محمد مهدی فیض آبادی

 محمد مهدی فیض آبادی رئیس انجمن میکروب شناسی

محمد مهدی فیض آبادی

Mohamadmahdi Feyzabadi

رئیس انجمن میکروب شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز بیوانفورماتیکی پروتئین مایکوباکتریایی Rv1733c بعنوان کاندیدای واکسن، همسانه سازی و بیان آن در Escherichia coli (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 1
2 ارتباط فنوتیپ آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) با حضور ژن بتالاکتامازهای blaTEM، blaSHV و blaCTX در جدایه های ادراری Klebsiella pneumoniae در تهران (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 1
3 بررسی شیوع ژنهای آنزیم های تغییر دهنده آمینوگلیکوزیدها در آنتروکوکوس فکالیس و انتروکوکوس فسیوم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی فراوانی و تعیین مقاومت آنتیبیوتیکی باکتریهای گرم منفی مسئول عفونت بیمارستانی بخش مراقبت ویژه بیمارستان بعثت تهران در سال 1386 (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی هتروژنیستی سویه های مایکوباکتریوم کانزاسی جدا شده از نمونه های بالینی با روش MEE (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی پزشکی ایران دوره: 1، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی حضور اینتگرون کلاس 1 در ایزوله های کلینیکی Klebsiell pneumoniaeتولیدکننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 تنوع ژنتیکی و انتقال سویه های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در ایران (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
3 ساخت فوتوسل آشکارساز امواج فرابنفش با استفاده از نانو بلورهای دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
4 ساخت و بررسی بازده سلول خورشیدی رنگدانه ای مبتنی بر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد