دکتر غلام حسن جعفری

دکتر غلام حسن جعفری عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

دکتر غلام حسن جعفری

Dr. Gholam Hasan Jafari

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آستانه های ژیومورفیک حوضه آبی قزل اوزن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 21
2 ارزیابی ارتباط گسل ها با چشمه های کارستی در توده کوهستانی پراو بیستون-کرمانشاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 19، شماره: 54
3 ارزیابی پتانسیل های بالقوه ژیوتوریسم در منطقه اورامان با استفاده از روش رینارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 4
4 ارزیابی پتانسیل های زمین گردشگری شهرستان ماه نشان در استان زنجان با استفاده از روش رینارد (دریافت مقاله) دوفصلنامه ژئومورفولوژی کاربردی ایران دوره: 2، شماره: 3
5 ارزیابی شاخص های مورفوتکتونیک در حوضه قانقلی چای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 7، شماره: 22
6 ارزیابی کمی مورفوتکتونیک فعال در دامنه های توده باتولیت الوند (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 15
7 ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه ی مناطق روستایی (مطالعه ی موردی: دهستان اورامان تخت-شهرستان سروآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 3، شماره: 9
8 بازسازی برف مرز کواترنری واحد ژئومورفیک زاگرس ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 8، شماره: 3
9 بازسازی شرایط اقلیمی دوره‌هاییخچالی پلیوستوسن الوند همدان بر اساس شواهد ژئومورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 40
10 برآورد ارتفاع برف مرز واحد ژئومورفیک ایران مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 55
11 بررسی آثار برف مرز دائمی یخچال های کواترنری توده کوهستانی قروه (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 2، شماره: 4
12 بررسی بعد فرکتالی چاله بیجار با تاکید بر تغییرات سطح اساس (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 68
13 بررسی خشکی هیدرولوژیکی حوضه های داخلی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 35
14 بررسی خصوصیات فیزیوگرافی زیرحوضه های زاگرس در ارتباط با شرایط کارستی شدن (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 32، شماره: 1
15 بررسی رفتار آشوبناک فرایندهای ژئومورفولوژیکی حوضۀ آبریز قزل‌اوزن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 1
16 بررسی فرایندهای مناطق کوهستانی با استفاده از ضریب خمیدگی خطوط منحنی میزان مورد شناسی: باتولیت الوند همدان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 8، شماره: 26
17 بررسی فضایی پادگانه های حوضه قزل اوزن در ارتباط با تکتونیک و تغییرات آب وهوایی (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
18 بررسی لندفرمهای یخچالهای کواترنری توده الوند همدان با تاکید بر قسمتهای مختلف سیرک (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 19
19 بررسی نقش زمین ساخت درروند تحول ژئومورفولوژیک پادگانه های رودخانه ی قزل اوزن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 65
20 بررسی نقش لیتولوژی و تکتونیک در روند تحول توپوگرافی پادگانه های رودخانه ی قزل اوزن (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 14
21 بررسی و تحلیل ارتباط فضایی خشکسالی ها با دبی حوضه ی آبی قزل اوزن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 48
22 بررسی و تحلیل تغییر نوسانات دبی و بارش حوضه مند (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 20
23 بررسی هیدرو- ژئونروتیک حوضه آبی قزل اوزن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 14، شماره: 45
24 تاثیر جهت دامنههای کوهستانی ایران بر تفاوت ارتفاع خط تعادل آب و یخ کواترنر (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 4
25 تاثیرگذاری برخی از شاخصهای اقلیمی بر آبگیری دریاچه های داخلی ایران (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 26
26 تجزیه و تحلیل روش‌های برآورد ارتفاع برف مرز دائمی یخچال‌های کواترنری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 9، شماره: 1
27 تحلیل ارتباط ویژگی های لیتولوژی غالب و گسل های زیرحوضه های واحد زمین ساختی زاگرس و بعد فراکتالی آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 20، شماره: 66
28 تحلیل رتبه بندی آبراهه های حوضه های آبریز ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 12، شماره: 1
29 تحلیل فضایی ژئومورفوکلیماتیک حوضۀ آبی قزل‌اوزن (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 37
30 تحلیل فضایی لندفرم های کارستی زاگرس با توجه به موقعیت ارتفاعی و تکتونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 61
31 توزیع فضایی ارتفاع برف مرز کواترنری واحدهای ژئومورفیک ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 8، شماره: 2
32 توزیع فضایی لندفرم های ماکروکارست زاگرس ایران با تاکید بر وضعیت دما و بارش (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 11، شماره: 2
33 ردیابی تحولات کواترنری حوضه های آبی (مطالعه موردی: قزل اوزن) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 21، شماره: 62
34 روش برآورد ارتفاع خط برف مرز دائمی ایران و مقایسه آن با روش رایت (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 24، شماره: 4
35 شناسایی، تراکم و خصوصیات فیزیوگرافی دولین ها در طبقات ارتفاعی مختلف (مناطق کارستی زاگرس) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 27، شماره: 84
36 شواهد ژئومورفولوژیکی گسل های ارمغانخانه و تهم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 16، شماره: 43
37 قلمرو فرسایش یخچال های کواترنری در واحد ژئومورفیک شمالی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 4، شماره: 1
38 مرز سیستم شکل زای یخچال کواترنری در حوضه های آبریز شمال غرب ایران (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 18
39 نقش پراکندگی فضایی مراکز ثقل فیزیوگرافی در آبگیری چالههای داخلی ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه گردشگری روستایی (مطالعه موردی: روستاهای هدف گردشگری شهرستان زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
2 الگوی اقتصاد مقاومتی با نگاهی به هویت ژئومورفولوژیکی ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی
3 انرژی خورشیدی رسیده به زمین و مصرف آب در کشاورزی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
4 بحران انرژی فسیلی و جایگزینی انرژی های تجدید (وضعیت شیب کالکتورهای خورشیدی در ایران زمین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
5 بررسی اثرات ژئومورفولوژیکی چاله لوت در پراکندگی مناطق سکونتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
6 بررسی پارامترهای مورفومتری و تاثیر آن در فرآیندهای هیدرولوژیکی و ژئومورفیک با استفاده از GIS (موردمطالعه: حوضه تویسرکان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
7 بررسی پالئوسیلاب رودخانه قزلاوزن (مطالعه موردی رودخانه سارمساقلو) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اندیشه ها و فناوریهای نوین در علوم جغرافیایی
8 بررسی تاثیر عوامل انسانی برروی تشدید پدیده گردوغبار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
9 بررسی تغییر ارتفاع و نوسان انرژی ایران زمین با توجه به ارتفاع خط همدمای صفر درجه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
10 بررسی ژئومورفولوؤیکی منشأ دشت های شمال همدان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
11 بررسی شواهد یخچالی کواترنری ارتفاعات روستای سهرین زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم جغرافیایی
12 پتانسیلهای مناطق روستایی در جذب توریست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
13 تاثیر جهت ناهمواری ها بر شکل و ابعاد دره های یخچالی کواترنر مطالعه موردی اقلید (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
14 تأثیر جهت شیب سطوح ارضی بر شدت خشکی ایران (مطالعه موردی اقلید) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
15 تأثیر عناصر جغرافیای طبیعی بر معماری مساکن روستایی مطالعه موردی استان گیلان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
16 تحلیل مکانی تغییرات دما و بارش با ارتفاع در چاله های داخلی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
17 تغییر اقلیم آنتروپوسنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران
18 توزیع فضایی شهرها و توسعه پایدار با توجه به ویژگیهای ژئومورفولوژیکی منطقه مطالعه موردی مناطقی از شهر زنجان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
19 جایگاه آموزش جغرافیا در پایداری محیط (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
20 رویکرد جغرافیایی به اخلاق محیط زیست درآنتروپوژئومورفولوی باتأملی در فرهنگ ایرانی و آرای شیخ اشراق (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی
21 زاویه ارتفاع خورشیدی در سطوح شیبدار ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
22 زمین ریخت شناسی الوند همدان (مطالعه موردی:دره میشان) (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
23 زمین ریخت شناسی الوند همدان مطالعه موردی: دره میشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
24 معرفی دو روش ضریب خمیدگی وشیب جهت در برآورد ارتفاع برف مرز کواترنری (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
25 نقش تغییر سطوح اساس در تحولات کواترنری (مطالعه موردی: حوضه آبریز قز لاوزن) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
26 نگرش سیستمی و چالش های ژئومورفولوژیستی چند دهه اخیر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
27 وفس یک ژئوپارک بی نظیر هرمی شکل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین