آقای دکتر محمدهادی یداله پور

دکتر محمدهادی یداله پور هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

آقای دکتر محمدهادی یداله پور

Dr. Mohamad Hadi Yadolah pour

هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدهادی یداله پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
جانشین سردبیرفصلنامه اسلام و سلامت
هیات تحریریهدوفصلنامه تفسیرپژوهی
هیات تحریریهفصلنامه اسلام و سلامت