دکتر غلامرضا حیدری

دکتر غلامرضا حیدری دانشیار دانشگاه کردستان

دکتر غلامرضا حیدری

Dr. Gholamreza Heidari

دانشیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آبیاری تکمیلی وکودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم (Triticum aestivum L) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 2
2 اثر انواع مالچ و تاریخ کاشت بر خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد کدو پوست کاغذی ( Cucurbita pepo var. Styriaca) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های تولید گیاهی دوره: 27، شماره: 4
3 اثر دو گونه قارچ میکوریزا و سطوح مختلف اسیدهیومیک و کودهای شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
4 اثر کودهای گوگرد و روی بر خصوصیات فیزیولوژیک و عملکرد دانه ذرت (.Zea mays L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 3
5 اثرات تنش سرما در مرحله جوانه زنی و گیاهچه ای بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و برخی صفات فیزیولوژیکی در نخود (Cicer arietinum) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 9، شماره: 3
6 اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 1
7 ارزیابی تراکم جمعیت و میزان آلودگی به مگس گلرنگ Acanthiophilus helianthi (Dip.: Tephritidae) در کشت مخلوط گلرنگ و نخود (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 50، شماره: 1
8 ارزیابی کیفیت علوفه گاودانه (Vicia ervilia) در کشت مخلوط افزایشی با جو بهاره (Hordeum vulgare) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 13، شماره: 3
9 برآورد تعرفه فصلی واردات منتخبی از محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 13، شماره: 50
10 بررسی خصوصیات کمی و کیفی نخود تحت تاثیر کود بیولوژیک، نیتروژن و اسید هیومیک در شرایط دیم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 1
11 بهبود عملکرد کمّی و کیفی سیاهدانه (Nigella sativa L.)در کشت مخلوط با شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
12 تاثیر چند گونه قارچ مایکوریزا بر رشد و عملکرد نخود (.Cicer arietinum L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 2
13 تاثیر سیستم های مختلف خاک ورزی و کود دهی بر توده زنده میکروبی و فعالیت آنزیمی خاک در زراعت آفتابگردان (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
14 تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر جذب عناصر پر مصرف، کم مصرف و درصد اسانس در گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
15 تاثیر کاربرد کودهای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و درصد اسانس گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 27، شماره: 1
16 تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد کدوی تخم کاغذی (Cucurbita pepo L. Convar. pepo Var. styriaca) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 4
17 تاثیر کودهای زیستی و مدیریت حاصلخیزی بر برخی شاخص های رشدی دو رقم ذرت دانه ای (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 25، شماره: 3
18 تاثیر محلول پاشی اسید هیومیک بر عملکرد و صفات مورفولوژیک برخی ارقام گلرنگ (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 4
19 تاثیرکاربرد کودهای زیستی بر برخی صفات مورفولوژیک و عملکرد گیاه دارویی بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 25، شماره: 3
20 عکس العمل عملکرد کمی و کیفی کلزا به سیستم های مختلف کوددهی در تناوب زراعی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 21، شماره: 1
21 مقایسه ویژگیهای کمی و کیفی گلرنگ و نخود در سیستمهای کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر الگوهای کشت مخلوط سیاهدانه و شنبلیله بر مدیریت پایدار علف های هرز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)
2 اثر تنش آبی و سطوح مختلف سوپرجاذب پلیمری بر گلدهی و عملکرد فلفل دلمه (دریافت مقاله) همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی
3 اثر تنش خشکی روی کارآیی مصرف آب چند رقم چغندر قند (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
4 اثر رقابت سلمه تره (Chenopodium album L) بر شاخص های رشد چغندر قند (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
5 اثر سطوح مختلف کود مرغی پلت شده و کود شیمیایی بر هضم پذیری شکمبه ای ماده خشک سیلاژ ذرت در شرایط برون تنی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم مهندسی
6 اثر قارچ میکوریزا و اسید هیومیک در سطوح مختلف کود شیمیایی بر عملکرد و کیفیت آفتابگردان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
7 اثر کودهای آلی و معدنی بر روی عملکرد کدو تخم کاغذی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
8 اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
9 اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر خصوصیات کمی و عملکرد ذرت سیلویی رقم Ksc704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
10 ارزیابی خاکپوش ها و تاریخ کاشت در کنترل پایدار علف های هرز کدو پوست کاغذی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کاربرد پژوهش های نوین شیمی و کشاورزی در توسعه گیاهان دارویی (با محوریت گشنیز)
11 ارزیابی عملکرد علوفه در کشت مخلوط تریتیکاله و ماشک گل خوشه ای در سه تاریخ کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
12 ارزیابی کیفیت علوفه در کشت مخلوط تریتیکاله و ماشک گل خوشه ای در سه تاریخ کاشت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
13 Effect of organic inputs on the grain quality of Nigella Sativa L. (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی علوم صنایع غذایی،کشاورزی ارگانیک و امنیت غذایی
