دکتر ولی ربیعی

دکتر ولی ربیعی دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

دکتر ولی ربیعی

Dr. Vali Rabiei

دانشیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پایه و رقم بر کارایی جذب عناصر معدنی و برخی صفات کمی و کیفی سیب ارقام گلدن دلیشز، فوجی و دلباراستیوال (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 30، شماره: 4
2 اثر پایه و رقم در تکثیر گردو (.Juglans regia L) با استفاده از پیوند هیپوکوتیل (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 25، شماره: 1
3 اثر پوشش کیتوسان و تیمار آب گرم بر خصوصیات پس از برداشت میوه فلفل دلمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 3
4 اثر تنش شوری بر میزان کلر، سدیم، پتاسیم، کلروفیل و قندهای محلول در نژادگان های مرکبات (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 7
5 اثر تنش کم آبی بر عملکرد، شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو توده طالبی بومی ایران (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 8، شماره: 28
6 اثر دانه های گرده مختلف بر برخی ترکیب های زیست شیمیایی و ترکیب عنصرهای غذایی مغز ارقام فندق (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 23، شماره: 4
7 اثر دما و مدت انبارمانی بر تغییرات بیوشیمیایی و کیفیت پس از برداشت میوه ی برتقال خونی مورو (Citrus sinensis cv. Moro) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 4
8 اثر زمان برداشت و کیتوزان بر کیفیت و عمر انبارمانی میوه های عروسک پشت پرده (Physalis angulata L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 50، شماره: 1
9 اثر سطوح خشکی بر برخی شاخص های فتوسنتزی و صفات وابسته به آن ها در برخی ارقام تجاری زیتون (Olea europaea L.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 6، شماره: 2
10 اثر کاربرد اسانس های میخک و دارچین بر حفظ کیفیت پس از برداشت میوه انار رقم ‘پوست قرمز طارم’ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
11 اثر گلایسین بتائین و گرم کردن متناوب بر حفظ کیفیت و عمر انبارمانی فلفل شیرین (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 3، شماره: 1
12 اثر محلول پاشی قبل از برداشت فولویک اسید بر برخی ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی انگور رقم فخری (Vitis vinifera cv Fakhri) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 49، شماره: 3
13 اثر محلول‌پاشی قبل از برداشت سلنیم بر ویژگی‌های کیفی و بیوشیمیایی انگور رقم فخری (Vitis vinifera cv. Fakhri) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 1
14 اثر مرحله برداشت و مدت زمان انبارمانی بر کیفیت میوه عروسک پشت پرده (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 2
15 اثر نسبت آمونیوم به نیترات بر رشد و جذب نیتروژن و نسبت پتاسیم به سدیم در دو رقم زیتون در شرایط شور (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 28، شماره: 3
16 اثرات پرتوتابی UV-C کلرید کلسیم بر کیفیت و عمر انباری میوه هلو رقم زعفرانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 40، شماره: 4
17 ارزیابی کاربرد پوشش و متیلسالیسیلات در میزان کیفیت و آسیب سرمایی پرتقال خونی ’مورو‛ در سردخانه (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 4
18 ارزیابی کیفیت غذائی و آنتی اکسیدانی برخی ارقام و ژنوتیپ های انگور در منطقه خرمدره (استان زنجان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 5، شماره: 2
19 ارزیابی گوناگونی ژنتیکی ژنوتیپ های انار (Punica granatum) طارم زنجان با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 1
20 ارزیابی و انتخاب رقم مناسب توت فرنگی برای کشت در فضای آزاد در استان کردستان (دریافت مقاله) مجله به زراعی نهال و بذر دوره: 30، شماره: 3
21 استفاده از گرمادرمانی برای حذف ویروس تریستیزا در نهال های پرتقال ‘تامسون’ ( Citrus sinensis L. ) (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 3
22 برآورد نیازهای سرمایی و گرمایی برخی ارقام و ژنوتیپ های تجاری کیوی در منطقه غرب مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 20، شماره: 1
23 بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی سه رقم سیب ( Malus domestica Borkh. ) پیوندشده روی پایه های رویشی MM111 ، MM106 و M9 (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 2
24 بررسی تاثیر تنش شوری روی صفات فیزیولوژی و بیوشیمیایی ژنوتیپ های مرکبات (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 3
25 بررسی تاثیر تنش کم آبی بر صفات کمی و کیفی میوه برخی از توده های خربزه ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
26 بررسی تاثیر تیمارهای پس از برداشت واکس و متیل سالیسیلات بر فعالیت برخی آنزیم های مرتبط با سرمازدگی در دو رقم پرتقال ‘مورو’ و ‘تامسون ناول’ (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 2
27 بررسی ترکیبات فیتوشیمیایی و ظرفیت آنتی اکسیدانی ۱۱ رقم و ژنوتیپ میوه فندق در منطقه اشکورات رودسر (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 17، شماره: 103
28 بررسی تمایزیابی جوانه ها در کیوی رقم های هایوارد و توموری (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 31، شماره: 2
29 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیائی و آنتی اکسیدانی برخی ارقام سیب در منطقه زنجان (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 16، شماره: 92
30 بررسی رشد و عملکرد یازده توده خربزه ایرانی در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 27، شماره: 2
31 بررسی شرایط اقلیمی شهرک های گلخانه ای در حال احداث استان البرز (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم سبزی ها دوره: 4، شماره: 1
32 پاسخهای فیزیولوژیک دو رقم ریحان به محلول پاشی سالیسیلیک اسید تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 1
33 تاثیر بسته بندی نانو سیلیکات و پلی اتیلن بر ویژگی های کیفی و ماندگاری میوه خرمالو (Diospyros kaki Thunb) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 48، شماره: 1
34 تاثیر تیمار آب گرم و بستهبندی نانو بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو در طول انبارداری (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 18، شماره: 4
35 تاثیر تیمار ال-سیستئین بر ویژگی های کیفی و آنتی اکسیدانی میوه خرمالو طی انبار سرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های میوه کاری دوره: 8، شماره: 1
36 تاثیر ژل آلوئه ورا‎ ‎برکاهش سرمازدگی، پوسیدگی و حفظ ویژگی های کیفی میوه انار (Punica granatum L.‎) طی دوره انبارمانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 52، شماره: 3
37 تاثیر سالسیلیک اسید، کلریدکلسیم و تیمار آب گرم برپارامترهای کمی، کیفی و انبارمانی انار رقم میخوش (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 28، شماره: 1
38 تاثیر سایکوسل و نفتالن استیک اسید بر عملکرد اسانس و پیکره رویشی شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L.cv Bourbon) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 2
39 تاثیر کاربرد پس از برداشت اسید آسکوربیک بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه ی خرمالو ((Diospyros kaki Thunb. (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 36، شماره: 1
40 تاثیر کاربرد خارجی پرولین و گلایسی نبتایین بر تغییرات بیوشیمیایی درانگور در وضعیت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 2
41 تاثیر محلول پاشی پس از برداشت اسانس آویشن بر عمر انبار مانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 29، شماره: 4
42 تاثیر محلول پاشی قبل از برداشت ترکیبات کلسیمی بر کیفیت و خواص آنتی‌اکسیدانی میوه گلابی رقم درگزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تغذیه گیاهان باغی دوره: 2، شماره: 1
43 تأثیر تیمار گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) بر سرمازدگی پس از برداشت میوه گوجه‌فرنگی (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 2
44 تأثیر جایگزینی نسبی نیترات به وسیله آمونیوم بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و جذب عناصر پر مصرف دو رقم زیتون در شرایط شور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 1
45 تأثیر زمان برداشت بر وزن میوه، تجمع روغن و باردهی چند رقم زیتون در شهرستان طارم ( استان زنجان ) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 2
46 تأثیر کاربرد پرولین و گلایسین بتائین بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی انگور تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 43، شماره: 4
47 دزیابی و امکان سنجی اصلاح زنبق ایرانی با استفاده از پرتو گاما (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 4، شماره: 1
48 شناسایی و ارزیابی برخی ژنوتیپ های انگور محلی شهرستان ماهنشان (زنجان) با استفاده از روش های آمپلوگرافی و آمپلومتری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 2
49 کاربرد پوشش دهی همراه با بخار متیل سالیسیلات در حفظ ترکیبات آنتی رادیکالی میوه پرتقال خونی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 17، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسانس میخک و موسیلاژ بر عمر پس از برداشت توت فرنگی رقم کاماروزا (Fragaria ananasae Duch cv. Camarosa) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
2 اثر بسته بندی پلی اتیلن و انبارداری سرد برکیفیت نگهداری و عمرانبارمانی میوه خرمالو(Diospyros kaki Thunb) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
3 اثر تغذیه برگی پوتریسین بر عملکرد و اجزای عملکرد انگور Vitis vinifera L رقم بیدانه سفید (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
4 اثر تیمار پس از برداشت خشکی جزئی پوست بر فعالیت آنتی اکسیدانی میوه انار طی دوره انبارمانی(Punica granatum L. cv. Malase Saveh) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر زمان برداشت بر خصوصیات کمی و کیفی میوه پنج رقم زیتون در منطقه طارم (استان زنجان) (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
6 اثر سولفید هیدروژن بر برخی ویژگیهای کیفی و ماندگاری میوه آلو رقم استانلی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثر سه پایه رویشی MM106 ، MM111 و M9 بز محتوای عناصر غذایی برگ سه رقم سیب در منطقه خدابنده استان زنجان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
8 اثر کاربرد پس از برداشت کیتوزان و نانو سلیکا بر حفظ ویژگی های کیفی و افزایش عمر انباری انگور سفید بیدانه (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
9 اثر کلرید کبالت بر عمر گلجایی گل شاخه بریده مریم رقم پیرول (Polianthes tuberose L. cv. Pyrole) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
10 اثر متقابل شوری و بیکربنات محلول غذایی بر فتوسنتز، تعرق و هدایت روزنه ای در دو رقم زیتون (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
11 اثر محلول پاشی کود آمینواسیددار هیومی فورته بر روی تحمل به خشکی انگور رقم یاقوتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
12 اثرات تنش شوری برروی خصوصیات مورفولوژیکی چهاررقم انگور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
13 اثرات تنش شوری برروی خصوصیات مورفولوژیکی و عناصرغذایی درچهاررقم انگور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
14 اثرپیش تیمار برجوانه زنی و رشد اولیه گیاه دارویی شوید (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
15 اثرتنش خشکی بر عملکرد پرولین، قندهایمحلول ، و برخی مشخصه های مرفولوژیک گیاه جعفری (petroselinum crispum) (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
16 ارزیابی اثرات دو نوع اسمولیت پرولین و گلایسین بر پارامترهای فتو سنتزی ارقام ایرانی و خارجی انگور در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
17 ارزیابی برخی خصوصیات پومولوژیکی و بیوشیمیایی چند رقم و ژنوتیپ فندق در منطقه اشکورات رودسر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 ارزیابی برخی ویژگی های بیوشیمیایی در 7 ژنوتیپ انگور در منطقه کردستان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
19 ارزیابی تناسب اقلیمی شهرک های گلخانه ای در دست ساخت استان البرز به روش فائو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
20 ارزیابی خصوصیات مورفولوژیکی ارقام محلی انگور شهرستان خرم دره(استان زنجان)با استفاده از دیسکریپتورIBPGR (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
21 ارزیابی ژنوتیپ های بذری برتر زردآلوی منطقه خلخال برای دستیابی به ژنوتیپ های دیرگل (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
22 ارزیابی غلظت عناصر غذایی برگ و تعادل تغذیه ای برخی ارقام پسته با روش انحراف از حد بهینه DOP در شهرستان ماهنشان زنجان (دریافت مقاله) همایش ملی رهیافت­ های علمی در صنعت طلای سبز، پسته
23 ارزیابی میزان سفتی وکلسیم موجود درمیوه های کیوی پس ازمحلول پاشی با کلرید کلسیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
24 ارزیابی میزان سفتی وکلسیم موجود درمیوه های کیوی پس ازمحلول پاشی با کلرید کلسیم (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
25 Effect of phenylalanine treatment on antioxidant properties of tomato fruit during storage period (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
26 Effect of preharvest selenium sprays on antioxidant properties of Fakhri grape raisins(Vitis vinifera cv Fakhri) (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
27 Effect of preharvest sprays of fulvic acid on qualitative properties of grape the Fakhri cultivar (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
28 بررسی اثر زئولیت و کود گاوی بر افزایش مقاومت به تنش سرمای زودرس بهاره در شلیل مغان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
29 بررسی اثر متقابل شوری و نسبت آمونیوم به نیترات بر رشد و جذب عناصر پر مصرف در دو رقم زیتون (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
30 بررسی اثرات پایه بر برخی صفات کیفی سیب رقم دلبار استیوال (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
31 بررسی القای تغییر در 30 صفت پومولوژیک و درصد میوه بندی گلدن دلیشز توسط ساختار متفاوت ژنتیک پایه های رویشی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 بررسی برخی خصوصیات رویشی و زایشی پنج رقم زردآلوی خارجی درشرایط ایران (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
33 بررسی تاثیر اسانس آویشن شیرازی بر ماندگاری و بازار پسندی انگور قرمز بیدانه آلوده به بوتریتیس سینه را (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
34 بررسی تاثیر بسته بندی حاوی نانو ذرات در کاهش سرمازدگی و حفظ کیفیت میوه خرمالو در انبارسرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
35 بررسی تاثیر پرتو گاما و کلشی سین بر امکان سنجی اصلاح طول عمر زنبق Iris persica (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
36 بررسی تاثیر پرولین و گلایسین بتائین به عنوان دو نوع اسمولیت بر عملکرد و صفات کیفی ارقام ایرانی و خارجی انگور تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
37 بررسی تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و تنش خشکی بر میزان اسانس وعملکرد گیاه گشنیز (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و فنون کشاورزی
38 بررسی تاثیر کاربرد اسید هیومیک بر فتوسنتز و صفات رویشی زیتون رقم کرونائیکی در استان زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
39 بررسی تاثیر محلولهای نگهدارنده مختلف بر دوام عمر و کیفیت گلهای بریده داودی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
40 بررسی تاثیر نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم بر عمر انبارمانی انجیر (رقم کشانی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
41 بررسی تاثیر نانوذرات کلسیم بر عمر انبار مانی انجیر (رقم کشانی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
42 بررسی تاثیرمتقابل اسانس های آویشن شیرازی و میخک بر ویژگی های فیزیکی انگور قرمز بیدانه آلوده بوتریتیس سینه را (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
43 بررسی تاثیرمتقابل اسانس های دارچین ومیخک برماندگاری و ویژگیهای فیزیکی انگور شاهرودی آلوده به بوتریتیس سینه را (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
44 بررسی تغییرات کمی و کیفی زیتون ارقام مانزانیلا و زرد در زمان رسیدن سبز (شهرستان طارم) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
45 بررسی تغییرات موتانت جدید سیب Galaschinga نسبت به Gala (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
46 بررسی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ارقام آلو با استفاده از صفات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
47 بررسی خصوصیات غذایی علوفه ای و دارویی گیاه شنبلیله (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد گیاهان دارویی در سبک زندگی و طب سنتی
48 بررسی خصوصیات فنولوژیکی و پومولوژیکی برخی ازژنوتیبهای برترگردوی ایرانی juglans.regial درباغ کشت صنعت دشت خرمدره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
49 بررسی صفات کمی و کیفی ده رقم تجاری سیب در زنجان (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 بررسی صفات مرفولوژیک، پومولوژیک، حسی و عملکردی برخی ارقام سیب در شرایط کرج (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
51 بررسی مهمترین صفات فنولوژیکی و پومولوژیکی برخی ارقام پسته در شهرستان ماهنشان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
52 بررسی و مقایسه خصوصیات هسته 20 ژنوتیپ برتر زردآلو در منطقه خلخال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
53 بررسی وضعیت تعادل عناصر غذایی پرمصرف در تاکستان های خدابنده در استان زنجان با استفاده از روش انحراف از درصد بهینه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
54 بهبود مقاومت به سرمای انگور رقم بیدانه سفید از طریق افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان تحت تاثیر محلول پاشی برگی پاییزه سولفات پتاسیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
55 بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی در باغ های زیتون شهرستان طارم استان زنجان (دریافت مقاله) اولین کنگره چالشهای کود در ایران
56 پهنه بندی وضعیت عناصر غذایی کم مصرف در تاکستان های خدابنده استان زنجان با استفاده از GIS (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
57 تاثیر بسته بندی نانو و تیمار آب گرم بر خواص کیفی میوه شلیل رقم سانگلو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
58 تاثیر تنش خشکی برتراکم و ابعاد روزنه سه رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
59 تاثیر تنش خشکی برخصوصیات مورفولوژیکی درسه رقم توت فرنگی (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
60 تاثیر خشکی جزئی پوست بر میزان ترکیبات فنولی میوه انار رقم ملس ساوه طی دوره انبارمانی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
61 تاثیر سایکوسل و نفتالن استیک اسید بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی شمعدانی عطری Pelargonium (graveolens L.cv Bourbon) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
62 تاثیر سایکوسل و نفتالن استیک اسید بر مقدار اسانس و عملکرد گیاه دارویی شمعدانی عطری Pelargonium(graveolens L.cv Bourbon) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
63 تاثیر نور بر رشد و عملکرد گیاهان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
64 تاثیرمتقابل اسانس های آویشن شیرازی ومیخک بربرخی ویژگیهای انگور قرمز بیدانه آلوده به بوتریتیس سینه را (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
65 تأثیر تیمار پسازبرداشت دی فنیل آمین بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و کنترل سوختگی سطحی سیب رقم گرانی اسمیت (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
66 تأثیر روش های مختلف کاربرد نیتروژن بر زیتون رقم زرد (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
67 تأثیر روش‎های مختلف کاربرد نیتروژن بر زیتون رقم زرد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
68 تجزیه خصوصیات ویژه پومولوژیکی بعضی از نژادگان های زردآلو گزینش شده از منطقه خلخال (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
69 سلکسیون ژنوتیپ های مقاوم گردو در مقابل سرمای دیررس بهاره در منطقه آذربایجان غربی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
70 سنجش دانش انگورکاران دررابطه با تغذیه صحیح و پایدار باغ های انگور در شهرستان خرمدره (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
71 شناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور استان آذربایجان شرقی (شهرستان مرند) با استفاده از روش های آمپلوگرافی و آمپلومتری (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
72 شناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور با استفاده از صفات مورفولوژیکی در منطقه ابهر (استان زنجان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
73 شناسایی و ارزیابی ارقام محلی انگور شهرستان خرّم دره(استان زنجان) با استفاده از روش های آمپلوگرافی و آمپلومتری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
74 کاربرد بسته بندی مختلف در کاهش تنفس و افزایش ماندگاری میوه خرمالو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
75 کاربرد پس از برداشت اسانس های میخک و دارچین بر کیفیت و عمر انبارمانی انار رقم ‘پوست قرمز طارم (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
76 کاربرد پسازبرداشت اسانس میخک بر عمر انبارمانی و کیفیت میوه انار (رقم پوست قرمز طارم) (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
77 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در بررسی وضعیت تغذیه ای باغ های زردآلوی شهرستان ماهنشان و تحلیل دقت نقشه های تولیدی به روش IDW (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
78 کنترل میکروبی قارچ بوتریتیس سینه را در انگور سرخ فخر شاهرودی توسط اسانس های میخک ودارچین (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
79 گزینش 5 ژنوتیپ برتر آلبالوی بومی ایران(Prunus Cerasuse L.)جهت شرکتهای فرآوری (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
80 مطالعه برخی از صفات کیفی ارقام سیب روی پایه MM106 (دریافت مقاله) ششمین کنگره علوم باغبانی ایران
81 مطالعه سازگاری و ناسازگاری برخی از ارقام گیلاس با گیلاس رقم حاج یوسفی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور