاه ابوعلی سینا، همدان، ایران

دکتر عبدالکریم چهرگانی راد

Dr. Abdolkarim Chehregani Rad

استاد، آزمایشگاه زبست شناسی سلول گیاهی، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ابوعلی سینا، همدان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Anticancer and Antibacterial Effects of Blueberry Fruit (Vaccinium corymbosum L.) in Three Developmental Stages (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 17، شماره: 5
2 اثر تیمار برگی کادمیوم بر ویژگی های ریخت شناختی، فیزیولوژیکی و تکوین گامتوفیت نر و ماده در درمنه خزری (Artemisia annua) (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 12، شماره: 1
3 Novel Cytological Findings on Gametophyte Development and Embryogenesis in Wheat (Triticum aestivum L.) (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 8، شماره: 2
4 بررسی تنوع زیستی با روش تعیین زیستگاه ویژه و مقایسه الکتروفورزی پروتئین های بذر جمعیت های دو گونه بومادران (Achillea L.) در غرب ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 16
5 بررسی تنوع فلوریستیک-اکولوژیک و الگوی الکتروفورزی پروتئین های ذخیره ای بذر Artemisia spicigera L. در شمال غرب ایران با استفاده از روش D.S.S. (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 4، شماره: 12
6 بررسی تنوع فلوریستیک-اکولوژیک و الگوی الکتروفورزی پروتئین های ذخیره ای بذر در گیاه Verbascum speciosum در غرب و شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 7، شماره: 25
7 بررسی ویژگی های تکوینی دانه گرده و تخمک در گونه Centaurea iberica Trevir. ex Spreng (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 2، شماره: 5
8 پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) به تیمار با نانو ذرات اکسید آلومینیوم (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 1
9 پاسخ های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی تاتوره (Datura stramonium L.) به سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 32
10 تنوع شیمیایی افراد گونه Astragalus verus Olivier (Fabaceae)، بر اساس الگوی فلاونوئیدی در غرب ایران (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 2، شماره: 4
11 عکس العمل برخی ویژگی های رویشی و فیزیولوژیک ارقام انگور ایرانی و خارجی به تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 11، شماره: 51
12 مراحل تکوین تخمک و کیسه رویانی در Consolida orientalis Schrödinger از تیره آلاله ایان (دریافت مقاله) مجله یافته های نوین در علوم زیستی دوره: 1، شماره: 2
13 مطالعه اثر غلظت های مختلف سرب و سالیسیلیک اسید بر برخی شاخص های رشد گیاه بادمجان (Solanum melongena L.) (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 3، شماره: 7
14 مطالعه اثر کادمیوم بر مراحل تکوین و الگوی پروتئینی بساک و دانه های گرده گل اطلسی ( Petunia hybirda Juss.) (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 6، شماره: 1
15 مطالعه مراحل تکوین دانه گرده و تخمک در DC. Inula aucheriana (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Anther and Ovule Development in Scrophularia valida L. (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
2 آلودگی هوا و تغییرات ساختاری و کروموزومی در دانه های گرده گیاهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بهداشت محیط
3 اثر EDTA بر گیاه پالایی خاک آلوده به کادمیوم توسط گیاه تاتوره Datura stramonium L (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
4 اثر درمانی گونه کوکب وحشی بر سیستم ایمنی بدن و بررسی رویان شناسی این گونه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 اثر زمان محلو لپاشی استرپتومایسین، ایندول استیک اسید و کینتین بر ویژگی های دانه انار رقم ملس یزدی (دریافت مقاله) همایش ملی انار
6 اثر سالیسیلی کاسید بر فعالیت آنزیم کاتالاز، میزان پرولین و قندهای محلول در لوبیا چیتی رقم تلاش تحت تنش آلومینیوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
7 اثر غلظت و زمان محلو لپاشی جیبرلیک اسید بر ویژگی های دانه انار رقم ملس یزدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 ارزیابی پاسخ های فیزیولوژیک و بیوشیمیایی گیاه لوبیا تحت تیمار نانوذرات اکسید روی و نمک سولفات روی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
9 ارزیابی توانایی قارچ های . Acromonium sp. Aspergillus sp در زیست پالایی آلودگی های نفتی در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
10 ارزیابی خواص ضد باکتری و ترمیم زخم پماد سوختگی برپایه کورکومین و عسل (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
11 امکان سنجی کاربرد قارچهای رایزوسفری جهت زیست پالایش خاکهای آلوده بهنفت خام (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
12 امکانسنجی کاربرد قارچ های رایزوسفری Ulocladium sp.Alternaria sp., Aspergillus sp. جهت زیست پالایش خاکهای آلوده به نفت خام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
13 Effects of growth factors on induction of callus and somatic embryogenesis Stevia rebaudiana Bertoni (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
14 Evaluation of antibacterial properties and wound healing ointment based on curcumin and honey (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
15 Male and Female Gametophyte Development in Artemisia aucheri B. (Asteraceae) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
16 Regeneration of Stevia rebaudiana Bertoni plant in somatic embryogenesis using Multi-walled Carbon Nanotube (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
17 Reproductive organs development in Verbascum pseudodigitalis L. (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
18 Root exposures to cadmium: morphological, physiological and embryological consequences in Datura stramonium L. (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
19 باززایی گیاه Stevia rebaudiana Bertoni در رویان زایی سوماتیک با استفاده از نانولوله کربنی چند جداره (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
20 بررسی اثر تنش فلز سنگین مس و سالیسیلیک اسید بر سرعت و درصد جوانهزنی در دو رقم گیاه آفتابگردان (Helianthus annuus) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
21 بررسی اثر سرب بر دانه های گرده بالغ اطلسی ( Petunia hybrid ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
22 بررسی اثرات آلومینیوم بر فعالیت آنزیمی ومیزان کربوهیدرات فیزیولوژیکی گیاه Phaseolus vulgaris L. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
23 بررسی اثرنانوکود کلات آهن برمیزان آنزیم پراکسیداز وکلروفیل عدس توده بروجرد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
24 بررسی تنوع درون گونه ای گیاه Achilleaaleppica دراستانهای کردستان و همدان با استفاده ازمارکرفلوریستیک با تاکید برتاثیر عوامل اکولوژیکی برویژگیهای ریخت شناسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
25 بررسی تنوع فلوریستیک - اکولوژیک گونه گیاه دارویی Thymus fallax Fisch & C. A. Mey با استفاده از روش D.S.S در استان همدان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
26 بررسی غلظت سرب دربرخی گونه های گیاهی اطراف معدن سنگ آهن همدان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
27 بررسی فعالیت ضد میکروبی گیاه دارویی آلویه ورا Aloe vera L بومی ایران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
28 بررسی مراحل تکوینی بساک و دانه گرده در فلفل دلمه (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
29 بررسی ویژگی های تکوینی تخمک در گیاه دارویی Chrysanthemum coronariumL. (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
30 تاثیر تنش خشکی بر برخی ویژگیهای ریخت شناسی بیست رقم انگور ایرانی و خارجی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 تاثیرنانوکودکلات آهن برمیزان آنزیم پراکسیداز و کلروفیل جو رقم 10 سراسری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 تجمع کادمیوم در گونه تاتوره Datura stramonium L با استفاده از اکسین IAA (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
33 تکوین بساک و تخمک در Scrophularia valida L. (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
34 تکوین گامتوفیت نر و ماده در Artemisia aucheri B. (Asteraceae) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
35 تیمار ریشه ای کادمیوم: پیامدهای مرفولوژیکی، فیزیولوژیکی و رویان شناختی در تاتوره (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
36 شناسایی گیاهان دارویی و مرتعی معدن آهن گلالی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
37 شواهدی از انتقال، اثرات فیزیولوژیک و بیوشیمایی کاربرد برگی نانوذرات اکسید سریوم بر گیاه لوبیا (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
38 گیاه پالایی کادمیوم توسط شبدر سفید وتاثیر EDTA بر میزان جذب (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی زیست پالایی
39 مطالعه تنوع درون گونه ایAfanAchilleabiebersteinii با استفاده ازمارکرفلوریستیک - اکولوژیک دراستان های همدان و سنندج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
40 مطالعه رویان شناسی گیاه خارشتر (Alhagi persarum Boiss. & Buhse) (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
41 مطالعه مراحل تکوین دانه گرده در گیاه داودی (Chrysanthemum coronarium L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
42 مطالعه ویژگی های آناتومیکی برگ گونه دارویی Thymus fallax Fisch & C. A. Mey با استفاده از روش D.S.S در استان همدان (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
43 معرفی برخی گونه های انباشته ساز در منطقه آلوده به فلزات سنگین (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن گلالی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاه پالایی
44 معرفی گونه های گیاهی با پتانسیل زیست پالایی خاکهای آلوده بهنفت خام (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
45 مگاسپورزایی و بررسی مگاگامتوفیت در Anthemis odontostephana Boiss (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
46 میکروسپورزایی و تکوین دانه گرده در Matricaria chamomilla L (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
47 میکروسپورزایی و نمو بساک در Taraxacum officinale F. H. Wigg. از تیره آفتابگردان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی