دکتر شهرام روستایی

دکتر شهرام روستایی استاد تمام دانشگاه تبریز

دکتر شهرام روستایی

Dr. shahram roostaei

استاد تمام دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آشکارسازی فرونشست جهت پایداری زمین با استفاده از روش تداخل‎سنجی راداری با پراکنش‎گرهای دائمی (مطالعه موردی: دشت شبستر - صوفیان) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 12، شماره: 3
2 ارائه مدل مفهومی- چینه ای نهشته های کواترنر شمال دریاچه ی ارومیه با استفاده از GMS (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 11
3 ارزیابی ارزش علمی و ارزش افزوده مکان ژئومورفیک تالاب های پل دختر (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 18، شماره: 47
4 ارزیابی تاثیر مورفومتری لندفرم ها بر روی سیل خیزی حوضه های آبریز (مطالعه ی موردی: حوضه های شمالی کوهستان سبلان) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 16
5 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی تالاب های پل دختر به روش پرالونگ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 3، شماره: 9
6 ارزیابی توانمندی های ژئوتوریستی شهرستان آذرشهر به روش پرالونگ (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 4، شماره: 4
7 ارزیابی خطر فرونشست زمین در دشت کرمانشاه با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 28، شماره: 88
8 ارزیابی روش رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش مطالعه موردی: حوضه آبریز رودخانه حاجیلر چای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 10، شماره: 37
9 ارزیابی روش های تحلیل شبکه (ANP) و تحلیل چندمعیاره مکانی در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش در محدوده محور و مخزن سدها (مطالعه موردی: سد قلعه چای) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 46، شماره: 4
10 ارزیابی سری زمانی فرونشست زمین در دشت کرمانشاه با استفاده از تکنیک InSAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 55، شماره: 1
11 ارزیابی فعالیت‌های نئوتکتونیکی محدوده گسل بناروان بر اساس شاخصه‌های ریخت‌سنجی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 6، شماره: 3
12 ارزیابی مکان گزینی سکونت گاه های متاثر از مخاطرات طبیعی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی تفاضلی (مطالعه موردی روستای گوگرد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 55
13 ارزیابی میزان فرونشست در شهرهای غربی استان همدان با استفاده از تصاویر راداری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 81
14 ارزیابی و پهنه بندی توسعه کارست در منطقه تمتمان نازلو چای ارومیه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 31
15 ارزیابی و پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از مدل ویکور، در حوضه آبریز حاجیلرچای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 12، شماره: 44
16 استفاده از مدل تبرید تدریجی عصبی (NDE) در تخمین بار معلق رسوبی و مقایسه ی آن با مدل ANFIS و RBF مطالعه موردی: رودخانه گیوی چای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 13، شماره: 39
17 امکان سنجی استقرار پنل های خورشیدی در استان آذربایجان شرقی با ارزیابی تابش ورودی و پارامترهای اقلیمی (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و مطالعات محیطی دوره: 5، شماره: 19
18 اولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش با استفاده از با مدل رگرسیون لجستیک : مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلوچای (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 23
19 بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سبک زندگی¬ محیط زیستی در بین شهروندان شهر تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 1، شماره: 2
20 بررسی الگوی پیچان رودی رودخانه ی آجی چای با استفاده از شاخص های زاویه ی مرکزی و ضریب خمیدگی (محدوده ی بین بخشایش تا خواجه) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 6، شماره: 20
21 بررسی پایداری رودخانه زاب از طریق طبقه بندی مورفولوژیکی آبراهه به روش رزگن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
22 بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش در حوضه آبخیز رودخانه میمه در استان ایلام به روش تحلیل شبکه (ANP) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 4
23 بررسی تکتونیک فعال حوضه ی اسکو چای با استفاده از شاخص های ژئومورفیک و شواهد ژئومورفولوژیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 9
24 بررسی توانمندی مناطق مستعد توسعه ژئوتوریسم و ارائه الگوهای بهینه بازدید از ژئوسایت ها در شهرستان کامیاران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 33، شماره: 3
25 بررسی حداکثر دبی مقادیر رواناب حوضه هیدروژئومورفیک شیراز با استفاده از مدل توزیع گمبل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 12، شماره: 4
26 بررسی درجه حرارت سطح زمین و ارتباط آن با کلاس های پوشش کاربری زمین شهری با استفاده از داده های سنجنده لندست 8 (مطالعه موردی : شهر تهران) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 29
27 بررسی رابطه اشکال کارستی و ساختارهای تکتونیکی محدوده تمتمان نازلو چای، شمال غرب ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 3
28 بررسی مقادیر دبی حداکثری بر وقوع سیلاب در ساختار گامای بدون بعد (مطالعه موردی: حوضه ژئومورفیک شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 13، شماره: 39
29 بررسی مقایسه‌ای مدل‌های ماشین ‌پشتیبان‌بردار و لجستیک درختی برای ارزیابی حساسیت زمین‌لغزش - مطالعه موردی: شهرستان کامیاران، استان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 11، شماره: 39
30 بررسی نقش عوامل موثر در تحول ژئومورفولوژی مخروط افکنه و بستر حوضه اسکوچای (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 2، شماره: 2
31 بررسی نقش فرایندهای ژئومورفولوژیک در ایجاد ژئومورفوسایت های منطقه حفاظت شده مانشت، بانکول و قلارنگ با روش پریرا (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 17، شماره: 54
32 پایش پدیده فرونشست دشت ها بر مبنای الگوریتم خودکار SNAP۲STAMPS به روش تداخل سنجی راداری (PSI) (مطالعه موردی: دشت مرند) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 11، شماره: 4
33 پایش روند بیابانزایی در محدوده پیرامونی دریاچه ارومیه (۲۰۰۰- ۲۰۱۸) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 31، شماره: 3
34 پایش زمینلغزشها با استفاده از روش تداخلسنجی راداری InSAR (مطالعه موردی : منطقه اهر تا ورزقان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 25، شماره: 75
35 پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبریز طالقان با استفاده از شاخص آنتروپی شانون (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
36 پهنه بندی خطر گسل تبریز برای کاربری های مختلف اراضی شهری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 9، شماره: 21
37 پهنه بندی خطر ناپایداری های دامنه ای در جاده های کوهستانی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی(MLP)مطالعه موردی:( تنگه دره دیز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 9، شماره: 33
38 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و GIS (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبریز سردول چای، استان اردبیل) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 4، شماره: 13
39 پهنه بندی خطر وقوع ناپایداری دامنه ای در حوضه آبریز بالقلو چای اردبیل با استفاده از روش سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 23، شماره: 70
40 پهنه بندی شدت بیابان زایی بر اساس معیار تخریب منابع آب های زیرزمینی با استفاده از مدل بیابان زایی مدالوس مطالعه موردی: محدوده ی پیرامون دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 27
41 تحلیل رابطه بین انگیزه های گردشگری شهروندان کلان شهر تبریز و مقاصد گردشگری آن ها در استان آذربایجان شرقی با رویکرد ژئوتوریسم (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 59
42 تحلیل ژئو مورفولوژیکی مکان گزینی مراکز نظامی (نمونه موردی: دامنه های غربی کوهستان سهند) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 45، شماره: 3
43 تحلیل ساختار ژئومورفولوژی در مکان یابی و توسعه نقاط شهری (مطالعه موردی: شهر مریوان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
44 تحلیل فعالیت های نئوتکتونیکی در دامنه های جنوبی ارتفاعات آلاداغ در شمال شرقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 4، شماره: 8
45 تحلیل کمی ناپایداری های دامنه ای در دامنه های مشرف بر اتوبان در حال احداث تهران- شمال (تهران- سولقان) با استفاده از روش رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 80
46 تحلیل کمی و مقایسه ای ناپایداری های دامنه ای در دامنه های مشرف بر جاده کرج- چالوس (کرج- گچسر) و اتوبان در حال احداث تهران- شمال (تهران- سولقان) با استفاده از روش رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 7، شماره: 24
47 تحلیل نوزمین ساخت در حوضه های شمال غرب دامنه سهند (آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 49
48 تعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه ی نقشه ی تغییرات شوری آب های زیرزمینی (مطالعه ی موردی: دشت شیرامین، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 3، شماره: 6
49 جانمایی پدیده های انسانی در فضای جغرافیایی در محدوده سیلاب(نمونه موردی منطقه پردیسان قم) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 9، شماره: 33
50 دیرینه ژئومورفولوژی سکانس های دریاچه ای و تاثیرات آن بر مدنیت منطقه سیمره (دریافت مقاله) فصلنامه کواترنری ایران دوره: 3، شماره: 2
51 سنجش پتانسیل سیل خیزی زیر حوضه ها بر اساس پارامترهای مورفومتری و آزمون همبستگی (مورد: حوضه آبریز زاب تا میرآباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 26، شماره: 79
52 شناسایی و طبقه بندی انواع زمین لغزش با استفاده از ویژگی های طیفی و مکانی با رویکرد روش شیء گرا (نصیرآباد تا سد ستارخان اهر) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 22، شماره: 66
53 قابلیت اتومای سلولی در شبیه سازی میزان تحول و فرسایش در سیستم رودخانه ای (مطالعه موردی: حوضه آبریز لیقوان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 20، شماره: 58
54 کاربرد تداخل سنجی تفاضلی راداری در شناسایی و پایش زمین لغزش ها، مطالعه موردی: حوزه آبخیز گرم چای میانه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 5، شماره: 3
55 کاربرد روش رگرسیون لجستیک در پهنه بندی خطر وقوع ناپایداری های دامنه ای در جاده های کوهستانی (محدوده مورد مطالعه : تنگه دره دیز) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 4، شماره: 6
56 کاربردمدل های آماری دو متغیره در پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبریز نازلوچای (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 8، شماره: 27
57 مدل سازی فرسایش و رسوب حوضه ی آبریز قلعه چای عجب شیر با استفاده از داده های ماهواره ای در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 8، شماره: 18
58 مدلسازی توانمندی های ژئومورفولوژیکی استان کرمانشاه درمکانیابی مراکز حساس و مهم با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 24، شماره: 74
59 مدیریت بحران زلزله در مرحله قبل از وقوع با استفاده از مدل تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: شهر بستان آباد) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 6، شماره: 4
60 مطالعه تغییرات پوشش گیاهی حوضه آبخیز بجوشن چای در یکدوره ۱۵ ساله با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 1
61 مکان گزینی مراکزحیاتی و حساس مناطق مرزی استان کرمانشاه با استفاده از مدل های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون نظامی دوره: 19، شماره: 66
62 مورفومتری لغزش بزرگ سیمره و بازسازی تاثیرات لندفرمی آن در کواترنری پسین (رشته کوه زاگرس در ایران) (دریافت مقاله) مجله هیدروژیومورفولوژی دوره: 5، شماره: 16
63 نقش فعالیت های تکتونیکی در شکل گیری و گسترش مخروط افکنه های دامنه های جنوبی آلاداغ (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 7، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی شهری و رشد شهر زنجان با استفاده از GIS و RS (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
2 آشکارسازی سطح پوشش برف حوضه آبریز تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ایNOAA-AVHRR (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
3 ارزیابی توان اکولوژیکی شهرستان کلیبر به منظور توسعه توریسم با استفاده از GIS (دریافت مقاله) نخستین سمینار علمی تخصصی جاذبه ها و دافعه های گردشگری آذربایجان شرقی
4 ارزیابی توانمندی ژئوتوریمی ژئومورفوسایت آبشار گنجنامه استان همدان با استفاده از روش ارزش علمی و ارزش افزوده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
5 ارزیابی توانمندی های ژئومورفولوژیکی استان کرمانشاه درمکانیابی مراکز حساس و مهم با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
6 ارزیابی توانمندی های ژئومورفولوژیکی مناطق مرزی استان کرمانشاه با رویکرد پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
7 ارزیابی دقت روشهای رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی MLP) در پهنه بندی خطر ناپایداریهای دامنهای در جادههای کوهستانی مطالعه موردی: تنگه دره دیز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
8 ارزیابی دقت روشهای رگرسیون لجستیک و شبکه عصبی مصنوعی(MLP (در پهنهبندی خطر ناپایداریهای دامنهای در جادههای کوهستانی( مطالعه موردی: تنگه دره دیز ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
9 ارزیابی روشهای طبقه بندی نظارت شده تصاویرماهواره ای جهت استخراج کاربری اراضی مطالعه موردی: حوضه آبریز نهندچای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
10 ارزیابی کیفی آب های زیر زمینی دشت شیرامین از نظر مصارف کشاورزی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
11 ارزیابی میزان فرسایش پذیری در حوضه آبخیز دربند با رویکرد تکنیک منطق فازی و مدل پسیاک اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
12 ارزیاتی روش رگرسیون لجستیک در بررسی پتانسیل وقوع زمین لغزش درمحدوده محور و مخزن سد، مطالعه موردی: سد قلعه چای (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
13 اشکار سازی سطح پوشش برف حوضه آبریز تبریز با استفاده از تصاویر ماهواره ای NOAA-AVHRR (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
14 اولویت بندی قوت هاضعفها فرصت ها و تهدیدهای گردشگری ورزشی استان آذربایجان شرقی با استفاده ازتکنیک ahp (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
15 بحران آب و خاک وچالشهای فراروی کشورهای خاورمیانه درقرن بیست و یکم مورد ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
16 بررسی پتانسیلهای ژئوتوریستی اشکال کارست در منطقه نهاوند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری وطبیعت گردی ایران زمین
17 بررسی حساسیت سازندهای زمین شناسی در برابر فرسایش (مطالعه موردی: حوضه کلیجانرستاق) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
18 بررسی وضعیت کمی و کیفی آب کشاورزی در دشت جهرم از گذشته تا کنون و پیش بینی وضعیت آینده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
19 پتانسیل یابی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش هم پوشانی شاخص وزنی مطالعه موردی شهرستان چاراویماق (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
20 پردازش خودکار بر مبنای تکنیک تداخل سنجی پراکنده سازهای دائمی PSI جهت پلیش فرونشست زمین، مطالعه موردی (دشت شبستر - صویان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
21 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در حوضه سد قشلاق (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
22 پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در حوضه آبریز نهند چای با استفاده از مدل Fuzzy-AHP (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
23 پهنه بندی خطرزلزله درشهرتبریز بااستفاده ازروش میانگین وزنی مرتب شده OWA درمحیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
24 پهنه بندی مخاطرات محیطی تهدید کننده ی سازه های خطی با استفاده از GIS مورد : گردنه صائین استان اردبیل (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 پیش بینی نوسانات سالانه کیفیت آب های زیرزمینی دشت شیرامین با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
26 تجزیه و تحلیل ژئوموفولوژی کرانه های جنوبی اهرچای از روستای نصیرآباد تا سد ستارخان آذریایجان شرقی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
27 تحلیل کمی زمین لغزش ها در دامنه های مشرف بر اتوبان تهران- سولقان (محور در حال احداث تهران- شمال) با استفاده از روش رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) نهمین همایش انجمن ایرانی ژئومورفولوژی
28 تخمین دمای سطح زمین با استفاده از روش سبال در محیط GIS و RS (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
29 رویکردهای آشکارسازی زمین لغزش و راهکارهای پایدارسازی دامنه ها (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
30 ریز پهنه بندی خطر زلزله در مناطق اطراف گسل تبریز- از مرند تا تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
31 شبیه سازی تاثیر وقوع زمین لغزش ها بر افزایش بار رسوبی حوزه با استفاده از مدل WEPP (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
32 شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه دلیچای با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی HEC-RAS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
33 شبیه سازی رفتار هیدرولیکی رودخانه زیاران با سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل هیدرولیکی HEC-RAS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مخاطرات محیطی
34 شناسایی مناطق در معرض خطر فرونشست با استفاده از روش تلفیقی AHP-FUZZY (مطالعه موردی: دشت شبستر- صوفیان) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
35 طبقه بندی کاربری اراضی به روش پیکسل پایه (بیشترین شباهت) (منطقه اهر ورزقان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
36 کاربرد پردازش تصویر شیءگرا در سنجش از دور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
37 کاربرد داده های دورسنجی در بررسی زمین لغزشها (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
38 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) درکنترل سیلابهای شهری(مطالعه موردی بخش شمالی استان تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
39 مخاطرات ناشی از شهر نشینی و فعالیت های مهندسی در مجاری رودخانه های شهری و مدیریت آن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
40 مکان یابی دفن زباله های شهری با استفاده از تکنیک های اطلاعات مکانی و تحلیل سلسله مراتبی: مطالعهی موردی شهرستان هریس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
41 نقش ژئومورفولوژی کاربردی در شناخت الگوی ناپایداری شهر تبریز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی