رضا افشاری

 رضا افشاری Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology,  Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi

رضا افشاری

Senior Toxicologist, Environmental Health Services, British Columbia Centre for Disease Control, Vancouver, BC, Canada. | Professor of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, School of Medicine, Mashhad, Iran. | Immediate Past President; Asia Pacific Association of Medical Toxi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.