آقای دکتر V. Mishra

دکتر V. Mishra Department of mathematics, India

آقای دکتر V. Mishra

Dr. V. Mishra

Department of mathematics, India

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر V. Mishra در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله بین المللی تحقیقات در علوم و مهندسی