دکتر خشنود علیزاده

دکتر خشنود علیزاده استاد پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

دکتر خشنود علیزاده

Dr. Khoshnood Alizadeh

استاد پژوهشی موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.