دکتر علی شهیدی

دکتر علی شهیدی دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

دکتر علی شهیدی

Dr. Ali Shahidi

دانشیار گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و کاربرد زئولیت بر عملکرد خیار گلخانه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 9، شماره: 2
2 ارزیابی روش های تعیین حریم کیفی چاه های شرب با استفاده از مدل عددی (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 1
3 ارزیابی کارایی دو مدل نروفازی و هیبرید موجکی- عصبی در پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه محمد آباد) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 10، شماره: 19
4 ارزیابی کارایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارمترهای اقلیمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 1، شماره: 1
5 ارزیابی کیفی آبخوان دشت بیرجند جهت اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ نشانگر (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
6 ارزیابی مدل DSSATv۴.۷ در شبیه سازی مراحل فنولوژیکی و عملکرد گندم رقم آنفارم ۴ تحت سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
7 ارزیابی مدل SWAP در تخمین رطوبت و شوری پروفیل خاک (مطالعه موردی منطقه بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 5
8 برآورد نیاز آبی و ضریب گیاهی شاهدانه در مراحل مختلف رشد در دشت بیرجند (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 4
9 برآورد و مقایسه ی ردپای آب در بخش صنعت و کشاورزی (مطالعه ی موردی: استان خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 3
10 بررسی اثر استفاده از زئولیت و پلیمر بر کارایی مصرف آب و عملکرد اسفرزه (plantago ovate forsk.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 1
11 بررسی اثر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بر عملکرد پنبه رقم ورامین (مطالعه موردی: تربت حیدریه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 4
12 بررسی اثر توام تنش آبی و آبیاری با پساب فاضلاب شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه تریتیکاله (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 5
13 بررسی اثرات تاثیر کم آبیاری با استفاده از آب فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه ارزن (دم روباهی) (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 2
14 بررسی اثرات طرح تجمیع و تصفیه فاضلاب شهری بر تراز هیدرولیکی آبخوان تحت شرایط تغییر اقلیم در دوره ۲۰۱۴-۲۰۲۰ میلادی (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 3
15 بررسی تاثیر آبیاری با پساب صنعتی توأم با تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد جو (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
16 بررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند ) (دریافت مقاله) فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی دوره: 10، شماره: 2
17 بررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در اقلیم های مختلف (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 2
18 پهنه بندی اراضی با قابلیت اجرای آبیاری بارانی با استفاده از روش (AHP) در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 1
19 پهنه بندی اقلیمی کشت زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از روش تحلیل سلسله -مراتبی و تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهرستان سمنان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 2
20 پهنه بندی کیفی آب شرب با استفاده از روش های ANP و FANP (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 23، شماره: 1
21 پیش‌‌بینی شبکه پایش آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌‌های هیبریدی سری زمانی( مطالعه موردی ناو چای) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 27، شماره: 3
22 تاثیر آب مغناطیسی و نوع زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر مولفه های رشد لوبیای سبز (Phaseolus vulgaris L.) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 8، شماره: 2
23 تاثیر روش و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم جدید ذرت (سینگل کراس برکت ۳ SC.B۳) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 7، شماره: 2
24 تاثیر روش های مختلف کم آبیاری بر صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای (.Zea mays L) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 14، شماره: 2
25 تعیین بهترین تابع تولید آب– عملکرد و ارزیابی شاخص های تولید پنبه رقم های ورامین و خرداد در منطقه سرایان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 1
26 تعیین تابع برتر آب - شوری - اجزای کمی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خرداد (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 7، شماره: 2
27 تعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجند (دریافت مقاله) پژوهش آب در کشاورزی دوره: 34، شماره: 4
28 تعیین مکان های مناسب کشت زعفران بر اساس پارامترهای آب و خاک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 2، شماره: 1
29 تعیین مناطق مستعد آبیاری قطره ای با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 18، شماره: 69
30 تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از روش لایسیمتری در اقلیم خشک-کویری بیرجند (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 8، شماره: 1
31 تهیه مدل بهینه سازی آبیاری شیاری با استفاده از الگوریتم جفت گیری زنبور عسل (HBMO) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 9، شماره: 2
32 شبیه سازی حرکت آب و انتقال املاح در خاک با استفاده از مدل هایدروس جهت تعیین عمق بهینه کارگذاری قطره چکان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 1
33 طراحی شبکه پایش ایستگاه های باران سنجی با استفاده از تئوری بی نظمی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
34 طراحی، ساخت و کنترل دستگاه سمیت‌شناسی آب با ماهی جهت حفاظت از منابع آب شرب. (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 11، شماره: 3
35 کاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 2
36 مدلسازی اثرات تغییر اقلیم روی نیاز آبی زعفران در خراسان جنوبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 3، شماره: 2
37 مدیریت آب کشاورزی با رویکرد آب مجازی از طریق تکنیک بهینه سازی ژنتیک (GA)(مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 10، شماره: 6
38 مدیریت و برنامه ریزی آبیاری دو رقم گندم تحت تنشهای شوری و خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 1، شماره: 1
39 مقایسه شبکه پایش کروم آبخوان دشت بیرجند با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی (PCA) و تئوری آنتروپی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 7، شماره: 2
40 مقایسه مدل رگرسیون فازی امکانی و رگرسیون کمترین مربعات فازی در پیشبینی تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری دوره: 43، شماره: 1
41 مقایسه مدل های KNNو درخت تصمیم M۵ در پیش بینی تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربی (مطالعه موردی بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 11، شماره: 3
42 مقایسه ی مدل های درخت تصمیم M۵ و الگوریتم نزدیک ترین همسایگی K در پیش بینی بارش ماهانه (مطالعه موردی:ایستگاه سینوپتیک بیرجند) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 5
43 واسنجی و صحت سنجی مدل گیاهی AQUACROP جهت شبیه سازی عملکرد سه رقم گندم تحت تنش رطوبتی مختلف (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی برخی معادلات نفوذ آب در سه نوع بافت خاک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
2 ارزیابی روشهای مختلف شبیه سازی منحنی رطوبتی خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
3 ارزیابی عملکرد پساب تصفیه شده در راستای حفظ محیط زیست (مطالعه موردی: شرکت کویر تایر بیرجند) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
4 ارزیابی کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی دشت سرایان جهت مصارف کشاورزی بااستفاده از شاخص GQI و درصد سدیم (دریافت مقاله) هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی و منابع طبیعی ایران
5 ارزیابی مدل های مختلف نفوذ در خاک های مختلف با استفاده روش استوانه مضاعف (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
6 ارزیابی و پهنه بندی خشکسالی هواشناسی در استان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
7 ارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی جهت تعیین مناطق مناسب برداشت برای مصارف شرب با استفاده از WQI (مطالعه موردی: آبخوان کرمانشاه) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
8 استفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری در کشاورزی (دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
9 امکان سنجی استفاده از فاضلاب تصفیه شده در شرایط کم آبیاری (مطالعه موردی: دشت بیرجند) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
10 بررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیکهای GIS و RS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سملقان) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
11 بررسی خشکسالی دشت بیرجند با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
12 توسعه مدل رگرسیون فازی برای تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع در دشت نیشابور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
13 علم نانو و کاربرد آن در منابع آب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران