جمال برزگری خانقاه

 جمال برزگری خانقاه دانشیار حسابداری دانشگاه یزد

جمال برزگری خانقاه

Jamal Barzegari

دانشیار حسابداری دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبت های مالی؛ کنکاشی در پژوهش های اخیر (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
2 پیش بینی وضعیت مالی شرکت ها با استفاده از تحلیل محتوای گزارش های هیئت مدیره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دوره: 16، شماره: 64
3 حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه حسابداری و منافع اجتماعی دوره: 3، شماره: 1
4 رفتارشناسی کیفیت حسابرسی بر ارزش گذاری سهام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 5، شماره: 18
5 مروری بر مبانی نظری حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
6 مروری بر مبانی نظری حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در حسابداری و علوم اقتصادی دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر مدیریت هزینه بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
2 اثر تعاملی ریسک مالیاتی - حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت های بورسی ایران (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی حسابداری ایران
3 ارائه مدل حسابداری محیط زیست در جوامع اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
4 ارائه مدلی برای حسابداری در جوامع اسلامی با استفاده از تکنیک دلفی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
5 اعتماد سازی و توسعه بازار سرمایه (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری ارزشی
6 اهمیت محیط اطلاعات داخلی برای اجتناب از مالیات و ریسک برخاسته از آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
7 بررسی اثر چرخه عمر واحد تجاری بر اخراج شرکت ها از بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
8 بررسی اثرپوشش رسانه ای برمشارکت دربازار بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
9 بررسی ارتباط بین تعهدحرفه ای وتعهدسازمانی حسابرس مطالعهموردی: سازمانهای حسابرسی رسمی دراستان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
10 بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش با ارزش افزوده اقتصادی در چرخه های تجاری مختلف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
11 بررسی اعتماد از حد مدیریتی و مالکیت دولتی بر تصمیمات تامین مالی شرکت ها؛ شواهدی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مدیریت،حسابداری،اقتصاد و علوم اجتماعی
12 بررسی بکارگیری مدیریت سود در توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
13 بررسی تاثیر اندازه شرکت بر ارتباط بین مدیریت هزینه و مربوط بودن اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و اولین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
14 بررسی تاثیر اندازه و اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت هزینه و مربوط بودن اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
15 بررسی تاثیر اهرم بر مربوط بودن ارزش اطلاعات حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
16 بررسی تاثیر اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت هزینه و مربوط بودن اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
17 بررسی تاثیر اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت هزینه ومربوط بودن اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
18 بررسی تاثیر ترکیب سهامداران بر اخراج شرکت ها از بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
19 بررسی تاثیر رقابت در بازار محصول بر روی بهره وری سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
20 بررسی تاثیر سابقه حضور در بورس بر اخراج شرکت ها از بورس اوراق بهادار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
21 بررسی تاثیر سیاست های اعتباری بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری در شرکت های با اهرم مالی متفاوت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
22 بررسی تاثیر شفافیت سود بر هزینه سرمایه بر اساس مدل کارهارت (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین
23 بررسی تاثیراندازه شرکت بر رابطه سیاست های اعتباری و مربوط بودن اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
24 بررسی چالش های حسابداری توسعه پایدار در جوامع اسلامی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک
25 بررسی رابطه ارزش انعطافپذیری مالی و سطح سرمایهگذاری جاری در طی چرخه تجاری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت ،حسابداری ، علوم اجتماعی
26 بررسی رابطه بین تغییرات اهرم مالی با ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
27 بررسی رابطه بین تغییرات اهرم مالی با بازده سهام، بازده مورد انتظار آتی و عملکرد عملیاتی آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
28 بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی با مدیریت سود و مدیریت مالیات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
29 بررسی رابطه سرمایه در گردش و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
30 بررسی رابطه میان اجزای مثلث تقلب و احتمال وقوع گزارشگری مالی متقلبانه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
31 بررسی زمان بندی عایدات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی نقش مدیریت انقلاب اسلامی در هندسه قدرت نظام جهانی (مدیریت، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت، حسابداری)
32 بررسی فاصله انتظاراتی حرفه حسابداری و جامعه از اصول و موازین اخلاقی حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
33 بررسی کیفیت به موقع گزارش حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
34 بررسی گزیده ای از شاخص های مؤثر کلان اقتصادی بر مطالبات معوق بانکی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری
35 بررسی مدیریت سودواقعی درطی چهارمرحله مختلف چرخه عمر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
36 بررسی میزان اثر گذاری خوشه بندی به روش کا مینز بر دقت مدل های مربوط به برآورد های حسابداری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
37 بررسی نقش میانجی گری ساختار سرمایه شرکت بر ارتباط بین ساختار مالکیت وعملکرد شرکت با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
38 بررسی نقش و جایگاه اصول و ارزش های اخلاقی در بین حسابداران حرفه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جایگاه مدیریت و حسابداری در دنیای نوین کسب و کار، اقتصاد و فرهنگ
39 بررسی نیاز به سیستم حسابداری متناسب با جامعه اسلامی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد حسابداری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی
40 بهینه سازی انتخاب پرتفوی سهام با استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
41 تاثیر اقلام تعهدی بر ارزیابی سرمایه در شرکت ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
42 تاثیر کفایت اطلاعات بر ارزیابی سرمایه در شرکت ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
43 تاثیر مدیریت هزینه بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
44 تاثیر یادگیری سازمانی بر رابطه سرمایه فکری و عملکرد تولید محصول جدید از جنبه مالی در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
45 تاثیرمکانیزم های داخلی وخارجی حاکمیت شرکتی بردرماندگی مالی (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
46 تبیین ارتباط بین اهرم مالی و تصمیات مربوط به سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
47 تفاوت زمانی اعتماد بیش از حد مدیر عامل به خود ساختار سررسید بدهی شرکت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
48 حاکمیت شرکتی ابزاری مناسب جهت کاهش احتمال خطر تقلب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
49 حسابرسی عملکرد مدیریت یا عملیاتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
50 رابطه بین اندازه هییت مدیره، ساختار مالکیت اهرم مالی بر مدیریت سود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
51 رابطه سرمایه فکری با مسئولیت اجتماعی شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
52 رابطه عدم تقارن اطلاعاتی با شکاف نسبی بازده واقعی و بازده مورد انتظارشرکتها شاخص 05 شرکت فعال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در علوم انسانی
53 رویکردی جامع و نوین بر اخلاق و اصول اخلاقی در حسابداری (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی حسابداری ایران
54 ریسک مالیاتی و ارزش شرکت در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم
55 شاخصه های اندازه گیری قدرت مدیرعامل در چارچوب حاکمیت شرکتی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی حسابداری ،اقتصاد و بانکداری
56 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رضایت بیمه گذاران با استفاده از مدل کانو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
57 شناسایی و رتبه بندی چالشهای حسابرسی و ممیزی مالیات بر ارزش افزوده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
58 ضرورت توجه به مسائل اخلاقی در ارتباط با سیستمهای اطلاعاتی حسابداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد با تاکید بر بازاریابی منطقه ای و جهانی
59 کاربردمتدلوژی تحلیل پوششی داده ها درارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری بااستفاده ازشاخصهای مالی مناسب مطالعه موردی شرکت های تعاونی کشاورزی استان یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری ، حسابرسی و مدیریت
60 کارکرد مدل های تعدیل شده مدیریت سود در بررسی رابطه نظام راهبری شرکتی با مدیریت سود (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی حسابداری ایران
61 کلیات و مفاهیم حسابرسی زیست محیطی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران
62 کنکاشی بر مفاهیم و مطالعات در حوزه سرمایه فکری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
63 کنکاشی بر نحوه تاثیر فناوری بلاکچین و رمز ارزها بر تکامل حرفه حسابداری در انقلاب صنعتی چهارم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
64 کیفیت اطلاعات داخلی و اهمیت آن برای گزارشگری مالی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
65 کیفیت افشا، محافظه کاری و تاثیر متقابل آن بر مربوط بودن اطلاعات حسابداری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین
66 کیفیت حسابرسی و کیفیت افشا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
67 مدل های آماری و روش های مختلف در برآورد های مالی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
68 مروری بر انگیزه های فرار مالیاتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
69 مروری بر مبانی نظری بیش اطمینانی مدیریت و معیارهای اندازه گیری آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
70 مروری بر مبانی نظری تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
71 مروری بر مبانی نظری حق الزحمه حسابرسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
72 مروری بر مبانی نظری مطالعات انجام شده برحسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سالانه اقتصاد، مدیریت و حسابداری
73 مروری بر مبانی نظری و مطالعات انجام شده با موضوع اظهار نظر حسابرس (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
74 مروری بر مفاهیم و مبانی نظری پولشویی با تاملی در آیات و روایات اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
75 مروری برموضوعات حسابرسی فناوری اطلاعات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین
76 مسئولیت اجتماعی، انگیزه ها و عملکرد (مطالعه موردی کارخانجات کاشی و سرامیک استان یزد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
77 مقایسه مدیریت واقعی و مدیریت مصنوعی سود و اثر آن بر ارزش سهام (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
78 نقش ویژگیهای شرکت در افشای مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
79 نگاهی دیگر بر تحقیقات کیفیت حسابرسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین