دکتر مسعود ربیعه

دکتر مسعود ربیعه استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر مسعود ربیعه

Dr. Masood Rabieh

استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Nadir Compromise Progra mming for Sup lier Selection P roblem under Uncertainty (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید دوره: 29، شماره: 1
2 Analyzing the Manual and Automated Assembly Line Using System Dynamics (SD) Approach (دریافت مقاله) مجله تفکر سیستمی در عمل دوره: 2، شماره: 1
3 ارائه چارچوبی کمی برای نگاشت شناختی فازی لایه ای، با استفاده از رویکرد ترکیبی «نقشه خودسازماندهنده» و «تئوری گراف و رویکرد ماتریس» (SOM-GTMA) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 13، شماره: 1
4 ارائه مدل بهینهسازی شبکه توزیع پایدار دارو و استفاده از الگوریتمهای تکاملی چندهدفه برای حل آن (مورد مطالعه: شرکت توزیع داروپخش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 10، شماره: 1
5 ارائه مدلی برای پیش بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادر با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 2
6 ارائه یک مدل برنامه ریزی دوسطحی برای زنجیره تامین چند مرحله ای با تاکید بر قابلیت اطمینان در شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
7 ارزیابی و تحلیل سیاست های توسعه پایدار در شبکه حمل ونقل فراورده های نفتی با رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 2
8 تبیین راهبردهای رقابت پذیری شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 4، شماره: 15
9 تحلیل پویای مسئله حوادث رانندگی در ایران: رویکرد پویایی شناسی سیستم ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 4
10 تحلیل تطبیقی فازی قابلیت نوآوری ملی مبتنی بر نتایج مدل تحلیل پوششی داده های شبکه ای پویا (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 2
11 تحلیل دینامیکی مسئله نوسان موجودی‎ها در زنجیره تامین با رویکرد پویایی شناسی سیستم‎ها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 9، شماره: 3
12 شناسایی مولفه های تاب آوری سازمانی در صنعت بانکداری ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 45
13 شناسایی و اولویت بندی توانمندسازهای مدیریت زنجیره تامین پایدار در صنعت پتروشیمی با رویکرد ترکیبی «فراترکیب» و «نظریه گراف ها و رویکرد ماتریسی» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 20، شماره: 64
14 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر چابکی منابع انسانی در صنعت خودرو ایران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 4، شماره: 3
15 طراحی مدل انتخاب تامین کننده انطباق پذیر غیرخطی در حالت منبع یابی چندگانه( مطالعه موردی: شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 12، شماره: 45
16 طراحی مدل ریاضی منبع یابی استوار چند هدفه: رویکردی در کاهشریسک زنجیره تامین (مورد مطالعه: زنجیره تامین ایران خودرو) (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 1
17 طراحی مدل زنجیره تامین برق با رویکرد مدیریت شبکه هوشمند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 15، شماره: 39
18 طراحی مدل غیرخطی فازی انتخاب تامین کننده در حالت منبع یابی چندگانه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 1، شماره: 4
19 طراحی مدل کنترل موجودی با لحاظ هزینه های کل لجستیک (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 0، شماره: 1
20 کاربرد تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 0، شماره: 2
21 مدل برنامهریزی تصادفی انتخاب تامینکننده پایدار- تابآور و تخصیص سفارش تحت ریسکهای اختلال (مورد مطالعه: زنجیره تامین ایرانخودرو) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 11، شماره: 1
22 مدل پویایی نظام در ارتقای قابلیت نوآوری ملی مبتنی بر تحلیل کتابشناختی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 14، شماره: 4
23 مدل ریاضی استوار فازی انتخاب سبد پروژه و حل آن بااستفاده از الگوریتم تکاملی تفاضلی چندهدفه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 3
24 مدل ریاضی چند هدفه انتخاب تامین کننده سبز (مورد مطالعه : زنجیره تامین ایران خودرو) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 2
25 مدل سازی ریاضی استوار انتخاب سبد پروژه و حل آن با کمک الگوریتم NSGAII شرکت گاز استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 14، شماره: 40
26 مدل علی - معلولی مسئله حوادث رانندگی در ایران: رویکرد پویایی شناسی سیستم (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Approach Based on Binary Multiple Criteria Programming for Supplier Selection Problem under Uncertainty (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 ارائه رویکردی جهت تحلیل مسائل تصمیم­گیری چندمعیاره با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
3 ارایه مدل پیش بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادربا رویکرد پویایی سیستم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویاشناسی سامانه ها
4 ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان با استفاده از تکنیک TOPSIS فازی و برنامه ریزی کسری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 ارزیابی وفاداری مشتریان منتخب بانک رفاه باکمک DEA (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
6 بسط روشهای تقریبی جهت تعیین اوزان نسبی و نهایی گزینه ها در fuzzy AHP (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
7 بسط مدل کنترل موجودی ترکیبی با استراتژی انتخاب تأمین کننده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین
8 تحلیل دینامیکی خط مونتاژ با تکنولوژی ترکیبی دستی – اتوماتیک در صنعت الکترونیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
9 طراحی دو مدل غیر خطی انتخا ب تأمین کننده ترکیبی در کنترل موجودی با لحاظ سرعت غیر یکسان برای محموله ارسالی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
10 طراحی مدل استوار انتخاب تامین کننده در حالت منبع یابی چند گانه : جهشی به سوی کاهش ریسک زنجیره تامین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
11 طراحی مدل انتخاب تأمی نکننده در حالت دریافت آنی, دریافت همزمان از تأمین کنندگان ورویکرد کاهش تعداد تأمین کنندگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین