محمد افخمی بقمچ

 محمد افخمی بقمچ کارشناس امور اجرایی فصلنامه

محمد افخمی بقمچ

کارشناس امور اجرایی فصلنامه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.