دکتر احمد اسماعیلی

دکتر احمد اسماعیلی Department of Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University, Iran

دکتر احمد اسماعیلی

Dr. Ahmad Ismaili

Department of Agronomy and Plant Breeding, Lorestan University, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سطوح ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفولوژیک و غلظت عناصر در گیاه نخود (Cicer arietinum L. cv. Pirouz) تحت شرایط تنش آبی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 4
2 ارتقای تحمل و بهبود وضعیت بذر یونجه (Medicago sativa) در شرایط تنش شوری تحت تاثیر زمان های متفاوت پرایمینگ با Na۲SiO۳ و KNO۳ (دریافت مقاله) نشریه زیست شناسی گیاهی ایران دوره: 7، شماره: 26
3 ارزیابی برخی از خصوصیات زراعی در ژنوتیپهای نخود (Cicer arietinum L.) در کشت پائیزه دیم استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 2
4 ارزیابی تحمل به خشکی در ژنوتیپ‌های گلرنگ (Cartamus tinctorius L.) تحت شرایط تنش کم‌آبیاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 5، شماره: 2
5 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های خلر با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی ISJ (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی و توارث‌پذیری ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فنولوژیکی برخی از ژنوتیپ‌های توت‌فرنگی در شرایط آب و هوایی کردستان (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 3، شماره: 2
7 ارزیابی خصوصیات زراعی، فیزیولوژیکی و میزان تحمل خشکی در تعدادی از ژنوتیپ های اصلاحی گندم دوروم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 36
8 استفاده از نشانگرهای اینترون-اگزون برای ارزیابی تنوع ژنتیکی در دو زیرگونه آویشن دنایی (Thymus daenensis) (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 5، شماره: 16
9 استفاده از نشانگرهای تصادفی جهت مطالعه روابط خویشاوندی و تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم دیم غرب کشور ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 2، شماره: 2
10 Determination of Sensitivity Level of Hypocotyl Explants to Paromomycin Antibiotic and Optimization of Rooting in Transgenic Medicinal Plant Papaver somniferum (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 4، شماره: 3
11 Effect of Urea Fertilizer and Poultry Manure on Nitrate Reductase Activity of Potato and some Tuber Composition (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 6، شماره: 4
12 Effects of Drought Stress during Seed Development and Subsequent Accelerated Ageing on Wheat Seed Mitochondrial Ultra-structure, Seedling Antioxidant Enzymes, and Malondialdehyde (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 7، شماره: 28
13 Improvement of maize (Zea mays L.) anther culture embryogenesis and direct regeneration by differentplant growth regulators and gelling agent (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 1، شماره: 1
14 Study of Paraoxonase -1 Gene Polymorphism in a Healthy Population of Khorramabad, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 1، شماره: 2
15 ZnO affects soybean grain yield, oil quantity and quality and leaf antioxidant activity in drought stress conditions (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 34
16 برآورد قابلیت توارث و همبستگی ژنوتیپی بر اساس روش REML و تحلیل عاملی برای عملکرد دانه و اجزای آن در گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت شرایط عدم‌تنش و تنش کم‌آبی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 6، شماره: 2
17 بررسی اثر عصاره ورمی کمپوست و تنش خشکی بر شاخص های جوانه زنی نخود (Cicer arietinum L.cv. Pirouz) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 3، شماره: 1
18 بررسی اثرات کود اوره و مرغی بر رشد، عملکرد و کارایی زراعی مصرف نیتروژن در سیب زمینی در دو منطقه لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 52، شماره: 3
19 بررسی اثرهای هیدرو و اسموپرایمینگ در دماهای مختلف بر جوانه زنی و رشد گیاهچه مرزه خوزستانی (Satureja khuzistanica Jamzad.) تحت تنش رطوبتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 2
20 بررسی الگوی بیانی برخی ژن های خانواده NAC در عدس(Lens Culinaris M.) تحت تنش سرما (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
21 بررسی امکان بیان ژن آلترنان سوکراز در گیاه چغندرقند برای تولید بیوپلیمر آلترنان (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 11، شماره: 4
22 بررسی تاثیر اسید هیومیک بر تغییرات غلظت عناصر غذایی برگ، ریشه و ساقه مرزه خوزستانی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 10، شماره: 41
23 بررسی تاثیر دو نوع هورمون سیتوکینین بر باززایی مستقیم ریزنمونه های مختلف گیاه چغندرقند در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 8، شماره: 19
24 بررسی تاثیر فرم های نانو و غیر نانو (توده ای) اکسید روی (ZnO) بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه های تنباکو Nicotiana tabacum L.)) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تحقیقات بذر ایران دوره: 6، شماره: 3
25 بررسی تاثیر کمآبیاری بر عملکرد کمی و کیفی گونههای شبدر (Trifolium ssp) تحت مدیریت نهاده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 51، شماره: 3
26 بررسی تاثیر محلول پاشی نانوکلات روی بر برخی پارامترهای فیزیولوژیک و عملکرد پروتئین و دانه سویا در تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 9، شماره: 35
27 بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های کدوتخم‌کاغذی (Cucurbita pepo var. styriaca) با استفاده از نشانگر‌های مولکولی ISSR (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 4، شماره: 2
28 بررسی تنوع ژنتیکی در آویشن گونه Thymus Pubescens براساس نشانگر RAPD (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 4، شماره: 13
29 بررسی تنوع ژنتیکی و برآورد وراثت پذیری و همبستگی ژنتیکی با استفاده از روش REML برای صفات مختلف در ژنوتیپ های خلر (Lathyrus sativus L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 7، شماره: 2
30 بررسی تنوع ژنتیکی و تحلیل عاملی برای عملکرد و برخی ویژگی های مورفولوژیکی در رقم های توت فرنگی (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 3، شماره: 1
31 بررسی تنوع ژنتیکی و وراثت‌پذیری ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فنولوژیکی برخی ارقام و ژنوتیپ‌های زردآلو (Prunus armeniaca L.) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های ژنتیک گیاهی دوره: 1، شماره: 2
32 بررسی توارث پذیری و روابط علیت صفات مختلف، عملکرد دانه و روغن کلزا در شرایط آب و هوایی خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 28، شماره: 106
33 بررسی فیلوژنی ژنوتیپ های نخود ایکاردا با توده بومی بیونیچ Bivanij غرب ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 2
34 تاثیر استفاده از کودهای زیستی و نانو و کاربرد سوپرجاذب بر عملکرد کمی و کیفی نخود زراعی (Cicer arietinum) در شرایط دیم در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 11، شماره: 2
35 تاثیر تراریزش و تیمار های هورمونی روی کالوس زایی و باززایی کارآمد ارقام سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 36
36 تاثیر رژیم های آبیاری بر صفات کمی و کیفی گیاه موسیر زراعی شده و مقایسه این صفات با موسیر وحشی در زیستگاه طبیعی منطقه الشتر لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 53، شماره: 1
37 تاثیر قارچ میکوریزا بر پارامترهای رشدی و فیزیولوژیکی آفتابگردان و گلرنگ تحت تنش کادمیم (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 30
38 تاثیر کود زیستی نیتروکسین، پلیمر سوپرجاذب و روش کاشت بر عملکرد گل و بنه زعفران در شرایط دیم خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 6، شماره: 4
39 تاثیر متانول بر خصوصیات جوانه زنی گیاه لوبیا Phaseolus vulgaris L. cv. Sadry تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 6، شماره: 1
40 تاثیر متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 13، شماره: 4
41 تاثیر متانول بر شاخص های جوانه زنی و رشد گیاهچه ای لوبیا (Phaseolus vulgaris cv. COS16) در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 9، شماره: 3
42 تنوع ژنتیکی جمعیت های مختلف Thymus kotschyanus توسط نشانگرهای RAPD (دریافت مقاله) مجله تاکسونومی و بیوسیستماتیک دوره: 6، شماره: 19
43 تولید جوانه های نابجا از کشت بافت ریزنمونه ی دمبرگ چغندر قند در روش باززایی مستقیم (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 9، شماره: 24
44 خاموش کردن بیان ژن کدئین رداکتاز به روش خاموش سازی القایی با ویروس در گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum L.) (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 7، شماره: 4
45 خاموشی ژن انتهایی بیوسنتز آلکالوئیدهای پاپاورین و سنگوینارین (DBOX) در گیاه دارویی شقایق با استفاده از فن VIGS (دریافت مقاله) فصلنامه سلول و بافت دوره: 8، شماره: 2
46 شناسایی QTLها و برهمکنش آن ها با محیط برای صفات کیفیت ظاهری برنج با استفاده از دو جمعیت لاین خالص نوترکیب برنج (دریافت مقاله) پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی دوره: 12، شماره: 35
47 شناسایی QTLهای اصلی و اپیستاتیک صفات مرتبط با عملکرد دانه در جمعیت خویش‌آمیخته نوترکیب برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 21، شماره: 4
48 شناسایی و بررسی بیان ژن های HvPIP۱;۴ و HvnsLTP دخیل در تحمل به تنش خشکی در جو (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 8، شماره: 30
49 شناسایی و جداسازی ژن کدکننده یک انتروسین از سویه های انتروکوکوس فاسیوم Enterococcus faecium ) ) جداسازی شده از شیره بلوط (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 26، شماره: 5
50 گروه بندی هیبریدهای جدید ذرت (Zea mays L.) بر پایه صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای آن (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 2، شماره: 4
51 مطالعه تنوع ژنتیکی توده های آویشن ایران با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی (دریافت مقاله) فصلنامه بیوتکنولوژی کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
52 مقایسه برخی ویژگی های فیزیومورفولوژیکی هشت رقم رز شاخه بریده (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 16، شماره: 3
53 مکان یابی و بررسی برهمکنش بین جایگاه های ژنومی کنترل کننده صفات مهم زراعی در برنج (Oryza sativa L.) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات غلات دوره: 8، شماره: 4
54 همبستگی ژنوتیپی و تجزیه مسیر صفات مرتبط با عملکرد دانه و عملکرد روغن کلزا در شرایط تنش کم آبی و بدون تنش (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران دوره: 14، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر سویههای آگروباکتری رایزوژنز و ریزنمونه روی ترانسفورماسیون در گیاه دارویی شقایق (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
2 اثرات آللوپاتیک عصاره آبی برگ و بنه زعفران بر خصوصیات جوانه زنی و رشد تاج خروس وحشی (Amaranthus retrofelxus L.) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 اثرات نامطلوب نصب خازن بر کیفیت توان شبکه و روشهای کاهش آنها (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس بین المللی برق
4 ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء سلامت و رفاه سالمندان و معلولین در جوامع شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در حوزه شهروندی HSE سالمندان و معلولین
5 ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء فرهنگ صنعتی و ایمنی در سازمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
6 ارزیابی تنوع ژنتیکی و گروه بندی ژنوتیپهای عدس با استفاده ازنشانگرمولکولی RAPD (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 استفاده از نشانگرهای ساده تکرار شونده در بررسی گروه بندی ژنوتیپ های جو دیم (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
8 Expression of a Dermaseptin peptide in tobacco hairy roots enhances antifungal activity (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
9 MAPK cascades is activated through StMAPKKKε by Phytophthora infestans infection (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی و شانزدهمین کنگره ملی ژنتیک
10 Multi-level Holonification of Multi-agent Networks (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
11 برآورد قابلیت ترکیب پذیری و اثرات ژنی درهیبریدهای جدید ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
12 برآوردقابلیت ترکیب پذیری و اثرات ژنی درهیبریدهای جدید ذرت دانه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
13 بررسی اثر ریزنمونه، محیط کشت و آنتی بیوتیک پارامومایسین بر ترانسفورماسیون گیاه شقایق (Papaver somniferum. L.) (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
14 بررسی اثرتنش خشکی برعملکردواجزاء عملکرد 12 رقم کلزای پاییزه درشرایط اقلیمی خرم آباد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
15 بررسی بیان برخی از چاپرون های مولکولی تحت تنش گرما در عدس (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
16 بررسی بیان ژنهای HSP20 و HSP40 تحت تنش شوری (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
17 بررسی تاثیر برخی تکنیک های زراعی (آرایش کاشت و آبیاری تکمیلی) بر شاخص های رشد نخود (Cicer arietinum L.) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
18 بررسی تاثیر برخی تکنیک های زراعی بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود تحت شرایط دیم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
19 بررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی بیولوژیکی و تلفیقی برعملکرد و اجزای عملکرد دانه عدس درشرایط اقلیمی خرم آباد (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
20 بررسی تاثیر سیستم های تغذیه ای شیمیایی و زیستی بر عملکرد و برخی اجزا عملکرد کلزا پاییزه در منطقه خرم آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ایده های نوین در کشاورزی پایدار
21 بررسی تاثیر فاکتورهای آگرواکولوژیک برعملکرد کمی وکیفی زعفران دیم در سال دوم کشت در لرستان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
22 بررسی تاثیر محیط کشت و آنتی بیوتیک پارامومایسین برجنین زایی سوماتیکی گیاه شقایق (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
23 بررسی تاثیر نصب UPFC در شبکه انتقال مازندران (I): مکان یابی و تاثیر UPFC بر عملکرد شبکه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
24 بررسی تأثیر کودهای زیستی فسفات و نیتروکسین بر عملکرد دانه و عملکرداسانس زیره سبز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
25 بررسی ترانسفورماسیون ریزنمونه ریشه در گیاه Papaver somniferum با غلظت های مختلف کانامایسین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
26 بررسی تنوع ژنتیکی توده های آویشن ایران با استفاده از نشانگرهای نیمه تصادفی ISJ (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
27 بررسی تنوع ژنتیکی تودههای آویشن ایران بوسیله نشانگرتصادفی RAPD (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
28 بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف گلرنگ با استفاده ازنشانگرمولکولی ISJ (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
29 بررسی خاموشی ژنهای انتهایی بیوسنتز دارویی گیاه شقایق با استفاده ازPCRنیمه کمی و زمان واقعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
30 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی 20 رقم توت فرنگی در شرایط آب وهواییکردستان (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
31 بررسی خصوصیات مرفولوژیکی یونجه های یکساله با تاکید بر نکات اگروتکنیکی یونجه یکساله رقم رابینسون M. scutellata cv. Robinson (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
32 بررسی راهکارهای عملی برای اقتصاد بدون نفت, مطالعه موردی کاشت زعفران دیم وآبی در لرستان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
33 بررسی کاهش بیان ژنCodeinone Reductaseدر گیاه دارویی شقایق با استفاده ازPCRدر زمان واقعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
34 بررسی کنترل بیولوژیک بیماری برق زدگی نخود، رقم عادل با استفاده از قارچ تریکودرما (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
35 بررسی کنترل بیولوشیک بیماری برق زدگی نخود با استفاده از قارچ تریکودرما (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
36 بررسی متغیرهای موثر در توسعه ژئوتوریسم پایدار با استفاده از GISو روش AHP (مطالعه موردی:دامنه های شمالی الوند) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
37 بررسی میزان احساس امنیت در شهر کرمان و تاثیر آن بر سلامت اجتماعی و روانی شهروندان مطالعه موردی شهروندان شهر کرمان در سال 1396 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
38 بررسی همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی و روابط علیت در ژنوتیپهای گلرنگ(Carthamus tinctorius L.) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
39 بهینه سازی تراریزش کالوس های گیاه دارویی شقایق (Papaver somniferum. L) به واسطه آگروباکتریوم (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
40 بهینه سازی شرایط باززایی مستقیم و غیر مستقیم دو واریته ی تجاری نیشکر در شرایط کشت بافت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
41 پژوهشی پیرامون تفکر از منظر قرآن کریم و تبیین جایگاه آن در تربیت اسلامی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در اخلاق و تربیت،مناسبات دین و روانشناسی
42 پژوهشی در آثار و پیامدهای کنترل جمعیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم انسانی،اجتماعی و سبک زندگی
43 تاثیر کودهای بیولوژیک و پلیمر سوپرجاذب بر شاخص های جوانه زنی یونجه یکساله (Medicago scutellata cv. Robinson) تحت شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
44 تاثیر کودهای بیولوژیک و پلیمرسوپرجاذب بر عملکرد کیفی یونجه یکساله [ Medicago scutellata cv. Robinson] تحت شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
45 تاثیر کودهای زیست و اسید سالسیلیک بر ارتفاع بوته، طول پدانکل و میزان کلرویل کل گندم در شرایط تنش خشک (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
46 تاثیر مواد مترشحه از سویه های باکتری انتروکوکوس فاسیوم جداسازی شده از شیره ی بلوط در کنترل بیولوژیکی باکتری های بیماری زای گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
47 تأثیر تاریخ کاشت، فاصله ردیف بر عملکرد و اجزای آن در چهار ژنوتیب نخود زارعی Cicer arientinum L. در منطقه ویسیان لرستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی حبوبات
48 تأثیر تیمارهای مختلف پرایمینگ روی عملکرد جوانهزنی بذر یونجه (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
49 تأثیر ذخیره کننده انرژی ) ) ESS بر عملکرد حالت دائمی UPFC (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
50 تجزیه علیت و بررسی همبستگی صفات مربوط با عملکرد در نتایج حاصل از تلاقی لاین تستر ذرت زودرس دانه ای (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
51 تجزیه و تحقیل همبستگی و علیت صفات مرتبط با عملکرد در هیبرید های ذرت شیرین (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
52 تعیین پتانسیل های ژئوتوریسمی جهت فعالیتهای گردشگری پایدار با استفاده از منطق فازی (مطالعه موردی:دامنه شمالی الوند همدان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
53 تعیین روش مناسب جهت استخراج DNA ژنومی از برگ گیاه دارویی بابونه (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
54 تعیین روش مناسب جهت استخراج ژنومی از برگ گیاه اسپرس DNA (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
55 تغییرات الگوی متیلاسیون در نشانگر MSAP (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
56 تولید جوانه های نابجای ثانویه به روش باززایی مستقیم در چغندر قند (Beta vulgaris) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
57 روشی آزمایشگاهی و سریع برای تشخیص و رسوبدهی متابولیت های ثانویه درد سر ساز در استخراج DNA در گیاه دارویی آویشن (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
58 ژنوتیپ های نخود غرب ایران با استفاده ازنشانگر RAPD ازنظر ژنتیکی قرابت فامیلی نشان میدهند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
59 طراحی بانک فیلتری برای جبران کننده توان راکتیو استاتیک(SVC) بندرلنگه (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق
60 طراحی و ساخت جبران کننده توان راکتیو استاتیک پست لوشان- طراحی بخش قدرت (دریافت مقاله) بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق
61 کاربرد بیوتکنولوژی محیطی در پاکسازی آلاینده ها و حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) سومین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار
62 گروهبندی ژنوتیپهای زردآلوی کردستان بااستفاده از تجزیه به مؤلفههای اصلی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
63 محدودیتهای UPFC در عملکرد حالت دائمی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
64 مدل پخش بار UPFC برای مطالعات شبکه و تعمیم آن برای UPFC/ESS (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس بین المللی برق
65 مدل جامع کنترل کننده ترکیبی UPFC/SMES (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
66 مدیریت و کنترل ریسک ناشی از پرتوها (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک
67 مروری بر روش ها و مزایای جذب زیستی فلزات سنگین از پساب های صنعتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
68 مطالعات بکارگیری جابجاگرفاز وکنترکننده پویای توان در بهبود وضعیت شبکه انتقال مازندران و گلستان (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
69 معرفی مدل جدید UPFC بمنظور مطالعات حالت دائمی شبکه (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
70 مقایسه خواص فیزیکی واریته های مختلف دانه کلزا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
71 نشانگرهای نیمه تصادفی (ISJ) کارایی بهتری در ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های سویا دارند (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
72 نمایش تأثیر UPFC بر منحنی بارپذیری Tie-line (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
73 واکنش ژنوتیپ های گندم دیم به تنش رطوبتی با استفاده از شاخص های تحمل تنش (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران