دکتر محمدرضا نیشابوری

دکتر محمدرضا نیشابوری استاد، دانشگاه تبریز

دکتر محمدرضا نیشابوری

Dr. Mohammadreza Neyshabori

استاد، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تعیین هدایت و پخشیدگی هیدرولیکی در خاک غیر اشباع با استفاده از دستگاه صفحات فشاری و انتخاب مناسب ترین مدل شبیه ساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 29
2 تعیین هدایت و پخشیدگی هیدرولیکی در خاک غیر اشباع با استفاده از دستگاه صفحات فشاری و انتخاب مناسب ترین مدل شبیه ساز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 8، شماره: 3
3 اثر آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی با آب شور و غیرشور بر تغییرات جریان شیره آوندی، هدایت روزنه ای و دمای برگ درختان پسته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 33، شماره: 4
4 اثر توام شوری و تراکم خاک بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت (Zea mays L) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 4، شماره: 4
5 اثر توام شوری و تراکم خاک بر برخی شاخص های رشد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
6 اثر رطوبت خاک بر شدت تنفس ریشه گندم و کلزا در دو بافت خاک (دریافت مقاله) مجله فرآیند و کارکرد گیاهی دوره: 4، شماره: 14
7 اثر رطوبت خاک و لجن فاضلاب بر کارایی مصرف آب و غلظت برخی عناصر در گیاه یونجه (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 1
8 اثر رطوبت خاک، فسفر و روی بر ویژگیهای رشد سیبزمینی در شرایط گلخانهای (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 45، شماره: 1
9 اثر کشت مخلوط و کم آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد گوجه فرنگی ((Lycopersicon esculentum Mill) و ریحان (Ocimum basilicum) (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 28، شماره: 3
10 اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 1
11 اثرات شوری و سدیمی بودن آب آبیاری بر شاخص های کیفیت فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 1
12 اثرات هیدرومالچ و پلی آکریل آمید بر کنترل رواناب، رسوب و اتلاف عناصر N، P و K خاک در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
13 ارتباط بعد فرکتالی توزیع اندازه ذرات با برخی خصوصیات فیزیکی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
14 ارزیابی توابع انتقالی در شبیه سازی شاخه جذبی منحنی مشخصه آب خاک و منحنی هدایت هیدرولیکی غیراشباع (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
15 ارزیابی توابع انتقالی مختلف برای برآورد منحنی رطوبتی خاک در شهرستان نقده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 28، شماره: 3
16 ارزیابی دقت روش های برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع برای خاک های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
17 ارزیابی روش های استحصال آب باران در افزایش رطوبت خاک و رشد نهال پسته (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 4
18 ارزیابی کارایی الگوریتم مدیریت داده ها به روش گروهی (GMDH) برای پیش بینی شاخص های نگهداری آب در خاک های شالیزاری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 29، شماره: 2
19 ارزیابی کارایی برخی روش های هوش مصنوعی در مدل سازی فرسایش پذیری بادی خاک در بخشی از اراضی شرق دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 1
20 ارزیابی مدل شبیه سازی رشد ذرت (MSM۲) با استفاده از داده های لایسیمتری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
21 ارزیابی مدل هایدروس دو بعدی برای تعیین توزیع رطوبت خاک در آبیاری قطره ای سطحی و زیر سطحی درختان پسته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
22 ارزیابی و بهینه سازی پارامترهای معادلات مختلف نفوذ برای حوضه آبخیز لیقوان (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 6
23 ارزیابی و صحت سنجی مدل های برآورد ضریب پخشیدگی اکسیژن در کلاس های متفاوت بافت خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 6
24 ارزیابی هدایت هیدرولیکی نقطه عطف منحنی مشخصه رطوبتی به عنوان مرجع در برخی مدل های هدایت هیدرولیکی غیراشباع خاک (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 16، شماره: 59
25 برآورد پارامترهای شاخه خشک و خیس شدن منحنی رطوبتی بروکس- کوری با استفاده از توابع انتقالی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
26 برآورد تبخیر روزانه از تشت کلاس A با استفاده از پنج روش داده کاوی (مطالعه موردی: ایستگاه هواشناسی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 4
27 برآورد تبخیر- تعرق مرجع روزانه با استفاده از روش جنگل تصادفی بهینه سازی شده با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 33، شماره: 4
28 برآورد شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از ویژگی های زودیافت خاک در تعدادی از خاک های شور و آهکی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 39، شماره: 1
