محمد صادقپور عباسی

 محمد صادقپور عباسی استادیار گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کاشان

محمد صادقپور عباسی

Mohammad Saeghoor abadj

استادیار گروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.