هدیه بدخشان

 هدیه بدخشان استادیار دانشگاه کردستان

هدیه بدخشان

Hedie Bedakhshan

استادیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی تنوع ژنوتیپی و فنوتیپی جمعیت های وی ول (Quercus libani) در جنگل های زاگرس شمالی با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT و مشخصه های ریخت شناختی و بیوشیمیایی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 4
2 ارتباط گلیادین ها و شاخصهای کیفیت نانوایی در ارقام گندم زمستانه و بهاره شمال غرب کشور و مقایسه با ارقام اصلاح شده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 40، شماره: 4
3 بررسی مقاومت نژادگان های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل نسبت به پاتوتیپ غالب عامل بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه در استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 48، شماره: 1
4 واکنش سرعت فتوسنتز، پایداری غشاء و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت به تنش خشکی و کود ازته در دو رقم جو (Hordeum vulgare) تحت شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 12، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اکسین و سیتوکنین بر باززایی و ریشه زایی پایه رویشی GF677 در محیطهای کشت مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان از لحاظ مقاومت نسبت به سن گندم با استفاده از نشانگر مولکولی IRAP (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
3 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گندم نان از لحاظ مقاومت نسبت به سن گندم با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
4 ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های امر اهلی و وحشی ) Triticum dicoccum Schübl . و Triticum dicoccoides Aschers .( با استفاده از نشانگر ریز ماهواره (ssr) (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی گندم های امراهلی و وحشی (Triticum dicoccum Schübl و Triticum dicoccoides Aschers) با استفاده از نشانگرریز ماهواره و توزیع یونی آنها در پاسخ به تنش شوری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 ارزیابی مقاومت ژنوتیپ های گندم نسبت به حشره کامل سن گندم Eurygaster integriceps Puton (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
7 ارزیابی مقدماتی مقاومت ارقام گندم به سن گندم Eurygaster integriceps Puton (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
8 ارزیابی وراثت پذیری عمومی صفات کمی در ژنوتیپ های عدس (Lens culinaris Medik) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
9 بررسی تلاقیپذیری چند رقم گندمنان ایرانی Triticum aestivum L. با گونه آجیلوپستریانسیالیس Aegilops triuncialis L. (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
10 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام گندم رایج در ایران با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
11 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف توت فرنگی با استفاده از نشانگر IRAP (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف توت فرنگی با استفاده از نشانگر ISSR (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
13 بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپهای سیاه دانه (Nigella sativa L) با استفاده از نشانگر SCoT (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
14 بررسی تنوع ژنتیکی در برخی گونههای دیپلوئید تریتیکومTriticum spp. و آجیلوپس Aegilops spp با استفاده از نشانگرهای مولکولی SCoT (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
15 بررسی تنوع ژنتیکی در ژنوتیپهای وحشی و زراعی یولاف با استفاده از نشانگر مولکولیSCoT (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
16 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های عدس ( Lens culinaris Medik ) با استفاده از نشانگرهای مولکولی SCoT (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی حبوبات ایران
17 بررسی تنوع ژنتیکی صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک و فنولوژیک ارقام ولاین های نخود با استفاده از روشهای آماری چند متغیره (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی
18 بررسی مقامت ژنوتیپ های انتخابی گندم نان در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل به پاتوتیپ غالب بیماری زنگ زرد در شرایط گلخانه و مزرعه استان کرمانشاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
19 تاثیر غلظتهای مختلف تنظیم کننده های رشد بر ریزازدیادی پایه رویشیGF677 درمحیط کشت مایع (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
20 تخمین اندازه ی ژنوم هسته ای در بذرهای f2 حاصل از تلاقی گندم نان Triticum aestivum L. و آجیلوپس تریانسیالیس Aegilops triuncialis L. با استفاده از روش فلوسایتومتری (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
21 فون خزندگان و دوزیستان منطقه برقرو استان کردستان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
22 مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در ارقام مقاوم و حساس به بیماری فوزاریومی نخود (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
23 مقایسه الگوی متیلاسیون سیتوزین DNA در رقم مقاوم به بیماری فوزاریومی نخود بعد و قبل از ایجاد بیماری زایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
24 مقایسه تولید گامتهای کاهش نیافته در هیبریدهای بین گونهای گندم نانTriticum aestivum L.×آجیلوپس سیلیندریکا Aegilops cylindrica Host.و هیبریدهای گندم نان× آجیلوپس تریانسیالیس Ae. Triuncialis (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست