دکتر محمدرضا زمانی

دکتر محمدرضا زمانی استاد سلولی و مولکولی گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

دکتر محمدرضا زمانی

Dr. Mohammad Reza Zamani

استاد سلولی و مولکولی گیاهی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analysis of the Effect of Chimeric Chitinase Expressed by Synthetic Promoter in T۲ Generation of Transgenic Canola (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 9، شماره: 1
2 انتقال ژن pgip1 لوبیا رقم دانشجو به کلزا (رقم 308 Hyola line R )جهت ایجاد مقاومت علیه قارچ sclerotiorum Sclerotina عامل پوسیدگی ساقه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 1
3 Beta glucanase (Bgn۱۳.۱) expressed in transgenic Brassica napus confers antifungal activity against Sclerotinia sclerotiorum (دریافت مقاله) Journal of Crop Protection دوره: 3، شماره: 1
4 In silico Analysis and Expression of Osmotin-EAAAK-LTP Fused Protein (دریافت مقاله) مجله منابع ژنتیک دوره: 6، شماره: 1
5 بررسی پالایش سیانید خاک با کاشت وتیور(Vetiveria zizanioides) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 8، شماره: 4
6 بررسی تأثیر سویه‌های بهینه‌سازی شده تریکودرما بر فرآیند گلدهی و عملکرد گیاه لوبیا (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 1
7 بررسی گیاه پالایی خاک های آلوده به سیانید با استفاده از گیاه وتیوریا زیزانیاوایدس( Vetiveria zizanioides ) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 3
8 بهینه سازی انتقال ژن کیتیناز به گوجه فرنگی رقم بناب با استفاده از آگروباکتریوم تومفاشینس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی دوره: 11، شماره: 1
9 بهینه سازی شرایط باززایی و تراریختی گیاه کلزا، رقم های Hyola ۳۰۸ و RGS۰۰۳ (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 4، شماره: 11
10 بیان موقت ژن pgip2 و ژن کایمریک sppgip2-aaa-pgip1در Nicotiana benthamiana (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
11 ساخت ناقل بیانی pGCGi حاوی ژن GUS اینترون دار و تایید آن با روش های ریزپرتابی و تزریق اگروباکتریوم (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 6، شماره: 19
12 مطالعه نقش پیشبر مصنوعی SP-DDEE القاء پذیر توسط بیمارگرهای قارچی جهت بیان ژن مقاومت در گیاه Brassica napus (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 53، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 از گیاه برنج ltp جدا سازی، همسانه سازی و بیان پروکاریوتی ژن (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 استفاده ازروشSOEing PCR جهت تغییر درتوالی ژن chit33 و همسانه سازی آن به منظور انتقال به گیاه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 افزایش فعالیت ضدقارچی آنزیم chit42 با استفاده ازمهندسی پروتئین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
4 انتقال ژن bgn1 به گیاه کلزاوتایید مولکولی گیاهان تراریخت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 انتقال ژن دفنسین به گیاه کلزا جهت ایجاد مقاومت علیه پاتوژن های قارچی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
6 انتقال ژن کایمر کیتیناز 42 به گیاه کلزا جهت ایجاد مقاومت علیه قارچ Alternaria solani (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
7 Expression of chimeric chitinase 42 enzyme containing ChBD in its C-terminal in tobacco (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
8 IN-SILICO STUDY OF HERBAL COMPOUNDS AS NOVEL MAO-B INHIBITOR FOR PARKINSON’S DISEASE TREATMENT (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دهمین همایش ملی بیوانفورماتیک ایران
9 Molecular Analysis of transgenic tobacco (hairy root and leave) containing chimeric chitinase 42 with ChBD in N-terminal (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
10 Radial diffusion assay بررسی مقاومت ضد قارچی گیاهان تراریخت کلزا با استفاده از تکنیک (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
11 بررسی اثر ضدقارچی دفنسین (RS-AFP1) گیاه تربچه بیان شده در سیستم پروکاربوت بر تعدادی از قارچهای بیماریزای گیاهی و انسانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 بررسی مکانیسم های ایجاد مقاومت به شوری در گیاه سالیکورنیا و انتقال مقاومت به گیاهان زراعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین
13 بررسی مکانیسم های مقاومت به شوری گیاه سالیکورنیا و انتقال مقاومت به شوری در گیاهان کشاورزی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی زیست شناسی دانشگاه پیام نور
14 بررسی میزان جذب پساب سیانیدی حاصل از فعالیت معدن طلا توسط گیاه بید مجنون (salix babylonica L) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی میزان مقاومت گیاهچه های حاصل ازکشت بافت پنج رقم سیب زمینی به غلظت های مختلف کانامایسین به منظور استفاده درغربالگیری گیاهان تراریخت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
16 بهینه سازی انتقال ژن به کالوس جنین زای نیشکر (Nco310) به روش بمباران ذره ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 بیان پروکاریوتی پروتئین نوترکیبPR10 ذرت و تاثیر ضدقارچی آن بر قارچهای پاتوژن گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
18 بیان پروکاریوتی ژن دفنسین (RS-AFP1) گیاه تربچه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
19 بیان پروکاریوتی ژن نوترکیب اسموتین توتون و تاثیر ضدقارچی آن بر قارچهای پاتوژن گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 بیان ژن کیتیناز کایمر 42 ( کیتیناز 42 + دمین متصل شونده به کیتین) درباکتری اشرشیاکلی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 بیان هترولوگcDNA ژن PR10 با استفاده از همسانهسازی cDNA آن در وکتور بیانی در سیستم پروکاریوتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
22 تجزیه زیستی سیانید توسط نیتریلاز: اهمیت نیتریلازها به عنوان آنزیم تجزیه کننده سیانید در دو گروه باکتری ها و قارچ ها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
23 تولید کلزای تراریخت شده با ژن dabb1به منظور ایجاد مقاومت علیه بیماریهای قارچی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
24 تولید گیاه تراریخت فاقد نشانگر انتخابی با استفاده از بیان مشروط ژن ریکامبیناز در بذور تراریخت (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
25 جداسازی و کلونینگ ژن pgip2 از دو واریته Jules و دهقان گیاه لوبیا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
26 جداسازی، تعیین توالی و مطالعه ژن و cDNA سلوبیوهیدرولازII قارچ (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
27 جداسازی، کلون کردن و تعیین توالی ژن chit36 قارچTrichoderma harzianum(T8) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
28 جداسازی، کلون کردن و تعیین توالی ژن β-1,3 glucanase قارچTrichoderma virens در راستای ایجاد مقاومت در گیاه نخود علیه قارچهای Fusarium oxysporum و Ascochyta rabiei (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
29 جداسازی، کلون کردن و تعیین توالی ژنeglV در قارچ‏ Trichoderma reesei PTCC5142 (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
30 جداسازی، کلونینگ، تعیین توالی و مطالعه ژن Polygalacturonase inhibiting protein (pgip2) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
31 در کالوس جنین زای نیشکر uidA بهینه سازی پارامترهای بیولوژیکی و فیزیکی برای بیان موقت ژن (Saccharum officinarum) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
32 زیست پالایی سیانید توسط آنزیم نیتریلاز در پنی سیلیوم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم ومهندسی و فرهنگ ایرانی
33 ساخت سازه بیانی گیاهی حاوی ژنهای2pgip و 42 chit بهصورت توأم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
34 شناسایی ویژگی های ژنی پروتئین مهار کننده آنزیم پلی گالاکتوروناز لوبیا با استفاده از Mismatch primers، Multiplex PCR و کلونینگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حبوبات
35 طراحی و ساخت پلاسمید نوترکیبpBTLP-CHIT42(chimer)جهت ایجاد مقاومت به بیماری اسکلروتینیا در گیاه کلزا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
36 طراحی و ساخت ناقل بیانی گیاهی به منظورتولید گیاهان تراریخت فاقد ژن نشانگر انتخابی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
37 کلون کردن ژن chit42 قارچ Trichoderma tansarum جهت بیان و آنالیز ملکولی ژن کیتیناز (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
38 مهندسی آنزیم کیتیناز جهت افزایش توان بیوکنترلی قارچ Trichoderma harzianum (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
39 نقش گیاه سالیکورنیا در صنایع غذایی و تغذیه انسان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
40 همسانه سازی توام ژن های دفنسین و کیتیناز کایمری در سازه بیانی گیاهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
41 همسانه سازی ژن اسموتین دروکتور بیانی و بهینه سازی شرایط بیان هترولوگ آن در سیستم پروکاریوتی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
42 همسانه سازی ژن کیتیناز کایمری ChBD + Chit42 تحت پیشبر ساختگی القاء پذیر با بیمارگر به منظور بررسی عملکرد این پیشبرها در گیاه کلزا (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
43 همسانه سازی و بیان پروکاریوتی دفنیسن گیاه شنبلیلهTfgd2 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
44 همسانهسازی و بیان پروکاریوتی ژنchit42 حاوی ChBD در انتهای کربوکسیلی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران