سیدمجتبی هژبرالساداتی

 سیدمجتبی هژبرالساداتی سرپرست موسسه آموزش عالی توس و عضو هیأت علمی گروه عمران موسسه آموزش عالی توس

سیدمجتبی هژبرالساداتی

Mojtaba Hozhabrsadati

سرپرست موسسه آموزش عالی توس و عضو هیأت علمی گروه عمران موسسه آموزش عالی توس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.