عفت السادات افضل طوسی

 عفت السادات افضل طوسی دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

عفت السادات افضل طوسی

دانشیار گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، دانشگاه الزهراء(س)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.