دکتر اسماعیل حسن زاده

دکتر اسماعیل حسن زاده عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

دکتر اسماعیل حسن زاده

Dr. Ismail Hassanzadeh

عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهرا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مصلحت عمومی در اندیشه ی سیاسی خواجه رشید الدین فضل الله همدانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 1، شماره: 1
2 واکنش ها به فرامین ممنوعیت شراب، مواد مخدر و ریش در چند نامه اخوانی از قرن یازدهم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 9، شماره: 34
3 اسناد و دفترهای مالیاتی در ایران در قرون میانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 9، شماره: 2
4 اصلاحات یا قانون نامه های اوزون حسن در استقرار نظم ایرانی (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 4، شماره: 7
5 بانوان صوفی در طریقت بکتاشیه در آناتولی دوره سلجوقیان روم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 6، شماره: 23
6 بحران آذربایجان به روایت کاریکاتور: تاملی تاریخی برنشریه تهران مصور (۱۳۲۴-۱۳۲۵) (دریافت مقاله) تاریخ نامه ایران بعد از اسلام دوره: 9، شماره: 16
7 بحران اقتصادی غزنویان و تاثیرآن بر بی ثباتی نظم سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 11، شماره: 1
8 بینش و روش در تاریخ نگاری عتبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 3
9 تاثیر اقطاع داری نظامی بر تضعیف ارکان سیاسی سلجوقیان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 39
10 تاثیر فساد مالی در وقوع انقلاب اسلامی ایران براساس شعارهای انقلابی (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 11، شماره: 2
11 تاریخ نگاری مصطفی فاتح؛ رویکرد فاتح به نقش نفت در توسعه و عدم توسعه ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 31، شماره: 28
12 تاملاتی در پیدایش و تکوین حزب ملل اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 2، شماره: 5
13 تجلی زمان و مکان اساطیری در جنبش های ایرانی سه قرن نخست هجری (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 6، شماره: 2
14 تحلیل انتقادی روایت های فتح خوارزم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 3، شماره: 8
15 تحلیل انتقادی روایت های منتخب پهلوی گرایان و طرفداران دکتر مصدق در باره واقعه 28 مرداد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 16، شماره: 32
16 تحلیل انتقادی روایت های واقعه یورش غز به خراسان (سال۵۴۸ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 3، شماره: 12
17 تحلیل رفتار سیاسی عالمان شیعی مطالعه موردی: پدیده مهاجرت چهل روزه ۱۳۴۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 1، شماره: 3
18 تحلیل محتوای قطع نامه های دوره انقلاب (از شهریور تا ۲۲ بهمن )۱۳۵۷ (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 8، شماره: 2
19 تحلیلی بر دیدگاهها و اندیشه های حزب ملل اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 5، شماره: 21
20 تحلیلی بر واقعه ۱۹ دی ۱۳۵۶ قم (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 1، شماره: 1
21 تعارض ساختاری و تاثیر آن در کارکرد سپاه خوارزمشاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 3
22 تفکر عرفانی دیلمی و گذر جریان فکری تصوف از رویکرد زاهدانه به عاشقانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 9، شماره: 35
23 چرخش گفتمانی و خوانش های ایرانی قیام خیابانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 25، شماره: 16
24 دیدگاهها و موضع گیریهای سازمان چریکهای فدایی خلق در قبال انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 7، شماره: 26
25 ساختار ایلی حکومت های ترکمان و بی ثباتی سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 4، شماره: 2
26 سیاست ها و برنامه های دولت های ایران در بحران قند وشکر در جنگ جهانی دوم (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
27 کاربرد مآخذ در تشخیص نسخه های اصل:با تکیه بر منابع تاریخی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 23، شماره: 11
28 کارکرد راه های آناتولی در دوره سلاطین سلجوقی روم (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 11، شماره: 43
29 نقش بانوان جوانشیری قراباغ در دربار فتحعلیشاه قاجاری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 13، شماره: 49
30 یک رویداد، یک مورخ، سه روایت تحلیل انتقادی روایت های کسروی از قیام شیخ محمد خیابانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 29، شماره: 23