دکتر حمید ابهری

دکتر حمید ابهری استاد دانشگاه مازندران

دکتر حمید ابهری

Dr. Hamid Abhari

استاد دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار شرط عوض بر عقود رایگان تملیکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 69
2 آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تاکید بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه و حقوق خانواده دوره: 25، شماره: 73
3 آیین دادرسی مربوط به دعاوی تصرف عدوانی (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 8، شماره: 19
4 اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 7، شماره: 24
5 احکام خاص عیب خودرو در حقوق موضوعه ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 13، شماره: 29
6 اخذ تامین یا ضامن برای اجرای حکم غیابی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 16، شماره: 62
7 ادله الکترونیکی اثبات دعوا در دادرسی اداری و مدنی در ایران وفقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 5، شماره: 16
8 اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 44، شماره: 2
9 بررسی تطبیقی جبران خسارت ناشی از نقض مالکیت فکری در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 3، شماره: 7
10 بررسی تطبیقی حکم عدم تعیین اجاره بها در عقد اجاره از منظر فقه امامیه و قوانین ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 11، شماره: 40
11 بررسی تطبیقی سازش در قانون آیین دادرسی مدنی فراملی و حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 1
12 بررسی حقوقی و فقهی ماده ۲۶۵ قانون مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 10، شماره: 36
13 بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 15، شماره: 56
14 بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تاثیر آن در مسوولیت مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 14، شماره: 50
15 پژوهشی تطبیقی پیرامون مسیولیت مدنی ارایه کنندگان خدمات اینترنتی با تاکید بر حقوق آمریکا و اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 1، شماره: 1
16 تاثیر عرف و عادت در تعیین تعهدات بایع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 22، شماره: 2
17 تحلیل خسارت متناظر در پرتو نظریه ی جبران جمعی خسارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 37، شماره: 3
18 تخلیه اماکن تجاری مشاع به درخواست بعضی از مالکین (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 17، شماره: 59
19 تشریفات مربوط به مطالبه ی مهریه توسط زوجه با تاکید برمقررات جدید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 5، شماره: 2
20 تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 7، شماره: 1
21 تعیین نوع شرکت جدیدالتاسیس در تجزیه شرکت در مقایسه با تبدیل شرکت های تجاری (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 8، شماره: 2
22 حقوق پیش فروشنده در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه آن با حقوق بایع در قانون مدنی (دریافت مقاله) مجله حقوق خصوصی دوره: 11، شماره: 1
23 شرایط اساسی صحت قرارداد پیوند رحم با نگاهی به حقوق اسلام (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 13، شماره: 27
24 شروط غیرمنصفانه در قراردادهای تجاری الکترونیکی در حقوق ایران و اروپا (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 1
25 ضمان غاصب نسبت به منافع در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 43، شماره: 2
26 قلمرو شمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده در قرارهای نهایی (با تاکید بر قرار سقوط دعوا) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 5، شماره: 5
27 کاربرد استصحاب در قوانین مدنی ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 3، شماره: 4
28 ماهیت افراز در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 12، شماره: 22
29 ماهیت حقوقی و فقهی دعوای اعسار (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 1، شماره: 1
30 ماهیت و قلمرو حکم مربوط به انتقال اموال بیمه گر به صندوق تامین خسارتهای بدنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 37، شماره: 1
31 مراجع حل اختلاف در شرکتهای تعاونی در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 6
32 مسئولیت دولت پس از وقوع حوادث طبیعی با نگاهی بر قانون مدیریت بحران کشور مصوب ۱۳۹۸ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 12
33 مسئولیت مدنی بازارگردان در راستای انجام بازارگردانی اوراق بهادار (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر دوره: 2، شماره: 5
34 مسیولیت صندوق تامین خسارتهای بدنی نسبت به خسارتهای بدنی وارد بر راننده مسبب حادثه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 33، شماره: 4
35 مطالعه تطبیقی صلاحیت هیات مدیره بورس در رسیدگی به اختلافات بازار سرمایه در حقوق ایران، آمریکا و انگلستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 7، شماره: 2
36 مطالعه تطبیقی ضمان ناشی از حق یا ادعای مالکیت فکری ثالث بر مبیع در کنوانسیون وین ۱۹۸۰ و حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 5، شماره: 2
37 مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 10، شماره: 37
38 مطالعه ی تطبیقی استثنایات اصل رضایی بودن قراردادها در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 2، شماره: 21
39 مطالعه ی تطبیقی مفهوم و کارکرد «دوست دادگاه» در حقوق ایران و کامن لا (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 21، شماره: 83
40 مفهوم و انواع صلاحیت مراجع رسیدگی و نوع صلاحیت مراجع در بخش تعاون با توجه به مولفه های جغرافیایی تاثیرگذار (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 13، شماره: 53
41 مفهوم و تاثیر اکراه در مسئولیت مدنی در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 25، شماره: 3
42 مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تاخیر تادیه در بازپرداخت قرض اسکناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 8، شماره: 27
43 مقایسه و تمایز نحوه دعوا با منشا، جهت، سبب، خواسته، علت و استحقاق (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 14، شماره: 32
44 موارد موجه عدم تمکین زوجه در حقوق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 9، شماره: 30
45 نظریه تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (۱۹۸۰ وین) و حقوق ایران (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 2، شماره: 1
46 نقد مسئولیت مدنی ناشی از عرضه اولیه در قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا با نگاهی به حقوق انگلستان و آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 26، شماره: 1
47 واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه حقوقی معاصر دوره: 3، شماره: 10
48 واکاوی فقهی حقوقی نهاد نحله در پرتو رویه قضایی کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و حقوق نوین دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول حاکم بر اخذ هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و علوم قضایی
2 Legal Complexities of Non-Fungible Tokens (NFTs) Ownership in the Iranian Legal System (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری حقوق و علوم انسانی ایران
3 بررسی شیوه های جبران زیان وارده به بیمار توسط پزشک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم انسانی
4 بررسی فقهی و حقوقی علم قاضی در حقوق کیفری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس حقوق و امور قضایی
5 حق فسخ پیش خریدار به علت کاهش یا افزایش مساحت بنا در قانون پیش فروش ساختمان و مقایسه ی آن با قانون مدنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
6 مبانی فقهی و حقوقی اخذ هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
7 مسئولیت ارائه کنندگان خدمات اینترنتی در قبال نقض حقوق مالکیت معنوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
8 مسئولیت های حقوقی ناشی از عدم دفع اصولی پسماندها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
9 معافیت از پرداخت هزینه دادرسی مدنی در حقوق ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران