احمد زنگانه

 احمد زنگانه گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی

احمد زنگانه

Ahmad Zanganeh

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری/دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی زیست پذیری محله های منطقه 12 شهر تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
2 بررسی روند تغییرات رشد و گسترش شهری و عوامل موثر بر آن با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی : شهر تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 3
3 تحلیل پیامدهای تراکم کاربری های شهری و فراشهری بر کارکرد محله ای (موردپژوهش: منطقه 12 کلان شهر تهران ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 5، شماره: 17
4 تحلیل فضایی فقر شهری در کلان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 4، شماره: 15
5 تحلیل فضایی نقش شبکه معابر در تاب آوری کالبدی شهر مورد مطالعه: منطقه یک شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 6، شماره: 18
6 تحلیلی بر عوامل ناهمگونی سازمان فضایی منطقه یک کلانشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات عمران شهری دوره: 2، شماره: 7
7 فضاهای پیراشهری و جمعیت پذیری حوضه آبریز ارومیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه توسعه فضاهای پیراشهری دوره: 1، شماره: 1
8 نقش نخبگان تولیدی تجاری در ارتقاء محلات رو به زوال شهری (نمونه موردی: محله ایثار شهر مشهد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهبرد های فرهنگی مدیریت شهری در کاهش احساس محرومیت بافت های حاشیه نشین (نمونه موردی:محله عرب های مشهد) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
2 ارزیابی اراضی مستعد کالبدی بر مبنای پارامترهای گسل، شیب، ارتفاع،محدوده شهری بر اساس منطق فازی مطالعه موردی استان البرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
3 ارزیابی تاثیر پارامترهای ارتفاع، محدوده سکونتگاه، کاربری اراضی و زمین شناسی بر روی اراضی مستعد کالبدی بر اساس مدل منطق فازی (مطالعه موردی استان البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
4 ارزیابی تاثیر پارامترهای ارتفاع، محدوده سکونتگاه، کاربری اراضی و زمین شناسی بر روی اراضی مستعد کالبدی بر اساس مدل منطق فازی مطالعه موردی استان البرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
5 بافت های فرسوده ظرفیتی برای توسعه درونی شهرها نمونه مطالعه شهر سقز (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
6 بررسی مدل منطق فازی بر روی اراضی مستعد کالبدی بر مبنای پارامترهای ارتفاعات، گسلها، راهها و رودخانه ها (مطالعه موردی استان البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
7 بررسی مدل منطق فازی بر روی اراضی مستعد کالبدی بر مبنای پارامترهای ارتفاعات، گسلها، راهها و رودخانهها (مطالعه موردی استان البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
8 تحلیل اقتصاد محلی و تاثیر آن بر وضعیت کالبدی – فضایی مطالعه موردی: شهر بستان آباد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست
9 تحلیل کالبدی فضایی و تاثیر آن بر توسعه شهری با استفاده از مدل تاپسیس (مطالعه موردی: منطقه 1 تا 4 کلانشهر تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
10 توسعه شهری مبتنی بر ترکیب کاربری؛ رویکردی نو در نوسازی و توسعه شهری (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی بافت فرسوده
11 چشم انداز سازی مدیریت بحران مخاطرات طبیعی کلان شهر تهران (دریافت مقاله) اولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران
12 مقایسه تاثیر پارامترهای ارتفاع، محدوده سکونتگاه، کاربری اراضی و راه ها بر روی اراضی مستعد کالبدی با استفاده از مدل منطق فازی (مطالعه موردی استان البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم جغرافیا
13 مقایسه تاثیر پارامترهای ارتفاع، محدوده سکونتگاه، کاربری اراضی و راهها بر روی اراضی مستعد کالبدی با استفاده از مدل منطق فازی (مطالعه موردی استان البرز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
14 مکان یابی بهینه پارک های محلی منطقه3شهر اردبیل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(Gis) و مدل (AHP) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست