آقای دکتر یداله زاهد پاشا

دکتر یداله زاهد پاشا دانشگاه علوم پزشکی بابل

آقای دکتر یداله زاهد پاشا

Dr. Yadolah Zahed Pasha

دانشگاه علوم پزشکی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر یداله زاهد پاشا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه نوین سلامت
هیات تحریریهفصلنامه اسلام و سلامت