دکتر عباس عصاری آرانی

دکتر عباس عصاری آرانی رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس  عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر عباس عصاری آرانی

Dr. Abbas Asari Arani

رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی عوامل موثر بر امنیت غذایی در استان کرمانشاه (کاربرد تکنیک رگرسیون کوانتایل) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 45
2 الگو سازی مخارج سلامت خانوارهای ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
3 اندازه گیری فساد مالی در ایران با استفاده از منطق فازی ( رویکرد اقتصادی ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 10، شماره: 39
4 برآورد تاثیرغیرخطی فرصتهای رانت جویی بررشداقتصادی درایران با استفاده ازمدل مارکف سوئیچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
5 بررسی تاثیر تکانه های قیمت نفت بر حساب جاری کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 7، شماره: 3
6 بررسی تاثیر سیاست های مالی بر توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 11، شماره: 40
7 بررسی رابطه رشد اقتصادی و فقر با رویکرد کششی فقر در ایران (۱۳۶۳ – (طی سال های ۱۳۸ (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 50
8 بررسی سیاس تهای حمایتی و مزیت نسبی در تولید فرش دستباف (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 16، شماره: 28
9 بررسی عوامل اقتصادی اجتماعی والدین بر سلامت کودکان (دریافت مقاله) طب و تزکیه دوره: 25، شماره: 2
10 بررسی عوامل موثر بر صادرات خدمات مطالعه موردی: صادرات خدمات فنی و مهندسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 12، شماره: 47
11 بررسی عوامل موثر بر مخارج سلامت خانوارهای شهری (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 10، شماره: 19
12 بررسی عوامل نهادی و همگرایی های منطقه ای در حوزه صادرات خدمات (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 48، شماره: 3
13 بررسی مولفه های موثر کلان اقتصادی بر روند حاشیه نشینی بعد از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 10، شماره: 36
14 بررسی نقش مالیات کربن و یارانه های سوخت های فسیلی بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای منتخب OECD (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 19، شماره: 4
15 پیشنهاد رویکرد مناسب جهت ارزیابی تبعات اقتصادی-اجتماعی بیماری های همه گیر: مطالعه موردی بیماری کرونا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 13، شماره: 47
16 تاثیر امنیت انرژی بر رشد اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 22، شماره: 84
17 تاثیر سیاست های پولی بر توزیع درآمد در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 6، شماره: 3
18 تحلیل اثرات حاشیه نشینی بر سلامت زنان در کلان شهرهای تهران، مشهد، تبریز و کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 68
19 تعدیلی بر روش سهم مکانی تعدیلی فلگAFLQ(مطالعه موردی استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 6، شماره: 17
20 توسعه ی سلامت الکترونیک و کاهش مخارج سلامت خانوارها (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 6
21 دموکراسی و مخارج نظامی: شواهدی از کشورهای درحال توسعه صادر کننده نفت (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 12، شماره: 4
22 شناسایی عوامل تعیین­کننده ریسک سیستماتیک در شرکت­های فعال در صنعت گردشگری پزشکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی گردشگری دوره: 9، شماره: 17
23 طراحی مختصات فرهنگ جهادی در شرکت های متوسط و بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 1
24 مخارج بهینه سلامت، ارزش پولی یک زندگی آماری و سرمایه سلامت در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 20، شماره: 78
25 معرفی و کاربرد تکنیک MFLQبجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 5
26 مقایسه تغییرات رفاه سرانه ایران به دلیل افزایش نابرابری در دو سال ۱۳۸۲ و ۱۳۹۰ (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 16، شماره: 62
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآورد نااطمینانی در بازار نفت و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای عمده اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
2 بررسی تاثیرمشتقات مالی برمدیریت ریسک درآمدهای نفتی درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
3 به کارگیری قراردادهای اختیارمعامله درمدیریت ریسک قیمت نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
4 جایگاه معادن زیرزمینی در تحریک پذیری و تحرک آفرینی اقتصاد ایران با رویکرد داده ستانده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری