عباس سعیدی

 عباس سعیدی دانشیار-دانشکده مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی

عباس سعیدی

Abbas Saeedi

دانشیار-دانشکده مهندسی و فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.