آقای دکتر Picado Santos

دکتر Picado Santos Technical University of Lisbon, Portugal

آقای دکتر Picado Santos

Dr. Picado Santos

Technical University of Lisbon, Portugal

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر Picado Santos در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل