بهمن بهرام نژاد

 بهمن بهرام نژاد دانشیار دانشگاه کردستان

بهمن بهرام نژاد

Bahman Bahram Nezhad

دانشیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تنش خشکی و محدودیت منبع و مخزن بر تبادلات گازی و عملکرد آفتابگردان (.Helianthus annuus L) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 42، شماره: 3
2 اثرتنش خشکی برتبادلات گازی پروتیین های محلول برگ و میزان کلروفیل دراکوتیپهای گندم سرداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 43، شماره: 4
3 بررسی بیان فاکتورهای رونویسی WRKY در شرایط تنش شوری در گندم نان (Triticum aestivum) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های گندم دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر محیط کشت بر کشت درون شیشه ایی ارقام محلی و وحشی انگور( Vitis vinifera L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
2 القای ریشه های موئین در گیاه داروی خرفه (portulaca oleracea) با استفاده از آگروباکتریوم ریزوژنز (Agrobacterium rhizogenes) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 القای کالوس از محور گل آذین گیاه پسته وحشی Pistacia atlantica subsp. Kurdica (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
4 بررسی بیان ژن های شبه سایکلوتاید در گیاه ذرت تحت اثر حمله شته، تیمار با جاسمونیک اسید و زخم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
5 بررسی بیوانفورماتیکی پروتئین های آرگونات در گیاه خیار (Cucumis sativus L) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 بررسی بیوانفورماتیکی ژن 1-دئوکسی-دی -زایلوز 5-فسفات سنتاز در چندین گونه گیاهی به منظور جداسازی ژن در پیرتروم (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 بررسی بیوانفورماتیکی عملکرد ژن شبه دفنسین D2 در گیاه توت فرنگی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
8 بررسی ساختار ژنومی خانواده ژنهای mlo در گیاه هلو Prunus persica (دریافت مقاله) نخستین کنگره بیماری شناسی گیاهی ایران
9 بررسی های بیوانفورماتیکی برای شناسایی میکرو RNA های حفظ شده در گیاه توت فرنگی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
10 تغییرات فعالیت آسکوربات پر اکسیداز در ژنوتیپ های نخود تحت تنش سرما و ارتباط آن با عملکرد در شرایط پاییزه و انتظاری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
11 جداسازی و اندازه گیری تراکم باکتری های اندوفیت دردو رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
12 جداسازی و بررسی الگوی بیان یک ژن مونوترپنسنتازی از گیاه دارویی سیاهدانه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 شناسایی بیوانفورماتیکی ژن های هدف چند میکرو RNA جدید در انگور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
14 شناسایی بیوانفورماتیکی میکرو RNA ها در انگور (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
15 شناسایی ژن های دفنسین در گیاه توت فرنگی(Fragaria vesca) با استفاده از روش های بیوانفورماتیکی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
16 شناسایی و بررسی پروتئین های آرگونات موجود در پروتئوم لوبیا Phaseolus vulgaris (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
17 شناسایی و بررسی پروتئین های آرگونات موجود در پروتئوم لوبیا Phaseolus vulgaris (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
18 طراحیsiRNAبر اساس ژنAC1 از طریقin silico siRNA search برای ایجاد مقاومت عمومی به ویروس هایTYLCCNV و TYLCV (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
19 کلونینگ و بررسی ژن های کد کننده پروتئین سایکلوتاید در Viola modesta بومی غرب ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 کلونینگ و بررسی ژن های کد کننده پروتئین سایکلوتاید درذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 لاتین P-glycoprotein مقاومت چند دارویی MDR پیشرفت تومور و پیشرفت های اخیر در درک مکانیسم ان آى (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
22 مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در ارقام مقاوم و حساس به بیماری فوزاریومی نخود (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در رقم مقاوم به بیماری فوزاریومی نخود بعد و قبل از ایجاد بیماری زایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
24 مقایسه فیلوژنی توالی برخی جدایههای ویروس برونشیت عفونی پرندگان ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
25 های قارچی های شبه سایکلوتاید ذرت در مقابله با بیمارینقش ژن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 های مویین گیاه تاثیرالیسیتورهای متیل جازمونات و اسید سالیسلیک بر تجمع دوپامین در ریشهخرفه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران