بهمن سلیمانی

 بهمن سلیمانی

بهمن سلیمانی

Bahman Soleymani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تغییرات ساختمانی سازند گچساران در میدان نفتی اهواز و طراحی چاه با استفاده از نرم افزار RMS (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 5، شماره: 1
2 کاربرد روش زمین آماری به کمک نرم افزار RMS در تخمین ذخیره درجای مخزن:مطالعه موردی مخزن خامی در یکی از میادین نفتی فروافتادگی دزفول (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 26، شماره: 1
3 کانی شناسی، منشا رسوبات بادی- ماسه ای و ارزیابی بیابان زایی در ناحیه شرق و شمال شرق اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 3
4 مطالعه ژئوشیمیایی رسوبات انیدریتی و ارائه مدل رسوبگذاری سازند گچساران در میدان نفتی زیلایی با نگرشی ویژه به پوش سنگ (بخش ۱ سازند گچساران) مخزن آسماری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 1، شماره: 4
5 مطالعه مخزن خامی بالائی با استفاده از مقاطع نازک میکروسکوپی، مغزه،هرزروی گل حفاری و مدل سازی، میدان بی بی حکیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی دوره: 28، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی شکستگیهای مخزنی با استفاده از روشهای غیرمستقیم پیشرفته(نمودار تصویرگر FMI و نمودار انحراف سرعت) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
2 ارزیابی اختصاصات مخزنی و لیتولوژی سازند آسماری با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی و مطالعه مقاطع نازک در میدان نفتی شادگان (دریافت مقاله) اولین کنگره مهندسی نفت ایران
3 ارزیابی اختصاصاتمخزنی سازند آسماری میدان نفتی شادگان (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
4 ارزیابی بلوغ و محیط رسوبگذاری بیتومین شیل پوش سنگ مخزن آسماری در میدان نفتی پازنان با استفاده از آنالیزهای GC-MS و ایزوتوپی (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
5 ارزیابی پتانسیل نفت زائی سازندهای شیلی در میادین نفتی کرنج و پارسی و برقراری تطابق با نفت آن میادین (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 ارزیابی پتروگرافی و لیتولوژیکی پوشسنگ مخزن آسماری، میدان نفتی شادگان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
7 ارزیابی پتروگرافیکی دولومیت های پوش سنگ مخزن آسماری در میدان نفتی آغاجاری (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
8 ارزیابی سنگشناسی و شناسایی بافت کانی های تبخیری پوش سنگ مخزن آسماری در میدان نفتی بی بی حکیمه (دریافت مقاله) سی و یکمین همایش علوم زمین
9 ارزیابی لیتولوژیکی و بافتی افق های کلیدی پوش سنگ مخزن آسماری میدان نفتی کوپال همراه با شناسایی بافت Hooper و Chevron (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
10 ارزیابی محیط رسوبگذاری و فرایندهای دیاژنزی سازند ایلام، مخزن بنگستان، میدان نفتی کبود (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
11 استفاده از روش Maximum Likelihood و مدل LMM برای برآورد میزان تغییرات مناطق بیابانی شرق اهواز (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
12 استفاده از نمودارهای تصویرگر OBMIوUBI در تحلیل ساختار و شکستگی های مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
13 استیلولیت، دولومیتیزاسسیون و مهاجرت نفت در سازند آسماری، میدان نفتی بی بی حکمیه، فروافتاگی دزفول (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
14 بازسازی آب و هوای دیرین در زمان رسوبگذاری سازندهای شیلی پابده-گورپی و کژدمی با استفاده از کانیهای رسی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
15 برآورد تخلخل و تراوایی به روش NMR در یکی از میادین پارس جنوبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
16 بررسی آب و هوای قدیمه در طول سازند پابده (پالئوسن بالایی-الیگوسن) بر اساس توزیع کانیهای رسی در تاقدیس بنگستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
17 بررسی تاثیر انیدریت بر رابطه ی سرعت امواج P و S در مخزن کربناته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
18 بررسی تاثیر لایه جدایشی بر سبک ساختارها و گسترش چینه های رشدی در حوضه زاگرس با استفاده از مدل سازی آنالوگ، تاقدیس دارا (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
19 بررسی تخلخل و تراوایی و تاثیر کانی های رسی بر روی کیفیت مخزنی سازند ایلام (کرتاسه بالایی)، در فروافتادگی دزفول، میدان نفتی اهواز، جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
20 بررسی تعقیرات جانبی ضخامت و تعیین محل نصب لوله جداری در پوشسنگ مخزن اسماری میدان نفتی بیبی حکیمه با استفاده از نمودارهای چاهپیمایی (GR, CGR, Sonic) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
21 بررسی ژئو شیمیایی و ژنز عناصر در سازندهای گورپی و پابد در تاقدیس خویز،شمال بهبهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
22 بررسی ژئوشیمی پوش سنگ تبخیری مخزن آسماری، میدان نفتی نفت سفید، فروافتادگی دزفول (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
23 بررسی ژئوشیمیایی دانه‌های گلاکونیت در سازنده‌های پایده و گورپی ، میدان نفتی کرنج (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
24 بررسی ژئوشیمیایی و ژنز عناصر در سازندهای گورپی و پابده در تاقدیس خویز، شمال بهبهان (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
25 بررسی شکستگیها و تشکیل آسفالتین در مخزن آسماری، میدان نفتی کوپال (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع وابسته
26 بررسی شیلهای مشکل ساز سازندهای پابده و گورپی با استفاده از روشهای NGS ، XRD ، و XRF در میدان نفتی مارون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
27 بررسی عملکرد دیاژنز در تغییرات بافتی آلوکم ها درمخزن آسماری میدان کرنج (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
28 بررسی فرایند انحلال فشاری و تأثیر آن بر کیفیت مخزن بنگستان میدان نفتی بینک (دریافت مقاله) بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین
29 بررسی مطالعه منشا و محیط رسوبی سازند آغاجاری، ناحیه رامهرمز- امیدیه، خوزستان (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
30 بررسی نوع و منشأ دولومیت های مخزن بنگستان میدان نفتی بینک (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
31 بررسی هرزروی گل حفاری در سنگ مخزن آسماری میدان نفتی بی بی حکیمه با توجه به شکستگی ها موجود در آن (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
32 پتروگرافی، تغییرات شیمیایی و مدلسازی بخش 7 سازند گچساران در قسمت غربی میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
33 تاثیر دولومیتیزاسیون انتخابی بر روی کیفیت مخزن آسماری میدان نفتی کرنج (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
34 تاثیر فرآیندهای دیاژنتیکی دولومیتیزاسیون، انیدریتیشدن و تراکم بر کیفیت مخزن آسماری، میدان نفتی رامین (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
35 تاثیر فرایندهای دیاژنتیکی بر روی کیفیت مخزن آسماری میدان نفتی کرنج (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
36 تحلیل شکستگی های مخزن آسماری با استفاده ازنمودارهای تصویرگر و نمودار انحراف سرعت دریکی ازمیادین جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
37 تحلیل شکستگیهای مخزن آسماری یکی از میادین جنوب غرب ایران، با استفاده از نمودارهای تصویرگرUBI ،OBMI و انحراف سرعت (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی مخازن هیدروکربوری، علوم و صنایع مرتبط
38 تحلیل هندسی تاقدیس آسماری؛ دزفول شمالی (دریافت مقاله) ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
39 تخمین اشباعآب با استفاده از دادههای لرزهای و چاه در میدان نفتی جفیر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
40 تخمین تخلخل و تراوایی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و تعیین واحدهای جریان هیدرولیکی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
41 تشخیص زون های شکسته با استفاده از نمودارهای پتروفیزیکی و نمودار انحراف سرعت و تطابق آن با نمودارهای تصویرگر در مخزن آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش زمین شناسی فلات ایران
42 تعیین الکتروفاسیس های مخزن آسماری با استفاده از شبکه عصبی SOM در میدان نفتی قلعه نار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جغرافیا و زمین شناسی
43 تعیین خصوصیات مخزنی با استفاده از تلفیق روش رخساره الکتریکی با داده های پتروفیزیکی و زمین شناسی یکی از میادین نفتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت
44 تعیین شعاع گلوگاه تخلخل با استفاده از منحنی های تزریق جیوه و آنالیز رگرسیون چندگانه در مخازن کربناته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
45 تعیین میزان حساسیت پذیری مناطق بیابانی شرق اهواز با استفاده از مدل MEDALUS در سامانه سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) همایش ژئوماتیک 86
46 تعیین واحد های جریانی هیدرولیکی مخزن بنگستان میدان نفتی مارون بااستفاده از داده های مخزنی و زمین شناسی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های دانش بنیان در علوم زمین
47 تفسیر پدیده های زمین شناسی با استفاده از نمودار تصویرگر XRMI در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری مهندسی مواد، معدن و زمین شناسی
48 تفسیر ساختارهای زیرسطحی و تحلیل تنشهای درجا با استفاده از نمودارهای الکتریکی (OBMI) و صوتی (UBI) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
49 توزیع و تشکیل کانی گلاکونیت در مخزن بنگستان میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
50 ساخت نمودار سرعت موج برشی با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک و استفاده از داده های چاه پیمایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی
51 سیمان شدگی و نقش آن در میزان تولید نفت از افقهای ماسه سنگی مخزن آسماری در میدان منصوری - اهواز (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
52 شناسایی زون های شکسته مخزن آسماری میدان مارون با استفاده از نمودار انحراف سرعت و نتایج نمودارهای تصویرگر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نفت ،گاز و پتروشیمی
53 شناسایی کانال های رودخانه ای تدفین شده با استفاده از نشانگر همدوسی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع
54 شواهد پتروگرافی فازهای دولومیتیزاسیون و سیمانهای انیدریتی سازند آسماری، میدان نفتی بی بی حکیمه، فروافتادگی دزفول (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
55 کاربرد مدلسازی در مدیریت مخازن و طراحی چاه (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
56 کاربرد نمودارهای چاه پیمایی Sonic,Gamma-ray در تعیین افقهای کلیدی و ارزیابی پوش سنگ مخزن آسماری، میدان نفتی پازنان (دریافت مقاله) بیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین
57 مدل زمین شناسی و برآورد حجم اولیه نفت درجای مخزن خامی میدان (M) (دریافت مقاله) بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
58 مدل سه بعدی ساختاری 3D افقهای بالایی مخزن آسماری میدان نفتی مارون با استفاده از نرم افزار RMS (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
59 مدل‌سازی مخزن آسماری میدان منصوری با استفاده از نرم افزار RMS (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی ایران
60 مطالعه افقهای کلیدی پوش سنگ مخزن آسماری با استفاده از نمودارهای چاه پیمایی Sonic و Gamma-Ray, Neutron در میدان نفتی پازنان (دریافت مقاله) دومین کنگره مهندسی نفت ایران
61 مطالعه پارامترهای مخزنی سازند آسماری در یکی از میادین جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
62 مطالعه سنگ های حفره دار توسط تزریق جیوه با دی ثابت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی
63 مطالعه کانیهای رسی سازندهای شیلی مشکل ساز پابده-گورپی با استفاده از روش XRD و گل بهینه حفاری، میدان نفتی کوپال (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
64 مطالعه و بررسی فرآوانی انیدریت در بخش 7 سازند گچسارن ،میدان نفتی آغاجاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
65 مطالعه و مقایسه شبکه های عصبی SOM، MRGC و DYNACLUST مخزن آسماری میدان نفتی قلعه نار با استفاده از واحد های جریانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
66 مقایسه پارامترهای پتروفیزیکی و لیتولوژی سازند آسماری در میادین نفتی شادگان و منصوری (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
67 مقایسه کانیهای رسی و اندیس تبلور ایلیت در سازندهای آسماری، پابده و گورپی، میادین نفتی مارون و اهواز (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش انجمن بلورشناسی و کانی شناسی ایران
68 نقش تراکم فیزیکی و شیمیایی در کیفیت مخزن آسماری -پابده میدان نفتی کرنج (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زمین شناسی و محیط زیست