حجة الاسلام مجتبی الهی خراسانی

حجة الاسلام مجتبی الهی خراسانی استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر

حجة الاسلام مجتبی الهی خراسانی

استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی دفتر تبلیغات اسلامی و دبیر میز تخصصی توانمندسازی علوم اسلامی دفتر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی نظریه جهاد دعوت با سنجه فعل پیامبر اکرم (ص) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 52، شماره: 3
2 اعتبار استصحاب استقبالی در استنباط احکام شرعی (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 4، شماره: 3
3 امداد و نجات در موقعیت پرمخاطره و بیماری های واگیردار از منظر فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 16، شماره: 27
4 بررسی فقهی وظیفه مندی والدین در تربیت اعتقادی کودک با تاکید بر اهداف و شاخصه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقهی دوره: 6، شماره: 10
5 پژوهشی در ماهیت اصل محرز با تاکید بر دیدگاه محقق نایینی و شهید صدر (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 1
6 تاثیر مثبت تحریم سوء ظن بر تربیت عقلانی با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی در علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 1
7 تحلیل فقهی نجات و درمان حیوانات از دیدگاه فریقین (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 9، شماره: 2
8 چالشهای فراروی تعامل حوزه و نظام اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه حوزه دوره: 25، شماره: 145
9 چرخش روش شناختی تعیین هدف های تربیت دینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 16، شماره: 35
10 دلالت های تربیتی ادوار سه گانه کودک در متون اسلامی، برای مقطع بندی تحصیلی در نظام رسمی آموزش و پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 31، شماره: 59
11 رفع تعارض حقوق و منافع در توسعه معابر شهری، با نگاه به قاعده لاضرر (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 8، شماره: 1
12 روابط میان عناصر عمودی ساختار فقه تعلیم و تربیت در کشاکش آرای اندیشمندان معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اسلامی در علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 1
13 صورت بندی روش های مواجهه با اندیشه های برون دینی در آثار اندیشمندان تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 31، شماره: 61
14 ظرفیت استعاره متناظر در کشف مبانی تعلیم‌وتربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 28، شماره: 47
15 گونه شناسی گزاره های تربیتی در احادیث (دریافت مقاله) مجله مطالعات فهم حدیث دوره: 10، شماره: 1
16 مسئولیت همگانی در برابر وندالیسم شهری، در پرتو وجوب نهی از منکر (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات شهر دوره: 1، شماره: 1
17 نقد مستند روایی نظریه جهاد دعوت، بررسی موردی حدیث مقاتله (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 3، شماره: 3
18 نوآوری های علامه شهید صدر در علم اصول به مثابه نظریه استنباط (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 9، شماره: 1