احمد بخشی

 احمد بخشی استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

احمد بخشی

Ahmad Bakhshi

استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.