آقای دکتر Fernando Nunes Da Silva

دکتر Fernando Nunes Da Silva Technical University of Lisbon, Portugal

آقای دکتر Fernando Nunes Da Silva

Dr. Fernando Nunes Da Silva

Technical University of Lisbon, Portugal

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر Fernando Nunes Da Silva در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهژورنال مهندسی ژئوتکنیک و حمل ونقل