14 بررسی اثر عصاره آبی تاج خروس(Amarantus) بر روی جوان ه زنی گیاهچه سویا(Glycine max) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
15 بررسی اثر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر تولید ذرت دانه ای رقم Ksc704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
16 بررسی اثر محلول پاشیع ناصر ریزمغذی بر صفات مرفولوژیک ذرت علوفه ای رقم Ksc704 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
17 بررسی اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر شاخص های فیزیولوژیک برخی اکوتیپ های گندم سرداری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
18 بررسی اثرسطوح کودفسفروکود زیستی میکوریزابرعملکرد لوبیاقرمز(Phaseolus vulgaris L) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
19 بررسی پاسخ اکوتیپ های گندم سرداری به محلول پاشی آهن و اسید هیومیک در دو زمان قبل و بعد از گلدهی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
20 بررسی تأثیر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم نخود (پیروز و ILC-482) تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
21 بررسی تأثیرکودهای زیستی(بیولوژیک) و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیک دو رقم نخود (.Cicer arietinum l) تحت شرایط دیم در منطقه کردستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
22 بررسی تجزیه مسیر عملکرد و اجزاء عملکرد و همبستگی صفات در ذرات دانه ای KS704 تحت تاثیر تیمار محلول پاشی عناصر ریز مغذی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
23 بررسی دورههای مختلف کنترل علفهای هرز بر روی صفات کیفی دانه نخودCicer arietinum (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
24 بررسی صفات مورفولوژیکی وکیفی چهاررقم یونجه (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
25 تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر صفات مورفولوژیک آفتابگردان (Helianthus annus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
26 تاثیر دو گونه میکوریزا و سطوح کود فسفر بر عملکرد و اجزای عملکردآفتابگردان (Helianthus annus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
27 تاثیر دورههای مختلف کنترل علفهای هرز بر صفات مورفولوژیک نخود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
28 تاثیر سطوح کود فسفر و فسفات بارور 2 بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
29 تاثیر قارچ مایکوریزا روی برخی از اجزای عملکرد و شاخص برداشت ذرت تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
30 تاثیر قارچ مایکوریزا روی برخی صفات مورفولوژیکی،وزن هزار دانه و عملکرد بیولوژیک ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
31 تاثیر قارچ مایکوریزا و تنش خشکی روی آنزیم های آنتی اکسیدانت و برخی صفات رویشی ذرت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
32 تاثیر کاربرد قارج مایکوریزا بر صفات پرولین،قندهای محلول،آنزیم پراکسیداز و عملکرد دانه ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
33 تاثیر کاربرد کود زیستی در ترکیب با کود شیمیایی بر صفات زراعی ذرت دانه ای (.Zea mays L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
34 تاثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز و قندهای محلول در گیاه ذرت(Zea maysL) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
35 تاثیر کودهای زیستی بر روی صفات فیزیولوژیکی نخود تحت شرایط دیم و آبیاری تکمیلی (دریافت مقاله) اولین جشنواره و همایش ملی نخود
36 تأثیر باکتری های اندوفیت جدا شده از ریشه گندم بر جوانه زنی بذر گندم و کلزا (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
37 تأثیر سه گونه قارچ میکوریزا و کود فسفر بر جذب مواد غذایی در دانه ی هیبرید (KSC260) ذرت (.Zea mays L) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
38 تأثیر قارچ مایکوریزا بر عملکرد و برخی از اجزای عملکرد ذرت تحت سطوح مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
39 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه ذرت (Zea mays L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
40 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر برخی صفات کیفی ذرت (Zea mays L.) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
41 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر صفات فیزیولوژیک ذرت(Zea mays L) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
42 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی بر فعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدان و پرولین در گیاه ذرت (Zea mays L) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
43 تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی روی رشد و میزان اسانس گیاه دارویی بادرشبو Dracocephalum(moldavica. L (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
44 تغییرات غلظت کربوهیدرات های محلول ساقه در اکوتیپ های گندم سرداری تحت شذت های مختلف تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
45 مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن(شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) و ریزمغذی آهن بر خصوصیات کیفی علوفه ی ذرت(zea mays L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
46 مطالعه اثر منابع کودی نیتروژن(شیمیایی، بیولوژیکی و تلفیقی) و ریزمغذی آهن بر خصوصیات مرفولوژیک علوفه ی ذرت (Zea mays L) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
47 مقایسه اکوتیپ های سرداری و رقم آذر 2 از لحاظ صفات زراعی و مورفولوژیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار