دکتر علی ترابیان

دکتر علی ترابیان استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

دکتر علی ترابیان

Dr. Ali Torabian

استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Autotrophic denitrification of synthetic nitrate-contaminated groundwater in up-flow fixed-bed bioreactor by pumice as porous media (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 5، شماره: 1
2 آثار قلیاییت و ماده آلی بر دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک مصرف کننده گوگرد (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 51
3 اثر بلوغ اولیه صافی روی بازده حذف کیست ژیاردیا و ارائه روشی برای بهبود (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 30، شماره: 33
4 ارزیابی تأثیر نوع ماده منعقد کننده بر شاخصهای بهره برداری در فرآیند فیلتراسیون مستقیم (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 62
5 ارزیابی کارایی فیلتراسیون درست دانه با جریان افقی در حذف کدورت از آب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 25، شماره: 24
6 ارزیابی کیفیت پساب شهری برای مصارف کشاورزی با استفاده از سیستم استنتاج فازی(مطالعه موردی:تصفیه خانه صاحبقرانیه) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 2
7 استفاده از دادههای طیفنگاری زمینی جهت تخمین میزان یوتریفیکاسیون آبهای داخل خشکیها (مطالعه موردی: تالاب انزلی) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 12، شماره: 2
8 انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب شهری در اقلیم های مختلف کشور به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 3
9 Effects of nanobubble aeration in oxygen transfer efficiency and sludge production in wastewater biological treatment (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 4
10 Enhancement of pharmaceuticals treatment on activated sludge process by magnetic activated carbon pretreatment system (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی در آب و فاضلاب دوره: 8، شماره: 2
11 Optimizing electrocoagulation and electro-Fenton process for treating car wash wastewater (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 4، شماره: 1
12 بررسی آلودگیهای ناشی از کاربرد پسابهای شهری و صنعتی در اراضی کشاورزی جنوب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 18، شماره: 18
13 بررسی اثر ارتفاع، اندازه موثر و ضریب یکنواختی صافی های شنی نوع تند در حذف کدورت و باکتری های گروه کلی فرم در تصفیه خانه های آب تهران (مطالعه موردی: پایلوت تصفیه خانه آب شماره یک تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 0
14 بررسی اثر برداشت آب بر کیفیت آب رودخانه پایین دست سد ماملو با استفاه از مدل QUAL۲E (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 30، شماره: 35
15 بررسی اثر پیش ازن زنی بر حذف کربن آلی کل در تصفیه آبهای سطحی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 17، شماره: 58
16 بررسی اثر پیش اکسیداسیون بر حذف کربن کل آلی از آب به وسیله نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 19، شماره: 68
17 بررسی اثر زمان بی هوازی و عمر لجن بر حذف بیولوژیکی فسفر در راکتورهای نا پیوسته با عملیات متوالی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 27، شماره: 27
18 بررسی اثرات زیست محیطی استفاده از کودهای کمپوست در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 27، شماره: 28
19 بررسی اثرات کودهای شیمیایی بر آبخوان دشت هشتگرد (دریافت مقاله) فصلنامه پایداری توسعه و محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
20 بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن ماراد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 71
21 بررسی امکان حذف آلومینیوم و سولفات از پساب صنایع آندایزینگ با استفاده از نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
22 بررسی پسابهای نساجی استان تهران و کارایی رنگبری آنها توسط کربنات منیزیم (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 20، شماره: 1083
23 بررسی تاثیر سموم کشاورزی و فلزات سنگین بر کیفیت آب شرب چاه های شهر ساری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی آب دوره: 8، شماره: 4
24 بررسی تاثیر مکش هیدرواستاتیکی و آمایش شیمیایی در آبگیری از لجن فاضلاب در بسترهای لجن خشک کن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 37، شماره: 57
25 بررسی تغییرات کیفی آب زیرزمینی دشت های شرقی دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 20
26 بررسی حذف فنل از محلول آبی با استفاده از فناوری های اکسیداسیون فتوشیمیایی پیشرفته (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 72
27 بررسی روشهای تصفیه پساب صنایع تولید ورق قلع اندود و گالوانیزه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 7، شماره: 3
28 بررسی علمکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی ( SBR ) در تصفیه پساب های صنعتی حاوی فنل سولفونیک اسید (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 10، شماره: 2
29 بررسی عملکرد راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) در تصفیه پساب های حاوی فلزات سنگین جیوه و کادمیوم / مطالعه موردی پتروشیمی بندر امام خمینی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 5، شماره: 2
30 بررسی عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه های تولید فرآورده های لبنی دامنه سهند تبریز و ارائه راه حل جهت رفع مشکل آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 2
31 بررسی عملکرد سیستم های هوادهی (لجن فعال) با بستر ثابت در تصفیه فاضلاب های با بار آلودگی بالا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
32 بررسی عملکرد نانوذرات آهن در کاهش بار آلی فاضلاب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 108
33 بررسی عملکرد نیزارهای مصنوعی در جریان ناپیوسته برای تصفیه فاضلاب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 70
34 بررسی کارآیی فرایند فیلتراسیون مستقیم در حذف نماتدهای آزادزی ازآب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 32، شماره: 39
35 بررسی کارآیی یک غشای نانوفیلتراسیون در حذف نیترات از آب آشامیدنی در شرایط عملی مختلف (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 18، شماره: 61
36 بررسی کارایی پایلوت مستغرق غشایی (MSR) در حذف کدورت از آب با استفاده از منعقدکننده پلی آلومینیوم کلراید به همراه کمک منعقدکننده های پلی الکترولیت و آهک (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 32، شماره: 4
37 بررسی کارایی راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در تصفیه فاضلاب در شرایط مختلف بهره برداری و راهبری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 2
38 بررسی کارایی سه نوع غشای اسمز معکوس برای تصفیه پساب احیای رزین های تعویض یونی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 52
39 بررسی کارایی نانو ذرات آهن صفر (nZVI) در حذف سفالکسین از پساب دارویی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 90
40 بررسی مقدارتجمع فلزات سنگین در گیاهان علوفه ای تحت آبیاری با فاضلاب درجنوب تهران "مطالعه موردی : ذرت ویونجه" (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 34، شماره: 48
41 بررسی و مقایسه استانداردهای کیفی آب شرب ایران و استانداردهای معتبر جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 2
42 بررسی وضعیت آب رودخانه های کرج و جاجرود جهت مصارف تفرجی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 2
43 بررسی وضعیت فاضلاب های صنعتی - تولیدی در صنایع استان تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 50
44 بسط یک مدل ریاضی برای پیش بینی حذف نیترات در راکتورهای بستر شناور بیولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 24، شماره: 21
45 پاسخ های آنتی بادی به دو واکسن تجاری امولسیون روغنی آنفلوانزای پرندگان (H9N2) در جوجه های گوشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم درمانگاهی دامپزشکی ایران دوره: 12، شماره: 1
46 تاثیر استفاده از مواد طبیعی در بهبود آبگیری از لجن فاضلاب در بسترهای لجن خشک کن (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 2
47 تاثیر پی- اچ (pH) بر تجزیه هیدروکربن های نفتی کل در راکتور های بسته خاکاب با عملکرد متوالی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 40، شماره: 2
48 تأثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر حذف آرسنیک پنج ظرفیتی از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 23، شماره: 83
49 تثبیت فلزات سنگین در اراضی کشاورزی جنوب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 26، شماره: 26
50 تدوین شاخص کیفی پساب تصفیه شده شهری با رویکرد استفاده مجدد از پساب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 4
51 تصفیه پساب های حاصل از شستشوی شیمیایی نیروگاه های حرارتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 6، شماره: 2
52 تصفیه فاضلاب به روش راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی (SBR) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 1، شماره: 4
53 تصفیه فاضلاب خشکشویی با استفاده از فرایندهای انعقاد و شناورسازی الکتریکی و الکتروفنتون (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 39، شماره: 3
54 توسعه روشهای شستشو در فیلتر های درشت دانه با جریان افقی مستقیم (DHRF) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 29، شماره: 31
55 توسعه مدل های خطی کمینه کردن مصرف آب و تولید پساب در صنعت فراوری مس، مطالعه موردی: مجتمع مس خاتون آباد (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 29، شماره: 113
56 تهیه نانوجاذب مهندسی با قابلیت حذف مواد آلی برای فیلترهای شنی تصفیه آب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 41، شماره: 4
57 حذف نیتروژن و فسفر از فاضلابهای شهری با استفاده از نیزارهای مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 26، شماره: 25
58 شیرین سازی و گندزدایی آب با استفاده از دستگاه یون زدایی خازنی با الکترودهای گرافن اکساید–دندریمر–نقره (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 45، شماره: 4
59 ضرورت بازنگری استاندارد ملی کدورت آب خروجی از تصفیه خانه های آب (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 30، شماره: 35
60 طرح مدیریت لجن فاضلاب شهری(مطالعه موردی تصفیه خانه شهرک قدس) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 28، شماره: 30
61 طرح مدیریتی استفاده مجدد از پساب تصفیه شده ( مطالعه موردی : شهرک اکباتان ) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 29، شماره: 32
62 عملکرد راکتور بافلدار بی هوازی در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 21، شماره: 74
63 عملکرد فرایندهای میکروفیلتر اسیون و اولترافیلتر اسیون در استفاده مجدد از آب شستشوی معکوس فیلتر های شنی تصفیه خانه های آب شهری (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 26، شماره: 96
64 کاهش گرفتگی غشا در فرایند MBR با استفاده تلفیقی از NaOCl به‌عنوان اکسیدان و FeCl3 به‌عنوان لخته‌ساز (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 4
65 کاهش لجن مازاد با استفاده از روشهای مختلف در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب به روش SBR (تاکیدی بر استفاده از امواج فراصوت) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 38، شماره: 1
66 مدل پینچ آبی(Water Pinch) برای استفاده مجدد پساب فرآوری مس با به کارگیری دو آلاینده بهصورت همزمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 14، شماره: 2
67 مطالعه پایلوتی برای بررسی کارایی بیوراکتور غشایی در تصفیه پیشرفته پساب صنعتی برای پیش تصفیه اسمز معکوس (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 42، شماره: 2
68 مقایسه حذف نیترات از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس و تبادل یونی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 8، شماره: 3
69 مقایسه عملکرد پلی آلومینیوم کلراید (PACl) و فریک کلراید (FeCl3) در حذف کدورت و مواد آلی منابع آب ، مطالعه موردی : رودخانه کرج ، تصفیه خانه آب شماره 2 تهران (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 20، شماره: 70
70 مقایسه عملکرد منعقدکننده ها با شرایط انعقاد پیشرفته در حذف کدورت و موادآلی در رودخانه کرج (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 55
71 مقایسه کارآیی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقدکننده های الوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 5، شماره: 1
72 مقایسه مدل های مونود کینکنون – استور در ارزیابی سینتیکی یک راکتور بافلدار بی هوازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 2
73 وضعیت تری هالومتان های آب شرب مناطق تهران و مقایسه آن با آب شرب خارج از محدوده آب و فاضلاب شهری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 53
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرفشاربهره برداری برنانوفیلتراسیون فاضلاب تصفیه شده شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
2 ارزیابی تاثیر نوع ماده منعقد کننده بر شاخص های بهره برداری در فرآیند فیلتراسیون مستقیم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
3 ارزیابی تأثیر نوع ماده منعقد کننده بر شاخص های بهره برداری در فرآیند فیلتراسیون مستقیم (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
4 ارزیابی تأثیر نوع ماده منعقد کننده بر شاخص های بهره برداری درفرآیند فیلتراسیون مستقیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
5 ارزیابی زیست محیطی استفاده مجدد ازفاضلاب با استفاده ازفرایند های غشایی (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
6 ارزیابی کاربرداستفاده ازشبکه عصبی مصنوعی درپیش بینی BOD پساب خروجی ازتصفیه خانه فاضلاب جنوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
7 ارزیابی نشت کل کربن آلی (TOC) از لوله های پلاستیکی و بررسی تاثیر دما و PH بر آن (دریافت مقاله) همایش ملی عمران و توسعه پایدار
8 استفاده از انعقاد الکتریکی در حذف COD و دترجنت از بررسی قابلیت پساب ماشین های لباس شویی (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 افزایش راندمان حذف یون Cr(VI) با استفاده از احیاء به Cr(III) در تصفیه آب زیر زمینی شهر بیرجند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 امکان سنجی تصفیه فاضلاب صنایع الکل سازی برپایه استفاده از ملاس چغندر قندبه روش لکترکوآگولاسیون (دریافت مقاله) ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو
11 امکانسنجی استفاده از فرایند OSA با پتانسیل اکسیداسیون و احیاء مختلف (ORP) در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
12 انتخاب فرایند بهینه تصفیه فاضلاب شهری در اقلیمهای مختلف کشور به روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
13 اندازه گیری میکرو آلاینده های دیکلو فناک و ایبوپروفن درفاضلاب ورودی و خروجی تصفیه خانه های فاضلاب شهری و بررسی عملکرد سیستم در کاهش آنها مطالعه موردی تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
14 Photocatalytic Degradation of Amoxicillin and Cephalexin from Aqueous Solution by ZnO and TiO2 (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
15 بررسی محصولات فرعی حاصل از گندزدایی ( DBPs ) سرطانزا درآب آشامیدنی و روشهای کنترل آن (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی آلاینده های فاضلاب صنعتی شرکت فولاد مبارکه اصفهان با رویکرد استفاده مجدد در صنعتفولاد (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
17 بررسی اثر PH روی حذف یون نیترات از آب توسط نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
18 بررسی اثر دما در زمانهای مختلف تماس بر بخشی از لجن در کاهش لجن مازاد بیولوژیکی در سیستم SBR (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
19 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر کیفیت منابع آب و سلامت آب آشامیدنی (مطالعه ی موردی: مناطق 6 گانه ی آب و فاضلاب شهر تهران) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
20 بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
21 بررسی ازن زنی متناوب در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در سیستم های هوازی تصفیه بیولوژیکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
22 بررسی استانداردهای کیفی آب شرب ایران و ارایه راهکار برای ارتقاء آنها (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
23 بررسی استفاده از تانک ذخیره سازی لجن با پتانسیل اکسیداسیون و احیاء مختلف (ORP) در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در فرایندهای هوازی تصفیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
24 بررسی استفاده از تصفیه حرارتی - قلیایی در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی درتصفیه فاضلاب به روش لجن فعال (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
25 بررسی استفاده از مکانیسم دور ریزی انرژی توسط پارانیتروفنل در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در فرایندهای هوازی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
26 بررسی اکسیداسیون فنتون هیدروکربن های آروماتیک نفتی در آب با استفاده از نانو ذرات آهن خنثی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
27 بررسی تاثیرخصوصیاتتیغه راهنمادر پوسته ورودی پمپهای دوربالا برخواص جریان ورودی به پمپ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
28 بررسی تشخیص و اندازه گیری مواد دارویی در پساب کارخانجات داروسازی و روشهای حذف آنها (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
29 بررسی تصفیه پذیری شیرابه حاصل از محل های دفن بوسیله ممبران فیلتر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند
30 بررسی تصفیه پذیری شیرابه زباله شهر تهران با استفاده از روشهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
31 بررسی تغییرات زمانی و اثر خشکسالی بر میزان غلظت نیترات منابع آب زیرزمینی شهر فیروزکوه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
32 بررسی تغییرات فصلی شاخص کیفی پساب تصفیه شده شهری: تصفیه خانه جنوب تهران (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
33 بررسی حذف ماده دارویی کاربامازپین از محیط‌های آبی توسط نانوذرات اکسید تیتانیوم/ UV (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
34 بررسی خواص جریان در کاتد استک پیل سوختی اکسید جامد صفحه ایبه منظور ارتقاء عملکرد استک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها
35 بررسی ذف ترکیبات آلی قابل تجزیه ، مقاوم و سمی توسط تصفیه بیولوژیکی آب (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
36 بررسی راندمان حذف فنل سولفونیک اسید از پساب صنایع آبکاری با استفاده از نانوفیلتراسیون- مطالعه موردی فولاد مبارکه اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
37 بررسی راندمان حذف نیترات در شرایط بهره برداری مختلف با استفاده از نانوفیلتراسیون :فشار، غلظت و دما (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
38 بررسی راندمان فرایند انعقاد الکتریکی – شناورسازی الکتریکی در حذف COD از پساب یک خشکشویی با استفاده از الکترودهای آهن و آلومینیوم (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
39 بررسی ساختاری و لزوم تدوین شاخص کیفیت آب در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
40 بررسی شاخصهای گرفتگی کلوئیدی غشاهای اسمزمعکوس - RO - و نانوفیلتر - NF - در فیلتراسیون آب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
41 بررسی عملکرد رأکتور بافلدار بی هوازی در حذف سولفات فاضلاب شهرک صنعتی امیرکبیر (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
42 بررسی عملکرد غشاهای نانوفیلتر مختلف در حذف یون نیترات از آب (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
43 بررسی قابلیت استفاده از انعقاد الکتریکی در حذف COD و دترجنت از پساب ماشینهای لباس شویی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 بررسی قابلیت کاربرد نانوذرات آهن صفر ظرفیتی در نیترات زدایی از آب زیرزمینی مطالعه موردی : آب زیرزمینی منطقه 6 تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
45 بررسی کارایی بیورآکتور غشایی(MBR)از نوع صفحه ای در تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهری تصفیه خانه جنوب اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی غشا و فرایندهای غشایی
46 بررسی کارایی نانوذره اکسید روی در حذف رنگ Cat Blue 41 در محیط مایی با استفاده از فرایند US و US/H2O2 (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
47 بررسی کارایی نانوفیلتراسیون در حذف آرسنیک از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
48 بررسی کارایی نانوفیلتراسیون در حذف کروم شش ظرفیتی از آب آشامیدنی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
49 بررسی کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) توسط اکسیداسیون بخشی از لجن بوسیله کلر (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
50 بررسی لزوم تهیه شاخص کیفی پساب با رویکرد استفاده مجدد از پساب (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
51 بررسی محصولات جانبی دنیترویفیکاسیون آبهای زیرزمینی در استفاده از پومیس به عنوان بستر بیوراکتور (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
52 بررسی مشکلات تدوین شاخص کیفیت آب در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
53 بررسی مقدارتجمع فلزات سنگین در گیاهان علوفه ای تحت آبیاری با فاضلاب درجنوب تهران ( ذرت ) (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
54 بررسی مکانیزم حذف نیترات از آب آشامیدنی تحت تأثیر ترکیب یونی و فشار بهره برداری با استفاده از نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
55 بررسی مکانیزم حذف نیترات از آب آشامیدنی در نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
56 بررسی میزان تولید لجن فاضلاب در ایران و روشهای کاهش تولید لجن ر فرایندهای بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
57 بررسی و تحلیل روشهای مختلف تولید انرژی از لجن تصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
58 بررسی و محاسبه ارزش حرارتی لجن تصفیه خانه فاضلاب تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
59 بررسی وضعیت هیدروکربن های کلرینه فرار (VCHs) در آب شرب مناطق شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
60 بهبود کیفیت فاضلاب تصفیه شده برای مصارف شهری غیر شرب با استفاده از فیلتراسیون درشت دانه با جریان افقی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
61 بهینه سازی آبگیری لجن در بسترهای خشک شده فاضلاب شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
62 پیش بینی فسفات خروجی از تصفیه خانه فاضلاب جنوب با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت محیط زیست
63 تاثیر نانوذرات آهن صفر ظرفیتی بر حذف ارسنیک پنج ظرفیتی از اب اشامیدنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
64 تصفیه بیولوژیکی خاکهای آلوده به هیدروکربنهای نفتی توسط راکتورهای ناپیوسته با عملیات متوالی در فاز دوغابی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
65 تصفیه پسابهای صنعتی با بار آلودگی بالا با استفاده از راکتورهای بیهوازی با بستر ثابت و بهره گیری از جریانهای رو به بالا و رو به پایین (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط
66 تصفیه شیرابه محل دفن پسماندبه روش تبخیر - فراصوت و آب اکسیژنه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
67 تعیین پارامترهای کیفی مهم در پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری با استفاده از روشهای تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
68 تعیین منحنی شکست کاویتاسیونی یک توربوپمپ خاص با استفاده از روش دو فازی و صحه گذاری با نتایج آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
69 تهیه پکیج جدید تصفیه آب در جوامع کوچک با تلفیق فیلترهای درشت دانه افقی با فیلترهای کند ماسه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی عمران توسعه
70 چارچوب تدوین شاخص کیفیت آب (WQI) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی دو سالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
71 حذف بیسفنل آ از محیط آبی با استفاده از فرآیند های اکسیداسیون پیشرفته (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
72 حذف ماده دارویی کاربامازپین از محیط‌های آبی توسط نانو ذرات آهن صفر/H2O2 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
73 حذف مواد آلی با استفاده از فرایند انعقاد و لخته سازی و پودر کربن فعال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی عمران
74 حذف نیترات از آب آشامیدنی با نانوفیلتراسیون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
75 حذف نیترات ازآب های زیررمینی بااستفاده ازجاذب زیستی کیتوسان اصلاح شده با Zncl2 (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 حذف نیترات ازآب های زیرزمینی با استفاده کربن فعال به دست آمده ازسبوس برنج، کربن فعال به دست آمده ازلجن حاصل ازصنایع غذایی،کربن فعال تجاری وزغال طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
77 حذف نیترات ازآب های زیرزمینی با استفاده کربن فعال به دست آمده ازسبوس برنج،کربن فعال به دست آمده ازلجن حاصل ازصنایع غذایی،کربن فعال تجاری وزغال طبیعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
78 حذف هیدروکربن های آروماتیک نفتی از آب با استفاده از پوشش نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
79 دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک آب های زیرزمینی با استفاده از بیوفیلتر های با بستر ثابت و جریان رو به بالا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
80 دنیتریفیکاسیون اتوتروفیک آب های زیرزمینی با استفاده از بیوفیلتر های با بستر ثابت و جریان رو به بالا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
81 راهبرد استفاده از انرژی زمین گرمایی (ژئوترمال) و کاهش مصرف سوختهای فسیلی در کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی
82 روش تعیین تصفیه پذیری یک نمونه آب یا فاضلاب با روش اسمز معکوس (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
83 روشهای کاهش تولید لجن بیولوژیکی در فرایندهای هوازی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بهره برداری در بخش آب و فاضلاب
84 روشهای مختلف مدیریت کاهش لجن توسط فرایندهای بیولوژیکی در سیستم لجن فعال تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
85 روشهای مختلف مدیریت کاهش لجن توسط فرایندهای بیولوژیکی در سیستمهوازی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
86 سختی زدایی آبهای زیرزمینی با استفاده ازانعقاد الکتریکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
87 سختی زدایی آبهای زیرزمینی بااستفاده از انعقاد الکتریکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
88 سنتز نانو ذرات آهن به منظورحذف سرب از محیطهای آبی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
89 شناخت آفت کش ها و بازنگری روش های حذف آنها از منابع آبی (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
90 کاربرد روش اسپکتروفتومتری در اندازه گیری تری هالومتان ها در آب کلرینه شده (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
91 مدلسازی سه بعدی استک پیل سوختی اکسید جامد صفحه ای به منظور بهینه سازی عملکرد استک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
92 مدیریت کیفی رودخانه ها براساس تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
93 مروری بر حذف مواد مختل کننده غدد درون ریز با فرآیندهای متداول تصفیه آب آشامیدنی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
94 مروری بر مطالعات انجام شده در خصوص آلودگی منابع آب زیرزمینی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
95 مطالعه موردی ارزیابی عملکرد پیش ازناسیون و اسمز معکوس برای استفاده مجدد از پساب سیستم تصفیه بیولوژیکی فاضلاب شهرک صنعتی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
96 مطالعه و بررسی روشهای راه اندازی و بهره برداری از نیزارهای مصنوعی با جریان زیر سطحی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
97 مقایسه حذف نیترات از آب آشامیدنی به دو روش اسمز معکوس و تبادل یونی (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
98 مقایسه کارایی حذف TOC و نیترات با کاربرد منعقد کننده های آلوم و کلرور فریک در دو تصفیه خانه آب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
99 مقایسه کارایی فرآیند غشایی میکروفیلتراسیون درحذف نیتروژن و فسفرازپساب (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
100 مقایسه کارایی نانوفیلتراسیون در حذف فنل سولفونیک اسید از پساب صنایع آبکاری با روش ستون کربن فعال(جذب سطحی) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
101 نقش کلر در کاهش تولید لجن مازاد بیولوژیکی در راکتور ناپیوسته متوالی (SBR) در فاز کاهش رشد راکتور بیولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست