دکتر محمد جوادی پور

دکتر محمد جوادی پور عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

دکتر محمد جوادی پور

Dr. Mohammad Javadipour

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی برنامه درسی تربیت بدنی دوره متوسطه بر اساس تئوری کلاین در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 9، شماره: 4
2 آسیب شناسی راهبردی ورزش همگانی در ایران و ارایه راهکارهای توسعه بر اساس مدل SWOT (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 20
3 آسیب شناسی فرایند موجود سیاست گذاری در ورزش همگانی ایران و ارائه الگو (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 52
4 ارایه چارچوب نظری و طراحی الگو برای توسعه ورزش همگانی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 21
5 ارتباط بین سلامت سازمانی با رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی دوره اول متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 9، شماره: 46
6 ارتباط توانمندسازی کارکنان با سلامت سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 3، شماره: 1
7 ارتباط نگرش شغلی با سلامت سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 1، شماره: 2
8 ارزیابی عملکرد معلمان راهنما از دیدگاه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران براساس مدل جان وایلز و جوزف باندی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 2
9 اعتباریابی مولفه های اساسی برنامه درسی دانشجو با استفاده از تحلیل ساختاری تاییدی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 60
10 الگوی توسعه ورزش تفریحی زنان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 9، شماره: 22
11 بازنمایی مشکلات فرایند اجرای پایاننامهها و رسالهها: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 5، شماره: 17
12 بررسی موانع به کارگیری کارآمد فناوری اطلاعات و ارتباطات در تحقیقات دانشجویی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 5، شماره: 2
13 بررسی میزان کاربرد یادگیری سیار در یادگیری دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های یاسوج (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 3، شماره: 2
14 بررسی وضعیت دسترسی، همجواری و ساخت اماکن و فضاهای ورزشی شهرستان ارومیه با توجه به استانداردها (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 3، شماره: 11
15 تاثیر 12 هفته تمربنات یوگا بر امید به زندگی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی ورزشی دوره: 8، شماره: 30
16 تاملی پیرامون مفهوم برنامه درسی دانشجو (معرفی و بسط مفاهیم مرتبط) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 8، شماره: 15
17 تدوین برنامه استراتژیک پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 8، شماره: 36
18 تدوین برنامه راهبردی مدیریت منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 8، شماره: 2
19 چالش های مدیریت ورزش قهرمانی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 30
20 رتبه بندی مولفه های برنامه درسی پنهان از دیدگاه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 7، شماره: 14
21 رهیافتی پدیدارشناسانه در شناسایی مشکلات فرایند اجرای پایان نامه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 11، شماره: 22
22 شایستگی های حرفه ای معلمان و رضایت شغلی با تاکید بر دیدگاه سازنده گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 14، شماره: 1
23 شناسایی زمینه های مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله آموزش و سلامت جامعه دوره: 5، شماره: 3
24 شناسایی مولفه های معلم اثربخش تربیت بدنی و ارزیابی وضعیت آن در مدارس شهر زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 11، شماره: 38
25 شناسایی مولفه های موثر بر سیاستگذاری ورزش همگانی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست نامه علم و فناوری دوره: 7، شماره: 3
26 شناسایی و رتبه بندی مولفه های اساسی برنامه درسی دانشجو از نگاه متخصصان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کیفی در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 5
27 طراحی نقشه راهبردی پژوهشگاه علوم ورزشی با استفاده از تکنیک کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 1
28 کاربست فنون داده‌ کاوی در تبیین صحت مدل ‌های پیش بینی افت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 28، شماره: 1
29 مطالعه تطبیقی برنامه درسی دوره پیش دبستانی ایران و چند کشور منتخب ازمنظر درس تربیت بدنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 6، شماره: 14
30 مطالعه تطبیقی برنامه درسی فنی و حرفه ای (رسمی و آکادمیک) با تاکید بر قصد کارآفرینانه در بین کشورهای کانادا، آلمان و هندوستان با ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات برنامه درسی دوره: 12، شماره: 45
31 مقایسه برنامه ها و مدل های آموزش دوزبانگی در کشورهای اسپانیا، کانادا، آمریکا، ترکیه و ایران: یک مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات پیش دبستان و دبستان دوره: 2، شماره: 8
32 مقایسه و تحلیل سطح توسعه یافتگی استان های ایران در حوزه ورزش قهرمانی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 10، شماره: 48
33 میزان مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه ریزی آموزشی و تصمیم گیری واحدهای دانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 3، شماره: 2
34 نظرگاه ها، رویکردها، و الگوهای طراحی برنامه درسی تربیت بدنی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 3، شماره: 3
35 نقش ابعاد یادگیری سازمانی در تسهیل چابکی سازمان (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 7، شماره: 31
36 نیمرخ سواد اطلاعاتی استادان و تاثیر آن بر کیفیت تدریس درسطح آموزش عالی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش و یادگیری دوره: 2، شماره: 5
37 واکاوی پدیدارشناسانه واکنش های معلمان نسبت به تغییرات نظام ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره ابتدایی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 16، شماره: 63
38 واکاوی شایستگی های کارآفرینانه در برنامه درسی رشته علوم تربیتی: یک مطالعه سنتزپژوهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات برنامه درسی آموزش عالی دوره: 10، شماره: 20
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش کارکنان و تحقق اهداف و ماموریت های سازمان ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
2 بررسی تاثیر مولفه پنهان روابط و مناسبات اجتماعی بر رفتار هنرجویان تربیت بدنی شهر زنجان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
3 بررسی تأثیر پیش سازمان دهنده های تصویری و توضیحی در میزان درک مطلب یک مفهوم علمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم تربیتی
4 بررسی تأثیر رعایت ارزش های اخلاقی بر تعاملات بین معلم وشاگردان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
5 بررسی تطبیقی نظام تربیت معلم ؛ سنگاپور، استرالیا و ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تربیت معلم
6 بررسی رابطه سلامت روانی با کیفیت زندگی کاری در معلمان دوره متوسطه شهر یزد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و آموزش و پرورش
7 بررسی رابطهی بین توانایی حلمسئله و خودکارآمدیعمومی با سلامتروان معلمان مقطع متوسطه شهر بابل (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
8 بررسی ضرورت قرارگیری مسیله ورزش همگانی در دستورکار سیاست گذاران کشور (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
9 بررسی عوامل موثر بر انگیزه یادگیری دانش آموزان در درس کار و فناوری (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
10 بررسی عوامل موثر بربکارگیری روش های فعال تدریس ازدیدگاه معلمان کلاس اول (مطالعه موردی :معلمان ابتدایی کلاس اول ناحیه 2 شهر زنجان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
11 بررسی مولفه های موثر بر سیاست گذاری نظام ورزش همگانی کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی
12 تاثیر هشت هفته تمرینات منتخب دو و میدانی بر تحقق اهداف شناختی و عاطفی درس تربیت بدنی (نمونه موردی: دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
13 تأثیراستفاده از الگوهای مدیریت یاد گیری در کلاس درس توسط معلمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
14 تبیین الزامات توجه به جایگاه هنر و تربیت زیبایی شناختی درتعلیم و تربیت (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
15 تبیین نقش ICT در یادگیری دانش آموزان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
16 توصیف ارزشیابی و ارزشیابی توصیفی در عمل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
17 رابطه آموزش های ضمن خدمت با یادگیری مادام العمر معلمان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
18 رهبری(معنوی) در مدریت اسلامی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
19 رهیافتی پدیدارشناسانه در شناسایی مشکلات فرایند اجرای پایان نامه ها و رساله ها (مورد مطالعه: دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله های حوزه علوم انسانی-اسلامی با تاکید بر نقد کارآمدی پایان نامه ها و رساله ها
20 سواد اطلاعاتی , راهبردهای آموزش و آموزش عالی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
21 سیاست گذاری در ورزش همگانی ایران (ارائه الگو) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
22 شناسایی شخصیت کارآفرینانه مدیران از دیدگاه دبیران دبیرستان های شهرستان بابلسر (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی
23 شناسایی موانع صلاحیتهای حرفه ایی معلمان مدارس مقطع ابتدایی وارائه راهکارهای آن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
24 مقایسه تطبیقی تمرکز زدایی در نظام آموزشی کشورها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
25 نقد و مقایسه مدل های آموزش کارآفرینی ایران و جهان: یک مرور نظام مند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
26 نقد وبررسی رویکرد سند ملی برنامه درسی ایران به هویت ملی ومذهبی مهارتهای زندگی وصلاحیت های معلمی در عرصه جهانی (دریافت مقاله) همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
27 نقش آموزش کارکنان در تحقق اهداف و مأموریت های سازمان ها (مطالعه موردی: بررسی اثربخشی دوره های (88- کوتاه مدت آموزش ضمن خدمت آموزگاران شهرستان طارم استان زنجان در سال های 90 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
28 نقش معلم اثر بخش در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی
29 نقش ورزش در بیزاری از مدرسه (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه
30 نگرشی نو در برنامه درسی کارآفرینی رشته علوم تربیتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه درسی و اشتغال
31 واکاوی تاثیر تربیت هنری دانش آموزان ابتدایی بر اجتماع پذیری آنها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی