دکتر رجب چوکان

دکتر رجب چوکان استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر

دکتر رجب چوکان

Dr. Rajab Choukan

استاد بازنشسته مؤسسه تحقیقات اصلاح و تھیه نھال و بذر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استفاده از باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر فنولوژی دورگ های دیررس ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 11، شماره: 3
2 اثر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه و اجزاء آن و واکنش به ویروس های مهم ذرت در استان فارس در تعدادی از هیبریدهای ذرت خارجی و ایرانی (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 27، شماره: 3
3 اثر کود زیستی فسفاته بر عملکرد دانه و اجزای آن در ذرت (Zea mays L.) سینگل کراس ۷۰۴ در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 27، شماره: 2
4 اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر عملکرد دانه و ویژگی های برگ ذرت در شرایط آبیاری متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 29، شماره: 4
5 اثر نیترات نقره و تاریکی بر راندمان کشت بساک فلفل دلمه ای گلخانه ای (.Capsicum annuum L) (دریافت مقاله) فصلنامه نهال و بذر دوره: 37، شماره: 3
6 ارزیابی امکان استفاده از ژرم پلاسم های نیمه حاره ای ذرت در شرایط اقلیمی معتدل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 1
7 ارزیابی برخی صفات کمی در هیبرید های ذرت (Zea mays L.) تحت تنش گرما با استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 1، شماره: 2
8 ارزیابی برخی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه ای (Zea mays L.) در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
9 ارزیابی تحمل به تنش خشکی هیبریدهای ذرت دانه ای (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 21
10 ارزیابی تحمل به خشکی در لاین های ذرت دانه ای با استفاده از شاخص های تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 8، شماره: 1
11 ارزیابی ترکیب پذیری لاینهای ذرت استخراجی از ژرم پلاسم سیمیت در تلاقی با لاین های مناطق معتدله (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 16، شماره: 4
12 ارزیابی روابط بین مقاومت به Fusarium oxysporum f. sp. melonis و برخی صفات بیوشیمیایی و مورفولوژیکی در برخی توده های خربزه و طالبی (Cucumis melo) بومی ایران (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 84، شماره: 1
13 ارزیابی روابط هورمون های اکسین و سیتوکینین بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه ذرت در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 2
14 ارزیابی عملکرد دانه دو رگ های امید بخش ذرت در آزمایشات چند منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
15 ارزیابی عملکرد و اجزا عملکرد دانه ذرت با استفاده از تلاقی های دیالل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 3، شماره: 3
16 ارزیابی واکنش لاین های خالص ذرت (Zea mays L.) به تنش گرما در شرایط خوزستان با استفاده از شاخص های تحمل به تنش (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 11، شماره: 1
17 استفاده از مولفه های فلورسانس کلروفیل در گزینش ارقام متحمل به سرما در برخی از گونه های شبدر (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 29، شماره: 2
18 Estimation of Combining Ability and Gene Action in Maize Using Line × Tester Method under Three Irrigation Regimes (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 6، شماره: 1
19 Heterotic Grouping of Iranian Maize Inbred Lines Based on Yield - Specific Combining Ability in Diallel Crosses and GGE Biplot (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 8، شماره: 2
20 برآورد پارامترهای ژنتیکی و ترکیب پذیری عمومی و خصوصی لاین های ذرت با استفاده از یک طرح دی آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 12، شماره: 3
21 برآورد ترکیب‌ پذیری و عمل ژن در لاین‌های منتخب ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 21، شماره: 1
22 برآورد ترکیب پذیری واثر ژن در لاین های ذرت با استفاده از تجزیه لاینتستر در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 1
23 برآورد نیاز درجه- روز رشد برای مراحل فنولوژیکی چهار گونه شبدر در تاریخ های مختلف کاشت (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 29، شماره: 2
24 برآورد نیاز واحدهای حرارتی برای گروه های مختلف رسیدگی هیبریدهای ذرت دانه ای در کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 26، شماره: 3
25 بررسی اثر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه بر ظهور و استقرار گیاهچه و عملکرد دانه دورگ های دیررس ذرت در مزرعه (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 2
26 بررسی اثر کودآبیاری جویچه ای بر کارایی مصرف کود و آب، عملکرد و برخی صفات ذرت دانه ای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 43، شماره: 4
27 بررسی اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در شرایط تنش های متفاوت رطوبتی با استفاده از تجزیه گرافیکی GGE-biplot در ارقام مصنوعی آفتابگردان (Helianthus annuus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 11، شماره: 3
28 بررسی امکان استفاده از هیبریدهای اراضی مرتفع حاره ای ذرت در شرایط اقلیمی معتدل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 2
29 بررسی امکان استفاده از هیبریدهای حاره ای و نیمه حاره ای ذرت در شرایط اقلیمی معتدل ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 7، شماره: 2
30 بررسی تنوع توده های خربزه و طالبی Cucumis melo L برای مقاومت به پژمردگی فوزاریومی بر مبنای فعالیت آنزیم های بیوشیمیایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 46، شماره: 2
31 بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ های خربزه و طالبی آلوده به پژمردگی آوندی فوزاریومی از نظر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 45، شماره: 2
32 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت های Agropyron cristatum (L.) Garetn. با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 4، شماره: 14
33 بررسی کاربرد کودهای ریزو باکتریایی افزاینده رشد گیاه(PGPR) در زراعت ذرت با نهاده کافی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 4، شماره: 4
34 بررسی کمی و کیفی علوفه در ۳۶ جمعیت از گونه Festuca arundinacea Schreb. بمنظور معرفی ارقام مناسب برای اصلاح مراتع و تولید علوفه در چراگاههای مناطق سردسیری استان اردبیل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 15، شماره: 4
35 بررسی کنترل ژنتیکی مقاومت به سیاهک معمولی(Common smut) در ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 9، شماره: 1
36 بررسی نوع عمل ژن در کنترل ژنتیکی صفات زراعی ذرت با استفاده از تلاقی دی آلل* (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 10، شماره: 4
37 پایا، هیبرید جدید ذرت با مقاومت نسبی به بیماری سیاهک و عملکرد دانه و علوفه مناسب (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 11، شماره: 2
38 تاثیر باکتری های افزاینده رشد گیاه PGPR برتسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 41، شماره: 4
39 تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد هیبریدهای ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 25، شماره: 6
40 تاثیر غلظت هورمون های اکسین و سیتوکینین بر رنگدانه های فتوسنتزی و اسید آمینه پرولین در شرایط تنش خشکی در ذرت سینگل کراس ۷۰۴ (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 5، شماره: 16
41 تاثیر کاربرد باکتری های افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر تسهیم ماده خشک و برخی ویژگی های رشد ذرت در شرایط گلخانه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 24، شماره: 1
42 تاثیر هورمون های اکسین و سیتوکینین بر کیفیت دانه ذرت تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه اکو فیزیولوژی گیاهی دوره: 11، شماره: 37
43 تجزیه ژنتیکی صفات مختلف ذرت با استفاده از تجزیه تلاقی های دی آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 8، شماره: 4
44 تعیین ترکیب پذیری عمومی و خصوصی برای عملکرد علوفه و صفات زراعی یونجه (Medicago sativa L.) در تلاقی دی آلل (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 48، شماره: 3
45 تعیین دز بهینه و بررسی شاخص های مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی هیبرید سینگل کراس ۷۰۴ ذرت تحت دزهای مختلف پرتو گاما (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 11، شماره: 32
46 ذرت سینگل کراس مبین با تحمل به تنش گرما (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 3
47 فتوسنتز جاری و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در اثر محلول پاشی تنظیم کننده های رشد در شرایط تنش خشکی در ذرت KSC ۷۰۴ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 30، شماره: 1
48 واحدهای حرارتی مورد نیاز گروههای مختلف ذرت (Zea mays L.) بر اساس شاخص های حرارتی در منطقه مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
49 واکنش برخی صفات فیزیولوژیکی ذرت دانه ای به تنش خشکی و کاربرد هورمون های سیتوکینین و اکسین (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 12، شماره: 1
50 واکنش گروه های مختلف رسیدگی هیبریدهای ذرت دانه ای به تاریخ های کاشت در کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 26، شماره: 3
51 واکنش گروههای مختلف رسیدگی هیبریدهای ذرت (Zea mays L.) به تاریخ کاشت در منطقه مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
52 هیبرید جدید ذرت سینگل کراس کرج ۷۰۳ با عملکرد دانه بالا و سازگاری وسیع (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 4
53 هیبرید جدید ذرت سینگل کراس کرج ۷۰۵ با عملکرد دانه بالا و کاهش رطوبت دانه سریع بعد از رسیدن فیزیولوژیک (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 1
54 هیبرید جدید ذرت سینگل کراس کرج ۷۰۶ با عملکرد دانه بالا (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 3
55 هیبرید ذرت سینگل کراس کارون۷۰۱ با عملکرد دانه بالا و تحمل به تنش خشکی (دریافت مقاله) مجله یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آینده تحقیقات ذرت در استان گلستان مثالی بارز از کشاورزی ارگانیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
2 اثر باکتری های محرک رشد گیاه (PGPR) بر الگوی تسهیم ماده خشک بوته دورگ های دیررس ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
3 ارزیابی خودباروری در تعدادی از اکوتیپها و ارقام یونجه (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
4 ارزیابی شاخص های تحمل به خشکی در هیبریدهای مختلف ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 ارزیابی منابع ذرت حاره ای و نیمه حاره ای درترکیب با لاین های معتدله (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اصلاح و بیوتکنولوژی انار تجزیه ارتباط برای صفات پومولوژیک در انار Punica geranatum L با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره (دریافت مقاله) همایش ملی انار
7 انتخاب برای مقاومت به خشکی در لاین های اینبرد ذرت به کمک آب حفظ شده گیاهچه های تحت تنش (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
8 بررسی پایداری عملکرد دانه در هیبریدهای ذرت دانه ای در مناطق مختلف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 بررسی تاثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه(PGPR) بر ظهور واستقرار گیاهچه در مزرعه و برخی ویژگیهای مرتبط دورگهای دیررس ذرت. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
10 بررسی ترکیب پذیری خصوصی چهارده لاین ذرت با استفاده ازمدل امی ammi اثرات اصلی افزایشی و اثرات متقابل ضرب پذیر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
11 بررسی ترکیب پذیری عمومی لاینها و ارزیابی هیبریدهای ذرت برای تحمل به خشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
12 بررسی سازگاری و پایداری عملکرددانه درهیبریدهای پیشرفته ذرت دانه ای دیررس و متوسط رس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی شاخص های رشدی و عملکردی 4 رقم کلزای بهاره در شرایط رقابت با علف های هرز در منطقه رودان هرمزگان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
14 بررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
15 بررسی صفات فنولوژیکی و عملکرد در هیبریدهای ذرت دانه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد دانه در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
17 بررسی عملکرد و صفات مورفولوژیکی در هیبریدهای جدید ذرت دانه ای (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
18 بررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف درژنوتیپ های نخود (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
19 بررسی کنترل ژنتیکی صفات مختلف زراعی درذرت ازطریق تجزیه گرافیکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی مقدماتی عملکردوپایداری هیبریدهای متوسط رس ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
21 بررسی هیبریدهای امیدبخش ذرت دانه ای دیررس و متوسط رس درفارس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
22 تاثیرباکتریهای افزاینده رشد PGPR برروندتجمع ماده خشک دورگ های دیررس ذرت (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
23 تأثیر باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر قابلیت جوانه زنی بذر، بنیه گیاهچه و برخی ویژگیهای مرتبط ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
24 تأثیر کاربرد باکتریهای افزاینده رشد گیاه (PGPR) بر جنبه های مختلف رشد و نمو ذرت در سیستم کشاورزی پایدار با نهاده کافی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
25 تجزیه خوشه ای هیبریدهای دیررس و متوسط رس ذرت ازنظر خصوصیات زراعی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
26 تجزیه ژنتیکی برخی صفات زراعی درذرت ازطریق تجزیه میانگین نسلها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
27 تجزیه میانگین نسل ها برای عملکرد دانه و صفات وابسته به آن در ذرت (Zea mays L.) (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
28 تعیین گروه های هتروتیک لاین های ذرت ایرانی با استفاده ازGGE biplot (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 تعیین نیاز حرارتی مراحل مختلف فنولوژی هیبرید های ذرت بر اساس سیستم واحد حرارتی گیاه (CHU) در تاریخ کشت های مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
30 روابط لاین های ذرت ایرانی با لاین های استاندارد و انتساب آن ها به گرو ه های هتروتیک شناخته شده (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
31 مطالعه نحوه توارث و عمل ژن مقاومت به سیاهک معمولی در ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
32 مقایسه جمعیت های دو گونه آگروپیرون (A. desertorum و A. cristatum) از نظر عملکرد بذر و تولید علوفه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
33 مقایسه عملکرد و اجزاءعملکرد 11 هیبرید ذرت درشرایط آب و هوایی کرج (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
34 میزان ترکیب پذیری، وراثت سیتوپلاسمی و هتروزیس در ذرت به روش تلاقی های دای آلل (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران