پریسا مشکسار

 پریسا  مشکسار

پریسا مشکسار

Parisa Moshksaz

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.