29 برآورد ضریب تخلیه مجاز رطوبتی خاک برای گیاه کلزا و گندم با استفاده از برخی ویژگی های گیاهی و خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 48، شماره: 4
30 بررسی شاخص‌های فیزیولوژیک و مورفولوژیک ریحان و گوجه‌فرنگی تحت تأثیر کشت مخلوط و کم‌آبیاری در شرایط گلخانه‌ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 2
31 بهبود تخمین نقاط شاخص منحنی رطوبتی با استفاده از داده های سنجش از دور و به کارگیری شبکه های بیزی و عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 7
32 پاسخ ذرت به دامنه رطوبتی با کمترین محدودیت (LLWR) در دو سطح تراکمی در یک خاک لوم رسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 3
33 پاسخ رشد ریشه ذرت (Zea mays L.) به شوری و تراکم خاک در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 7، شماره: 4
34 پاسخ گیاه پسته به توزیع رطوبت و شوری در سامانه های آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 13، شماره: 1
35 تاثیر آبگریزی خاک بر مشخصات نفوذ در دو خاک لوم رسی و لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 2
36 تاثیر آبگریزی خاک بر منحنی نگهداری رطوبت و شاخص کیفیت فیزیکی (شاخص S) در دو خاک با بافت متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 4
37 تاثیر اندوده سطحی بر فرسایش بین شیاری در شیب و شدت بارندگی مختلف در شرایط آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
38 تاثیر بافت خاک بر دقت روش انعکاس سنجی حوزه زمانی در برآورد رطوبت خاک (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 3، شماره: 3
39 تاثیر باکتری های بیوفیلمی محرک رشد در تعدیل اثرات ناشی از بروز تنش کم آبی در مراحل انتهایی دوره رشد بر اجزای عملکرد و ریشه گندم (دریافت مقاله) نشریه زراعت دیم ایران دوره: 6، شماره: 1
40 تاثیر پارامترهای توزیع اندازه ذرات و خاک دانه های ریز بر تخمین نقطه ای منحنی نگهداری آب خاک (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 20، شماره: 4
41 تاثیر پلی آکریل آمید، پومیس و کمپوست زباله شهری بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی یک خاک رسی شور- سدیمی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 3
42 تاثیر پلی آکریل آمید، کود دامی، ورمی کمپوست و لجن بیولوژیکی بر پایداری خاکدانه ها، مقاومت فروروی و آب قابل استفاده در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 20، شماره: 3
43 تاثیر پلی اکریل آمید و ماده آلی بر سه نمایه پایداری ساختمان در دو خاک ریز و متوسط بافت با تعداد تر و خشک شدن متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
44 تاثیر پومیس بر ظرفیت نگهداشت آب در خاک، رشد و عملکرد گلرنگ بهاره در شرایط دیم (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 3
45 تاثیر تنش کم آبی بر ترشح گلومالین توسط قارچ های گلومرال همزیست با گیاه ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 21، شماره: 1
46 تاثیر درجات مختلف آبگریزی خاک حاصل از افزودن کود گاوی بر ویژگیهای پایداری خاک و فراهمی آب (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 6
47 تاثیر دور آبیاری بر عملکرد دانه، روغن و اجزای عملکرد کلزا (Brassica napus L.) (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
48 تاثیر سه نوع کود آلی بر ویژگی های رشد و کارایی مصرف آب ذرت در سطوح مختلف فشردگی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار دوره: 5، شماره: 2
49 تاثیر فرارفت بر توازن انرژی در فرایند تبخیر- تعرق گیاه کلزا در منطقه تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 23، شماره: 1
50 تاثیر گونه های تریکودرما بر رشد و جذب عناصر غذایی در گوجه فرنگی تحت تنش کم آبی (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 29، شماره: 2
51 تاثیر محتوای رطوبتی خاک و شیب ولتاژ بر حذف الکتروسینتیکی سرب، روی و کادمیوم از یک خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 1
52 تاثیر مدیریت زراعی در زراعت ذرت بر مقدار نفوذ پایه خاک در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 19، شماره: 2
53 تاثیر نسبت خاک به محلول بر همدماهای جذب و واجذب روی (Zn) در یک خاک شنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 4
54 تاثیرآبشویی یک خاک شور- سدیمی تیمار شده با دو نوع ماده آلی بر شوری و سدیمی بودن خاک و غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم درجو (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 31، شماره: 3
55 تاثیرکاربرد کود گاوی پوسیده و ورمی کمپوست برخواص میکرومرفولوژیک در یک خاک لوم شنی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
56 تأثیر سدیم دو دسیل بنزن سولفونات (SDBS) بر برخی شاخص‌های زیستی خاک (دریافت مقاله) دوفصلنامه زیست شناسی خاک دوره: 6، شماره: 2
57 تحلیل علیت نفوذ تجمعی در جویچه های آبیاری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 2
58 تحلیل علیت نفوذ تجمعی در جویچه های آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 2
59 تحمل تنش کمبود آب در گوجه فرنگی در همزیستی با قارچ های میکوریز آربوسکولار (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 2
60 تخمین شاخص کیفیت فیزیکی خاک و عدم قطعیت با به کارگیری شبکه عصبی مصنوعی بوت استرپ (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
61 تعیین تبخیر- تعرق، ضریب گیاهی و مراحل رشد کلزا با استفاده از داده های لایسیمتری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 25، شماره: 1
62 تعیین دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت بر مبنای پاسخ گیاه آفتاب گردان (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 2
63 تعیین دامنه رطوبتی بدون محدودیت برای رشد نهال پسته در دو سطح تراکمی خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 22، شماره: 3
64 تعیین ضریب گیاهی ذرت و لوبیا در شرایط کشت مخلوط جهت افزایش دقت برنامه ریزی آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
65 تعیین ضریب گیاهی منفرد و پایه گیاه دارویی گاوزبان در منطقه کرکج تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 8
66 حذف فلزات سنگین از خاک های آلوده با استفاده از EDTA (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 19، شماره: 72
67 روابط بین پتانسیل آب برگ، تنش -درجه- روز و تخلیه آب قابل استفاده در درخت بادام تحت تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 26، شماره: 5
68 رها سازی Zn، Pb و Cd از چند خاک آلوده با استفاده از EDTA به روش پیمانه ای (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 24، شماره: 1
69 شبیه سازی اثر هم زمان تنش های شوری و خشکی بر عملکرد دانه برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 15، شماره: 4
70 ضرایب مدل های نفوذ فیلیپ، کاستیاکف و کاستیاکف اصلاح شده بر مبنای جرم مخصوص ظاهری و رطوبت اولیه خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 19، شماره: 2
71 کارایی مدل های برآورد دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت در خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 4
72 کاربرد معیارهای PAW و IWC در مدیریت آبیاری و نقش آن بر توزیع شوری خاک و جذب آب گیاه (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 11
73 محاسبه گنجایش آب انتگرالی با استفاده از جریان شیره آوندی در درختان پسته (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 34، شماره: 1
74 محاسبه گنجایش آب تجمعی با بکارگیری دمای پوشش سبز گیاه در فشردگی های مختلف خاک (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 32، شماره: 2
75 مدل شبیه سازی تغییرات زمانی معادله نفوذ کوستیاکف- لوئیس در دو مدیریت زراعی خاک های درز و ترک دار (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 35
76 مدل شبیه سازی تغییرات زمانی معادله نفوذ کوستیاکف- لوئیس در دو مدیریت زراعی خاک های درز و ترک دار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 1
77 مطالعه تاثیر شدت های متفاوت باران بر فابریک و خواص میکرومورفولوژیک خاک (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 27، شماره: 2
78 مقایسه برخی روابط تجربی برآورد تبخیر- تعرق مرجع برای دشت تبریز با استفاده از لایسیمتر و ارائه مدلی برای تعیین آن از روی داده های هواشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش آب و خاک دوره: 28، شماره: 1
79 مقایسه روش های برآورد نسبت پخشیدگی اکسیژن و گذرپذیری هوا با استفاده از اشباع موثر ومقدار رطوبت خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
80 نقش تعداد و نوع ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک در بازنمایی کیفیت فیزیکی خاک (مطالعه موردی: دشت شبستر) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 7
81 نقش توزیع دو الگویی اندازه ذرات خاک در برآورد منحنی رطوبتی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 5
82 واکنش هدایت روزنه ای به تغییرات پتانسیل آب برگ و دمای تاج در درخت بادام تحت تنش شوری و کمبود آب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 29، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز زمین آماری چندمتغیره توزیع مکانی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و بررسی منبع تغییرات در اراضی دشت تبریز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر تغییرات گام مکانی در همگرایی مدل عناصر محدود املاح در خاک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 اثر توأم شوری و تراکم خاک بر رشد و توسعه ریشه ذرت در شرایط گلخانهای (دریافت مقاله) کنفرانس علوم کشاورزی و محیط زیست
4 اثر شیب بر شدت رواناب در خا کهای حساس به تشکیل اندوده سطحی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 اثرات تبدیل تناوب های گندم - آیش و گندم - نخود به کشت ممتد گندم بر خصوصیات فیزیکی خاک در ارتباط با فاکتور فرسایش پذیری خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
6 اثرات تناوب زراعی بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و عملکرد گندم دیم (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
7 ارزیابی توابع انتقالی در شبیه سازی شاخه ی جذبی منحنی مشخصهی آبِ خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع بهره برداری از منابع آب
8 ارزیابی دامنه رطوبتی با حداقل محدودیت در یک خاک با سه سطح فشردگی بر مبنای پاسخ گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 ارزیابی قابلیت دسترسی آب خاک با استفاده از مفهوم انرژی جمعی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
10 ارزیابی کارآیی شبکه های عصبی مصنوعی در برآورد منحنی رطوبتی خاک در بعضی از خاکهای آهکی و شور ایران (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
11 ارزیابی مدل کامپیوتری MSM با استفاده از داده های لایسیمتر آبی در منطقه کرکج تبریز (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
12 ارزیابی نرم افزارهای رزتا و سویل پار 2 در برآورد منحنی مشخصهی آبِ خاک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 ارزیابی هدایت هیدرولیکی اشباع ماتریس و منافذ درست خاک برآورد شده توسط توابع انتقالی، فرکتال و روش لوله های مویین برا ی خاکهای دشت سولدوز شهرستان نقده (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
14 ارزیابی یک مدل فرآیندی فرسایش خاک برای یک نمونه از خاک های منطقه ائل گلی تبریز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فرسایش و رسوب
15 بررسی اتوکورولاسیون زمانی پیشروی جریان در جویچه های آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
16 بررسی اثر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی بر شاخص پایداری ساختمان خاک و فرسایش پذیری برخی از خاک های استان کرمان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
17 بررسی انتقال رطوبت بر اثر شیب دمایی از لایه عمقی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تاثیر پسروی دریاچه ارومیه بر منابع خاک و آب
18 بررسی برخی از خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه ریحان در سطوح مختلف آبیاری (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
19 بررسی تاثیر خصوصیات مختلف فیزیکی و شیمیایی بر شاخص شکل پذیری خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
20 بررسی تأثیر رژیمهای مختلف آبیاری بر عملکرد و کیفیت محصول سیب زمینی در منطقه خلعت پوشان تبریز (دریافت مقاله) دهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر
21 بررسی جوانه زنی و استقرار گیاهچه های پیاز در سه روش آبیاری غرقابی، بارانی و زیر زمینی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
22 بررسی داده های هواشناسی ایستگاه های نزدیک و دور به مناطق مرطوب در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
23 بررسی سه سناریوی مدیریت داده هواشناسی در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه مناطق خشک در شرایط کمبود یا نبود متغیرهای هواشناسی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
24 بررسی سه سناریوی های مکانی، مکانی خارج مکانی و خارج مکانی مدیریت داده هواشناسی در مدیریت منابع آب در مناطق خیلی خشک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
25 بررسی متغیرهای هواشناسی ایستگاه های نزدیک و دور (خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه در مناطق نیمه خشک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک
26 بررسی همبستگی بین مقاومت فروروی و پارامترهای فیزیکی کیفیت خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
27 بهبود برخی ویژگیهای شیمیایی و فیزیکی خاکهای شور و سدیمی با استفاده از اصلاح کنندههای آلی و معدنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
28 بهبود کارایی روش ضریب گیاهی دو تایی با استفاده از تشت تبخیر (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
29 تاثیر آبگریزی بر پارامترهای انتقال برومید در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
30 تاثیر تغییرات اقلیمی در ارزیابی حساسیت تخریب پذیری اراضی شهرستان اهر با استفاده از سیستم میکرولیز (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 تاثیر تنش خشکی روی برخی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه گوجه فرنگی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
32 تاثیر تیمارهای مختلف و زمان بر کارایی حذف الکتروسینتیکی Pb, Cd,Zn از یک خاک آهکی آلوده (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 تاثیر مدیریت زراعی بر مقدار نفوذ نهائی خاک در آبیاری جویچه ای (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار کمیته ملی آبیاری و زهکشی
34 تاثیر میزان ماده آلی در شرایط هوا-خشک و رطوبت گنجایش زراعی بر فرسایش پذیری، تخریب خاکدانه های سطحی و شاخص دبودت و دلینهیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
35 تاثیر نوبت آبیاری بر تغییرات سرعت نفوذ پایه ونفوذ تجمعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
36 تاثیرپذیری نفوذ تجمعی از جویچه از برخی مشخصه های خاک و آب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
37 تأثیر پلی آمریل آمید، پومیس و ممپوست بر روی پایداری خامدانههای یل خاک شور وسدیمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
38 تأثیر رطوبت خاک و لجن فاضلاب بر وزن تر و غلظت فلزات سنگین علوفه یونجه در شرایط گلخانهای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)
39 تخمین دمای خاک بر اساس پارامترهای اقلیمی با مدل های شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم هیبریدی کرم شب تاب (مطالعه موردی، استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
40 تخمین شاخص مخروطی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و مقایسه ان با مدل های خطی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
41 تخمین هدایت هیدرولیکی غیراشباع از روی گذردهی خاک برای هوا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
42 تعیین شاخص کیفیت فیزیکی خاک با استفاده از پارامترهای معادله ون گن اختن و توابع انتقالی در تعدادی از خاکهای آهکی و شورسدیمی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
43 تعیین ضریب تشت تبخیر کلاس A و واسنجی رابطه ی آلن و همکاران برای دشت تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
44 تعیین نیاز آبی گیاهان در شرایط گلخانه با روش آبیاری جانبی (Side Irrigation) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
45 تعیین نیازآبی گیاه کلزا با استفاده از لایسیمتر در منطقه حاجی آباد هرمزگان (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
46 تغییرات جرم مخصوص ظاهری و هدایت هیدرولیکی اشباع خاک بستر بذر بر اثر سه روش آبیاری غرقابی، بارانی و زیرزمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
47 جبران تنش رطوبتی توسط ریشه در شرایط رطوبتی غیریکنواخت خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
48 چگونگی اعمال اثر شوری بر فراهمی آب خاک برای گیاه با مدنظر قرار دادن خصوصیات گیاهی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
49 ذوزنقه شاخص پوشش گیاهی-دما؛ روشی برای ارزیابی وضعیت آب خاک و پوشش گیاهی در مقیاس بزرگ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
50 طراحی ناحیه های مدیریت خاص مزرعه آبیاری برپایه خواص فیزیکی اراضی شالیزاری با استفاده از الگوریتم خوشه بندی فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
51 کاربرد مدل Aljarafe در تعیین شاخص شکل پذیری خاک و رطوبت بهینه برای خاک ورزی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
52 محور مقاله: آلودگی خاک و آب و سلامت محصولات کشاورزی- بررسی کاربرد نانو ورقه های Green Rust کربناتی در حذف (Cr(VI از محلول آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
53 محور مقاله: بیولوژی خاک و کودهای زیستی- ارزیابی آزمایشگاهی تشکیل بیوفیلم توسط باکتری های محرک رشد و کلنیزاسیون ریشه گندم توسط آنها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
54 محور مقاله: تنش کمآبی گیاه و روش های نگهداری آب در خاک- مقایسه توابع مختلف اعمال شوری بر معیارهای فراهمی آب خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
55 محور مقاله: خاک و تغییر اقلیم- بررسی تغییرات منحنی ضریب هواگذری و پخشیدگی نسبی در دو بافت خاک متفاوت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
56 محور مقاله: فناوری های نوین در علوم خاک- مقایسه روش TDR و مقاومت الکتریکی درتخمین رطوبت خاک در سه سطح شوری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
57 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- برآورد منحنی مقاومت مکانیکی خاک با استفاده از منحنی مشخصه آب خاک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
58 محور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- بررسی تاثیر تراکم طولی ریشه بر گنجایش آب تجمعی در گیاه آفتابگردان (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
59 مدلسازی جریان آب درخاک با استفاده از توابع انتقالی مختلف (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
60 مدلسازی حرکت آب درخاک با استفاده ازخصوصیات هیدرولیکی برآورد شده توسط سویل پار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
61 مدلی برای تعیین تبخیر - تعرق مرجع از روی داده های هواشناسی برای دشت تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
62 مقایسه اثر پنج روش مختلف برنامه ریزی آبیاری بر تبخیر تعرق و کارآیی مصرف آب گلرنگ (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
63 مقایسه بافت و کلاس بافت خاک تعیین شده به روش هیدرومتر با تعداد قرائت های مختلف (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
64 مقایسه روشهای مختلف برنامه ریزی آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گلرنگ در ایستگاه تحقیقاتی کرکج (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
65 مولفه های موثربرنفوذ ازجویچه های آبیاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
66 وابستگی رطوبت و ظرفیت خازنی در خاک ها: مبنایی برای اندازه گیری سریع رطوبت خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران