آقای دکتر علی اکبر مطی بیرجندی

دکتر علی اکبر مطی بیرجندی

آقای دکتر علی اکبر مطی بیرجندی

Dr. Ali Akbar Motiebirjandi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی اکبر مطی بیرجندی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
ویراستار علمیمجله نوآوری های مهندسی برق و کامپیوتر