سینا بشارت

 سینا بشارت دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

سینا بشارت

Sina Besharat

دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه ارومیه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت منابع آب زیرزمینی آبخوان اردبیل برای مصارف شرب و کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب دوره: 2، شماره: 4
2 ارزیابی مدل Hydrus-2D در نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیریهای آزمایشگاهی در لایسیمتر وزنی (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 21، شماره: 5
3 تعیین نیاز آبی، ضریب گیاهی و کارایی مصرف آب محصولات خیار و گوجه فرنگی در شرایط گلخانه (مطالعه موردی: منطقه ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 8، شماره: 3
4 شبیه سازی پروفیل رطوبتی خاک در سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی با استفاده از مدل HYDRUS-2D (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 2
5 مدل سازی تبخیرتعرق با استفاده از رگرسیون خطی، غیرخطی و شبکه عصبی مصنوعی درگلخانه (مطالعه موردی گیاه مرجع، خیار و گوجه فرنگی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
6 مدل سازی تبخیرتعرق با استفاده از رگرسیون خطی، غیرخطی و شبکه عصبی مصنوعی درگلخانه (مطالعه موردی گیاه مرجع، خیار و گوجه فرنگی) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آبشویی نیترات تحت شرایط کودآبیاری ذرت (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
2 آبیاری جزئی روشی موثر برای کاهش آبشویی نیترات و حفظ منابع آب زیر زمینی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
3 آشنایی با مدل SWAT و بررسی کاربرد آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
4 آنالیز کیفی چشمه های استان آذربایجان غربی جهت مصارف شرب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
5 ارائه شیوه جدید به منظور آبیاری درختان میوه و گیاهان ردیفی در جهت بهینه سازی انتقال و مصرف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
6 ارزیابی تاثیر احداث سیستم های آبیاری قطره ای بر مصرف انرژی و صرفه جویی آب کشاورزی (مطالعه موردی: شبکه کهریز ارومیه) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
7 ارزیابی راندمان کاربرد آب آبیاری در حوضه دریاچه ارومیه(مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
8 ارزیابی راندمان کاربرد، کارآیی مصرف و بهره وری آب آبیاری در حوضهدریاچه ارومیه(مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی زرینه رود) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
9 ارزیابی سیستمهای ابیاری بارانی عقربه ای و ارابه ای با ابپاش تفنگی بر اساس برنامه کامپیوتری (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
10 ارزیابی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد پارامتریک جبه? پیشروی آب در آبیاری نواری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
11 ارزیابی عملکرد محصول در شرایط تنش خشکی بر اساس نقش برگ در تعرق گیاه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
12 ارزیابی مدل AquaCrop در عملکرد دانه ذرت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
13 ارزیابی مدل AquaCrop در عملکرد دانه گندم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
14 ارزیابی مدل های نفوذ آب به خاک با استفاده از اندازه گیری های مزرعه ای در جویچه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 ارزیابی مدلهای تجربی و فیزیکی تخمین تبخیر و تعرق در گلخانه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
16 ارزیابی مزرعه ای و تحلیل سامانه های آبیاری نواری با نرم افزار WinSRFR (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
17 ارزیابی و مقایسه روش های تخمین پارامترهای معادله نفوذ کوستیاکوف- لوئیس در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
18 استفاده از GIS در برآورد تبخیر و تعرق بروش پرایستلی - تیلور در حوضه نازلوچای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
19 استفاده از لایسیمتر برای ارزیابی و محاسبه مشخصه های مهم ارتباط آب و خاک وگیاه برای گندم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
20 استفاده از نرم افزار HYDRUS در شبیه سازی حرکت و جذب آب درخاک برای گیاه چغندرقند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
21 انتخاب توزیع برتر دما در ایستگاههای سینوپتیک کشور ایران (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
22 اندازه گیری رطوبت خاک با استفاده از روش انعکاس سنجی حوزه زمانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
23 اندازه گیری قطرات باران ابپاش با استفاده از پردازش تصویر درمحیط نر م افزاری MATLAB (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
24 اندازه گیری و ارزیابی مدل HYDRUS-2D در توزیع رطوبت و جذب ریشه در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
25 اندازه گیری و ارزیابی مدل HYDRUS-2D در توزیع رطوبت و جذب ریشه در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
26 اندازه گیری و شبیه سازی توزیع دو بعدی رطوبت در آبیاری قطره ای با نرم افزار HYDRUS-2D (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
27 برآورد بهینه تبخیر وتعرق در جهت مدیریت منابع آب در کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
28 برآورد خصوصیات هیدرولیکی خاک غیر اشباع از آزمایش های دیسک مکشی وروش حل معکوس (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 برآورد نیاز آبی با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل به منظور تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
30 براورد بهینه تبخیر و تعرق در جهت مدیریت منابع اب در کشاورزی (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
31 بررسی تاثیر بافت و لایه بندی خاک بر انتقال رطوبت در یک ستون خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
32 بررسی تاثیر تغییرات هدایت هیدرولیکی خاک بر حرکت آب در محیط متخلخل با نرمافزار Hydrus (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
33 بررسی تاثیر تنش خشکی بر رشد، عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare ssp. Gracile) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران
34 بررسی تاثیر فیلترهای سنگریزهای و مالچ پلاستیکی در بهبود فرآیند نفوذ آب به خاک و نقش آن در افزایش ذخیره رطوبتی سامانه های سطوح آبگیردر اراضی شیب دار (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
35 بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر چگونگی توزیع بارش در افق زمانی (2040-2011 و 2070-2041 میلادی)،در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از مدل های اقلیمی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
36 بررسی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر نیاز خالص آبیاری (مطالعه موردی میاندوآب) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
37 بررسی تغییرات نفوذ تجمعی و جبهه پیشروی در ستون خاک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
38 بررسی تنش آب و سطوح کود نیتروژن روی کلزا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
39 بررسی توانایی شاخص تنش آبی گیاه در برآورد میزان عملکرد دانه و بهره وری آب ذرت دانه ای و ماش سیاه (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
40 بررسی خردشدن و تغییر کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: بخشی از شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
41 بررسی روند تغییرات تبخیر و تبخیر - تعرق در حوزه دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
42 بررسی روند تغییرات تراز دریاچه ارومیه و اثرات زیست محیطی آن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
43 بررسی روند تغییرات نفوذ آب در خاک توسط دو نرم افزارSEEP-W و HYDRUS-2Dو مقایسهنتایج آن ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
44 بررسی روند دمای سالانه ایران زمین در دو دهه گذشته (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
45 بررسی عملکرد راکتورهای زیستی در حذف نیترات از پساب زهکش ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کشاورزی و زیست محیطی ایران
46 بررسی کاربرد G.I.S در برآورددبی سیلابی، مطالعه موردی حوضه آبخیزرودخانه روضه چایی در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 بررسی کفایت ایستگاه های باران سنجی و شعاع موثر هر ایستگاه (مطالعه موردی حوضه میانی استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
48 بررسی مدلهای جذب رطوبت خاک توسط ریشه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
49 بررسی معادلات نفوذ در آبیاری جویچهای، نواری و شیاری و مقایسه آنها با یکدیگر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
50 بهبود مدیریت آبیاری با استفاده از دستگاههای نوین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
51 بهینه سازی مصرف آب در شبکه های آبیاری با استفاده از تخصیص صحیح آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
52 بهینه سازی مصرف آب در مزرعه جهت مدیریت بهتر و بهبود کیفیت با TDR (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
53 بهینه سازی مصرف اب در گلخانه جهت مدیریت بهتر و بهبود کیفیت با استفاده از تانسیومتر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای
54 پایش خشکسالی هیدرولوژیکی در حوزه های آبخیز رودخانه های زرینه رود و سیمینه رود (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 پهنه بندی اقلیمی استان کرمانشاه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
56 تاثیر آب آبیاری با استفاده از فاضلاب خانگی بر تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با در نظر گرفتن انتقال فسفر و عملکرد محصول (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
57 تاثیر جذب ریشه بر تعرق (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
58 تاثیر مشخصات فیزیکی و هیدرولیکی خاک بر مدل جذب آب توسط ریشه بر اساس اندازه گیری های صحرایی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
59 تاثیرات مورفولوژی رودخانه بر حریم بستر رودخانه (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
60 تأثیر تغییر اقلیم روی بارش در غرب حوضه آبریز دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
61 تحلیل ایستایی و بررسی ماهیت جریان رودخانه درمقیاسهای زمانی مختلف مطالعه موردی رودخانه باراندوز چای (دریافت مقاله) نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
62 تعرق و جذب ریشه : از اندازه گیری ها تا فرآبند PRD (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
63 تعیین نیاز آبی ساعتی و ضریب گیاهی محصول داروئی ریحان در شرایط گلخانه (مطالعه موردی منطقه ارومیه) (دریافت مقاله) همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالشها و راهکارها
64 تعیین نیاز دقیق آبی با استفاده از داده های به هنگام هواشناسی (مطالعه موردی: شبکه آبیاری تحت فشار مبارک آباد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
65 تغییرات ضرایب معادلات نفوذ نسبت به بار آبی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
66 تنش شوری و اثرات آن بر روی گیاه لوبیا سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
67 حرکت آب در خاک و شبیه سازی آن توسط Hydrus 2D/3D در آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
68 حل تحلیلی مدل دو بعدی جذب آب توسط ریشه درختان در خاک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
69 حل عددی معادلات حاکم بر جریان رطوبت وجذب ریشه در خاک (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
70 شبیه سازی دینامیکی رشد گیاه کلزای بهاره با استفاده از مدل FAO Aquacrop (دریافت مقاله) سومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
71 شبیه سازی رواناب با استفاده از مدلSWAT در حوضه آبخیزمهاباد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
72 مدل جریان آب در خاک و جذب آب توسط گیاه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
73 مدل جریان اب در خاک و جذب آب توسط گیاه بر اساس شکل و توسعه ریشه (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
74 مدیریت آب آبیاری در گلخانه با استفاده از TDR جهت کاهش هزینه و افزایش (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
75 معرفی و کاربرد مدل Seep2D در ارزیابی شبکه جریان در محیطهای متخلخل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
76 مقایسه روش آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
77 مقایسه معادلات تجربی و برنامه ریزی ژنتیک در برآورد تبخیر- تعرق : مطالعه موردی شهر مراغه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
78 مقایسه و تاثیر روش های کم آبیاری و اعتبار سنجی مدل FAO Aquacropدر کم آبیاری بر کارایی مصرف آب و عملکرد محصول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
79 نقش آب و پارامترهای محیطی و ژنتیکی بر رشد، تراکم و توزیع ریشه و تأثیر این عوامل بر جذب آب توسط ریشه (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
80 نقش آبیاری همراه با مالچ بر شدت تبخیر تعرق و عملکرد محصول (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر