دکتر سید علی اکبر بهجت نیا

دکتر سید علی اکبر بهجت نیا استاد مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

دکتر سید علی اکبر بهجت نیا

Dr. Seyed Ali Akbar Behjatnia

استاد مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثبات بیماری زائی ژنوم همسانه سازی شده، انتقال و دامنه میزبانی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 1
2 Identification of Cotton leaf curl Multan virus, a new threating Begomovirus in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 56، شماره: 2
3 بر همکنش ویروس های عامل بیماری پیچیدگی بوته چغندر قند با ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در گیاه گوجه فرنگی در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 53، شماره: 4
4 برهمکنش های درون سلولی جمینی ویروس ها در گیاهان میزبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 8، شماره: 2
5 پراکندگی و برخی ویژگی های بیولوژیکی سویه های گندم و جو ویروس کوتولگی گندم در ایران* (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 1
6 تاثیر دما در آلودگی گیاهان چغندرقند به ویروس پیچیدگی شدید بوته چغندرقند و بهبودی گیاهان آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 4
7 ترادف نوکلئوتیدی ژنوم کامل و جایگاه تاکسونومیکی جدایه های جو و گندم سویه گندم ویروس کوتولگی گندم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 49، شماره: 4
8 ترادف نوکلئوتیدی و ویژگی های ساختاری دو واریانت جدید ویروئید کوتولگی رازک از مرکبات استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 45، شماره: 1
9 تعیین بیوتیپ های سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci در استان فارس (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 45، شماره: 2
10 تغییرات وقوع و شدت بیماری پیچیدگی برگ گوجه فرنگی و جمعیت سفیدبالک Bemisia tabaci در سه رقم گوجه فرنگی در کشت گلخانه ای (مورد مطالعه: شیراز، استان فارس، ایران)* (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 53، شماره: 3
11 ثبات نسبی ژنتیکی جدایه های ویروس برگ قاشقی باقلا بر اساس بخشی از ژن پروتئین پوششی از میزبان ها و مناطق جغرافیایی مختلف ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 54، شماره: 1
12 خصوصیات مولکولی و ساخت همسانه عفونت زای یک سویه جدید ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در جنوب ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 46، شماره: 4
13 دی ان ای های ناقص و ستلایت های ویروس های گیاهی دی ان ای دار (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 3، شماره: 2
14 شناسایی و تعیین ویژگی های مولکولی ویروس کوتولگی بافت مرده ی باقلا، یک نانوویروس جدید در مزارع حبوبات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 52، شماره: 4
15 کاربرد ایمنوگلوبولین G خالص شده پروتئین های پوششی و حرکتی ویروس برگ بادبزنی مو توسط ستون DEAE سلولزی برای شناسایی ویروس برگ بادبزنی مو (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 1
16 مقایسه دامنه میزبانی طبیعی و آزمایشگاهی ویروس های پیچیدگی شدید و ایرانی بوته چغندرقند و ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 4
17 نقش بتاستلایتها در برهمکنش ویروسها با گیاهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بیماری شناسی گیاهی دوره: 9، شماره: 1
18 ویروسهای ایجادکننده پیچیدگی بوته چغندرقند در ایران: تنوع و پراکنش در گیاهان و مناطق جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماریهای گیاهی دوره: 51، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی فنوتیپی و مولکولی تاثیر دما بر بهبودی بوتههای چغندرقند آلوده به ویروس پیچیدگی شدید بوتهچغندرقند (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 پارازیتوئید سفیدبالک پنبه در ایران Eretmocerus mundus مشخصات مولکولی و جایگاه تاکسونومی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
3 تعیین توالی ژنوم کامل و جایگاه تاکسونومیکی جدایهی جوین (خراسان) ویروس ایرانی پیچیدگی بوتهی چغندرقند (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
4 تفکیک ماسترویروس های کوتولگی گندم و جو با واکنش زنجیره ای پلیمراز (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 ردیابی مولکولی ویروس زردی بافت مردهی باقلا در مزارع حبوبات برخی استانهای شمال، شمالغرب و جنوب ایران (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 عوامل مؤثر در ظهور جمینیویروسها (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
7 نقش ژن BC1 بتاستلایت همراه با ویروس پیچیدگی برگ پنبه در القای علائم بگوموویروسهای کمکی غیرمرتبط (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران