دکتر فریدون الهیاری

دکتر فریدون الهیاری استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

دکتر فریدون الهیاری

Dr. Fereydon Allahyari

استاد فقید گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصلاح نظام اداری ایران در عصر قاجار با تاکید بر قانون استخدام کشوری (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 29
2 The Historical Sociology of Recreating the Concept of "Iran" in the ‘History of Alam Arāy-e Abbāsi’ (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 12، شماره: 27
3 بازتاب مفهوم ایران و اندیشه ایرانی در آثار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 1
4 بررسی تاریخی زمینه های آبادانی شهر یزد در دوره ی تیموری (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 10، شماره: 18
5 بررسی تاریخی مسیرهای بازرگانی در قفقاز؛ قرون اول تا پنجم هجری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 11، شماره: 43
6 بررسی تحلیلی تاثیر عناصر ایلی بر کارکرد راه های ممسنی در محور بوشهرشیراز در دوره قاجار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 13، شماره: 4
7 بررسی تحلیلی روند تکاپوهای سیاسی خاندان تولوی تا برآمدن منگوقاآن بر تخت خانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 1، شماره: 3
8 بررسی تحلیلی روند و راهبرد تکاپوهای سیاسی قراختاییان کرمان در دوران فترت اولیه مغول در ایران (۶۵۶-۶۱۹ ه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 1
9 بررسی تحلیلی ساختار قدرت سیاسی اجتماعی در ایل بختیاری از قاجاریه تا انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 2، شماره: 1
10 بررسی تکاپوهای مذهبی تیموریان(912-771ق )و مساله مشروعیت حاکمیت (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 30
11 بررسی جایگاه اجتماعی هنرمندان و صنعتگران در دوره تیموریان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 29
12 بررسی مشروعیت تیموریان (۹۱۲- ۷۷۱ ق.) بر پایه سنت های قبیله ای و مغولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 8، شماره: 15
13 بررسی مواضع بازاریان تبریز در قبال سیاست های اقتصادی حکومت پهلوی اول با تکیه بر اسناد (۱۳۲۰-۱۳۰۴ش) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 7، شماره: 13
14 بررسی و تبیین تحولات آموزش وپرورش یاسوج در دوره پهلوی دوم (۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷ ه.ش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 12، شماره: 23
15 بررسی و تبیین نقش مهاجران غیربومی در تحولات شهر یاسوج (1342تا1357ش/1963تا1978م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 4
16 تاثیر سیاست های حمایتی امرای تیموری بر موقعیت بازاریان و اقتصاد شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 14، شماره: 27
17 تبیین علل جنبش های دوره عباسی با تمرکز بر جنبش های سنباد و المقنع (با تاکید بر نظریه محرومیت نسبی تد رابرت گر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 15، شماره: 29
18 تبیین موقعیت ناهمگون هنرمندان و صنعت گران در جامعه عصر تیموریان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 10، شماره: 18
19 تبیین و تحلیل دستاوردهای تقویت نظام آموزشی داخلی فاطمیان مصر (۳۶۲- ۵۶۷ ) در پیشبرد اهداف خارجی آنان (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 17
20 تبیین و تحلیل عملکرد فاطمیان (۲۹۷۵۶۷ق) در مواجهه با اسماعیلیه هراسی مخالفان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 11، شماره: 41
21 تحلیل تاریخی عوامل مؤثر بر شکل‌دهی حیات اجتماعی شهر در عصر تیموریان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 30، شماره: 48
22 تحلیل و نقش رقابت های حمدانی بریدی در رشد و ارتقای آل بویه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 3
23 تحلیلی بر بازتاب چرایی و چگونگی ابعاد و وجوه اعمال قدرت سیاسی شاه عباس در روایت های سفرنامه نویسان عصر صفوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 13، شماره: 25
24 تکوین هویت ایرانی در تاریخ نگاری عهد ساسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 7، شماره: 12
25 چالش دولت مدرن رضا شاه با ایلات و عشایر؛ مانع توسعه یافتگی سیاسی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 40
26 حکومت های محلی ایران در قرن هشتم هجری و مساله مشروعیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 2، شماره: 2
27 سفرنامه ها و فرآیندهای تاثیرگذار بر چگونگی اعمال قدرت در دوره ی استقرار صفویه از دوره شاه اسماعیل تا روی کار آمدن شاه عباس (۹۹۶-۹۰۷ ه- ق) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 2
28 سیاست قضایی سلاطین تیموری (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 20، شماره: 6
29 شرفیابی سفیران و پیوند آن با مسئله اقتدارگرایی و اعمال قدرت شاه براساس روایت سفرنامه نویسان دوره شاه عباس (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 31، شماره: 52
30 طریقت و تجارت؛کارکردهای تجاری نقشبندیه در دوره تیموری (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 19، شماره: 4
31 فرآیند قدرت گیری رضاخان با رویکرد نهادگرایی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 32
32 فرایند تاریخی تشکیل حکومت ایلخانی و ایرانمداری هلاکو خان (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 5، شماره: 9
33 کارکرد سیاسی و مذهبی شعر در دوره فاطمیان مصر (358- 567 ه ق) در برخورد با مخالفان خارجی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 29، شماره: 44
34 گونه‌شناسی نحوﮤ «تقابل» جاﻣﻌﮥ ایرانی پس از هجوم مغول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 2
35 ماهیت ترکمانان عراقی و رابطه آنان با ترکمانان سلجوقی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 2
36 محکمه ی یارغو؛ پژوهشی در باب محکمه ی قضایی ایلخانان مغول (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 24
37 نقد و بررسی تحلیلی نظریه کرد بودن لرها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 3، شماره: 3
38 نقش و جایگاه زن در ایل بختیاری در دوره قاجار از دیدگاه سیاحان اروپایی (۱۲۱۰ تا ۱۳۴۴ق/۱۷۹۶ تا ۱۹۲۵م) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 5، شماره: 4
39 نگاهی تحلیلی به جایگاه مخاطب عام در تاریخ نگاری باستانی پاریزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 28، شماره: 22
40 نهضت توسعه نهادهای آموزشی در دوره تیموری و نقش سلاطین و خواتین در پیشبرد آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 9، شماره: 17
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی توانمندی گردشگری شهر اصفهان (با تاکید بر صنایع دستی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
2 موقعیت استراتژیک و ژیوپلیتیک خلیج فارس و راهبردهای امریکا بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس